Ajuts extraordinaris per a la restauració per la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta / Apreciat client,

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat una nova línia d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. 

La línia d’ajudes, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

Quantitat de l’ajut:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària. Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

 • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
 • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
 • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html 

Termini de presentació de sol·licituds: 

Obert fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058) (Diari Oficial de la Generalitat de 4 d’abril del 2022)

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja pots tramitar la teva subvenció. Si teniu qualsevol necessitat concreta, contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

El Departament Fiscal

Renda 2021: Comença la campanya de la renda

La teva declaració de renda online

El passat 6 d’abril va arrencar la campanya de la Renda 2021.
Aquest any és especial per les circumstàncies degudes a la pandèmia.
Com a resposta aquesta situació, GBlancafort vol prestar la seva ajuda i ofereix:

RENDA ONLINE 2021

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Com saber si he de fer la declaració de la renda

Oh! Noooo! Ja hi tornem a ser gairebé a juny  i toca fer la declaració de renda!

Tic … Tac Tic … Tac quan arribem a aquestes fatídiques dates es desperta la nostra consciència que, amb els seus murmuris, martelleja el timpà recordant-nos el compliment de les nostres obligacions fiscals.

Molts ens trobem davant del dubte de si hem o no realitzar la declaració de la renda (IRPF) i si la presentarem com hauríem. Aquest problema és especialment present en el col·lectiu més jove , acabats d’incorporar al món laboral. D’altres són aquells que han percebut ingressos per motius diferents als ordinaris. Llavors ens endinsem en una dimensió desconeguda.

Potser és important aclarir que l’IRPF és un impost que es paga pels rendiments econòmics generats com a persona físiques. Aquests ingressos poden ser per la nostra feina (per compte propi o aliè), o com a rendiment pel capital propi, sigui mobiliari (fons, accions, participacions en negocis, etc.) o l’immobiliari (finques). A aquests ingressos podem restar (desgravar) les despeses que en tot cas han d’estar relacionada amb activitat laboral.

Aclariments d’alguns conceptes

Qui paga la renda?

Estan subjectes a aquest impost totes aquelles persones físiques que hagin residit a Espanya més de 183 dies. S’entén per estar “subjecte” a aquelles persones que tenen l’obligació de presentar-la. Les persones jurídiques, que són aquelles entitats que tenen poder d’actuació segons l’ordenament jurídic, també paguen impostos. En aquest cas l’impost de societats, una tributació específica. S’estableix un termini de residència mínim per tenir l’obligació de tributar a l’estat espanyol. Si pagues impostos en un altre país, pots estar exempt segons els casos i la legislació internacional.

Però, qui ha de fer la declaració de la renda?

Totes les persones que hagin obtingut rendes del treball superiors a 22.000 euros anuals.

A més, aquelles persones que rebin rendiments de treball de dos pagadors superiors a 14.000 euros anuals., sempre que del segon pagador i següents s’hagi rebut més de 1.500 euros en tot l’any.

Una altra opció són aquells que percebin rendiments de capital mobiliari superior a 1.600 € anuals.

Finalment, en el cas de disposar de rendes immobiliàries imputades, lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges i / o de preu taxat superin els 1000 € bruts anuals.

Si em surt a retornar, ¿és que no pago renda?

Cada mes, quan cobrem la nòmina, percebem la renda d’un local o una factura com a professional, vam rebre un import menor del qual hauríem d’haver cobrat. La normativa fiscal obliga a l’emissor del pagament a retenir una part de l’abonament, que s’ingressa directament a hisenda al nostre nom. A l’hora de presentar la declaració de renda, s’ha de calcular l’import a abonar un cop saldat els ingressos i avaluat les despeses i desgravacions. I en el cas que haguem abonat més del que toca, ens tornaran diners. Aquesta quantitat és nostra, només que l’hem pagat com a bestreta. Per tant, ens correspon la seva devolució. En cas de demora, podem exigir interessos.

 Em puc fer jo la renda?

Hisenda envia cada any les dades del contribuent que té disponibles i presenta una proposta de liquidació. Si la validem, ja la tindrem feta. Hisenda és el màxim interessat en que acceptem el seu esborrany. Sap que darrere d’aquesta no existeix comprovació ni assessorament fiscal, i que el contribuent se sotmet al seu criteri amb total indemnitat.

 És recomanable un assessor fiscal?

Recomanable? IMPRESCINDIBLE! Quan estàs malalt vas al metge, si tens un litigi, vas a l’advocat, si construeixes una casa, contractes un arquitecte ….

