Identificació i raó social de l’empresa

GESBLANPLAN, SL amb CIF: B-63060727 i domicili a Barcelona, Pl Gal·la Placídia 11, 2-2., Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 35178, Full B-258.704 , Foli 88, és l’entitat titular de la present pàgina web gblancafort.com

Per a qualsevol consulta, suggeriment o reclamació l’usuari d’aquesta pàgina web pot dirigir-se a les oficines de la nostra empresa situades a l’adreça esmentada anteriorment, o bé a l’adreça de correu electrònic info@grupblancafort.com

Condicions d’accés de l’usuari

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en el present lloc d’Internet per a les finalitats pròpies del Portal exclusivament, en concret per a la finalitat d’obtenció d’informació sobre els serveis i a no realitzar directament o indirectament cap tipus d’explotació comercial diferent als usos autoritzats.

L’usuari de la pàgina web tindrà dret a l’accés lliure i gratuït a la informació pública recollida en la mateixa, si bé GESBLANPLAN, SL es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal als seus clients registrats.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat de GESBLANPLAN, SL o de les altres entitats que puguin oferir informació a través del Portal. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de GESBLANPLAN, SL o, si escau, de l’entitat titular dels drets, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part de GESBLANPLAN, SL, ni per part del respectiu titular, renúncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzi sense fins comercials i exclusivament per a informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondrà exclusivament a l’usuari.

Objecte del portal

La present pàgina ha estat dissenyada per GESBLANPLAN, SL per facilitar informació sobre els serveis i altres activitats de l’empresa. La pàgina web disposa d’unes dades de contacte i formularis a través dels quals els usuaris poden dirigir-se a l’empresa per a les finalitats previstes en cada cas, segons la regulació de les clàusules del Portal.

GESBLANPLAN, SL es reserva el dret a realitzar totes les modificacions i actualitzacions cregui convenient sobre la pàgina web.

Exoneració de responsabilitat

GESBLANPLAN, SL no respondrà per les interrupcions que puguin produir-se en els serveis elèctrics o de telecomunicacions que impedeixin als usuaris utilitzar els serveis oferts. Així mateix, GESBLANPLAN, SL no respondrà de les pàgines web a les que pugui remetre a través d’enllaços o links, banners o altres dispositius, ni dels continguts que aquestes puguin incloure en els seus portals.

Protecció de dades de caràcter personal

La informació rebuda per GESBLANPLAN, SL a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent. A l’efecte del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), GESBLANPLAN, SL informa a l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web són incorporades en fitxers titularitat de GESBLANPLAN, SL ( GESBLANPLAN, SL) amb la finalitat de gestionar el present Portal d’Internet.

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la Llei, i per a qualsevol aclariment, el titular de les dades pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a GESBLANPLAN, SL, Ref. Protecció de dades, indicant la petició o dret que exercita , una còpia del seu DNI o document vàlid que acrediti la seva identitat i domicili a efectes de notificacions o a l’adreça de correu electrònic info@grupblancafort.com, posant en l’assumpte del correu electrònic, Ref. Protecció de dades, adjuntant una còpia del DNI o document vàlid d’identitat.

GESBLANPLAN, SL declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 1720/2007, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Legislació aplicable

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

En cas de qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@grupblancafort.com.