Em diràs que ningú t’ajudarà a planificar la teva estructura fiscal i financera? Un bon assessor que t’ajudi a treure el màxim rendiment al teu diners és el millor amic al teu progrés.

En Blancafort sabem escoltar i els nostres consells et faran complir els teus somnis.

Davant de qualsevol dubte, contacta amb el teu assessor a Barcelona

 

Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral a partir del dia 31 de Març de 2022

Circular informativa departament LABORAL        

INFORMACIÓ REIAL DECRET LLEI 32/2021

Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral

a partir del dia 31 de Març de 2022

Apreciat Client

Amb l’aplicació del Reial Decret Llei 32/202 reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, desapareixen totes les modalitats de contractació temporal que, fins ara, s’apliquen, donant prioritat a la contractació indefinida.

Amb la reforma es recupera la presumpció general que el contracte de treball és per un temps indefinit. Per això, només s’admeten dos supòsits taxats de temporalitat: per circumstàncies de la producció i de substitució. El contracte indefinit torna a ser el contracte tipus i els temporals, l’excepció.

Se suprimeixen les modalitats d’obra i servei, eventual i interinitat) Per això els de durada determinada passen a ser:

1.- Circumstàncies de la producció (amb dues modalitats)

2.- Substitució (amb 3 modalitats)

A més, la justificació de la temporalitat es fa més exigent, havent d’especificar amb precisió:

 1. La causa habilitant de la contractació temporal;

2.- Les circumstàncies concretes que la justifiquen, i

3.- La seva connexió amb la durada prevista. 

S’entén que poden existir els contractes de durada determinada: 

Frau de Llei = SIMULACIÓ

Ocultar sota l’aparença d’un contracte, l’existència d’un altre, per obtenir un resultat beneficiós davant de tercers.

a) SIMULACIÓ ABSOLUTA: fingir una contractació per rebre prestacions. Contracte inexistent. Infracció molt greu art. 23.1.c LIS

b) SIMULACIÓ RELATIVA. Aparença d’un contracte diferent. Com a exemples: 

b.1.- Contracte de treball aparent: temps parcial i treballar a jornada completa.

b.2.- Contracte de treball ocult: treballar sense contracte.

c) CONTRACTES TEMPORALS EN FRAU DE LLEI. Presumpció “iuris tantum” d’indefinits. Art. 15.3 ET: “es presumiran per temps indefinit els contractes subscrits en frau de llei”. (Art. 15.4. ET)

de fixos de la contractació, i la durada no podrà superar els SIS MESOS.

El Contracte de Circumstàncies de la Producció, amb el nou art. 15.2 ET.

El contracte de circumstàncies de la producció reemplaça els desapareguts contractes d’obra i servei eventual, i presenta dues modalitats:

1.- Circumstàncies imprevisibles, amb una durada màxima de 6 mesos.

2.- Circumstàncies previsibles, amb una durada màxima de 90 dies/any.

El contracte de Substitució (excontracte d’interinitat)

Amb el nou art. 15.3.2 ET el contracte de substitució substitueix el desaparegut contracte d’interinitat.

El nou contracte de substitució presenta tres modalitats:

1.- La substitució de treballadors amb dret a reserva de lloc de treball.

2.- La substitució per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora quan s’empari en causa legal o convencional, i

3.- La substitució per a cobertura temporal de vacant.

Es reforma l’art. 151 LGSS per incrementar la cotització dels contractes de durada determinada de curta durada, per la qual cosa els contractes de durada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresa a la seva finalització. Es calcularà multiplicant per 3 la quota resultant d’aplicar la base mínima diaria de cotització del Grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes (37,53 €/dia el 2022) el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a contingències comunes (23,60%). És a dir, per al 2022 un total de 26,57 €

CONTRACTES FORMATIUS

La reforma modifica l’art. 11 de l’ET, que establia els contractes formatius (pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge i la formació dual universitària) i que ara passen a ser un únic contracte formatiu, amb un règim únic i amb dues modalitats, que presenten les seves pròpies especialitats.

Se suprimeixen: 

-Contracte en pràctiques (títol universitari o FP mitjà-superior)

-Contracte per a la formació i aprenentatge

-Contracte per a la formació dual universitària

Es crea un nou contracte formatiu, que té per objecte 2 modalitats:

1.- Formació en alternança amb el treballador retribuït per compte d’altri (Art.11.2 ET)

2.- L’exercici d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada (Art. 11.3 ET)

El primer té per destinataris persones que s’estan formant, i el segon persones ja formades que necessiten adquirir pràctica professional en la seva disciplina.

Com a novetat, es possibilita la contractació a temps parcial als contractes formatius (art. 12.2 ET).

L’edat màxima serà amb persones de fins a 30 anys

. L’activitat del treballador ha d’estar relacionada directament amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral.

El treballador compta amb dos tutors, un designat per l’entitat formativa i un altre per l’empresa. Aquest darrer haurà de comptar amb la formació o experiència adequada.

Les entitats formatives han d’elaborar, amb la participació de l’empresa, els plans formatius individuals. S’especificarà el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al compliment dels objectius.

La durada del contracte serà de mínim 3 mesos i màxim 2 anys.

No es podrà celebrar si el treballador ha exercit activitat o posat a la mateixa empresa durant més de 6 mesos.

El temps de treball efectiu ha de ser compatible amb les activitats formatives

-No superior al 65% (Primer any), de la jornada màxima prevista a CLA i

-No superior al 85% (Segon any), de la jornada màxima prevista a CLA .

La retribució és la prevista al CLA, no sent inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon, per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, i en cap cas inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.

Als contractes formatius en alternança se’ls aplicaran els beneficis a la cotització a la Seguretat Social, que a l’entrada en vigor d’aquesta disposició el 30 de març de 2022 i establerts per als contractes de formació i aprenentatge.

Per subscriure aquests contractes, les empreses poden sol·licitar al servei públic d’ocupació competent, informació sobre si aquestes persones que pretenen contractar han estat contractades sota aquesta modalitat, i la durada d’aquestes contractacions.

Queda eliminat el període de prova per a aquest tipus de contractes. 

Els treballadors comptaran amb total protecció en les prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial. 

La Reforma Laboral introdueix una millora en la cotització per als contractes de formació. 

La formació teòrica l’ha d’impartir un centre formatiu oficial.  

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

 

 

Presentació del projecte +5

Circular informativa del Departament Fiscal

Benvolguts clients,

Com saben ens trobem immersos en un procés de transició digital en què les nostres vides han fet un gir. Això ens obliga a estar atents a les noves tendències i anar adaptant-nos a una nova realitat.

A Blancafort estem determinats a aprofitar les noves oportunitats sense deixar d’estar compromesos amb un món més respectuós, inclusiu i sostenible. Així doncs, us proposem créixer junts en aquesta direcció i us presentem el projecte +5, que impulsa aquests canvis.

 1. MÉS Comunicació afavorint un flux d’informació més freqüent, respectuós i transparent
 2. MÉS Atenció assegurant-nos de destinar el temps necessari a resoldre tots els vostres dubtes
 3. MÉS Ordre digitalitzant i classificant la informació rebuda ((1) factures emeses, (2) rebudes, (3) despeses i (4) extracte bancari)
 4. MÉS Accessibilitat facilitant l’ accés online a tots els seus documents
 5. MÉS Servei oferint-los més eficiència i seguretat sense cost afegit

Comença el futur: la gestió positiva MÉS 5 

Una salutació. 

Maurici Blancafort

Director 

CALENDARI PER A L’ENVIAMENT DE DOCUMENTACIÓ

 1. El client ha de tenir en compte les dates límit per a la gestió correcta de la documentació. 
  DOCUMENTACIÓFACTURES DEL MES DE:RECEPCIÓ
  ►FACTURES EMESES
  ►FACTURES REBUDES
  ►DESPESES
  ►EXTRACTES DE BANCS O SIMILARS
  Octubre i NovembreA partir del 05-Desembre
  DesembreFins al 05-Gener
  Gener i FebrerA partir del 05-Març
  MarçFins al 05-Abril
  Abril i MaigA partir del 05-Juny
  JunyFins al 05-Juliol
  Juliol i AgostA partir del 05-Setembre
  SetembreFins al 05-Octubre
  OBSERVACIÓ:Podeu enviar factures mensualment, respectant les dates anteriorment indicades.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mitjans per a la recepció de la documentació: 

En digital: Envieu-nos les vostres factures i la resta de documentació, categoritzades en 04 carpetes principals: Factures emeses, Factures rebudes, Despeses i Extractes de bancs. 

Opcions d’enviament:

 • Adjuntant la informació directament al correu electrònic.
 • A través d’enllaços de descàrrega o plataformes d’emmagatzematge al núvol com Google Drive, Dropbox, OneDrive, entre altres. Aquests enllaços s’han d’enviar al correu electrònic.

Si us plau, eviteu compartir enllaços que sol·liciten credencials per accedir a portals de Vodafone, Naturgy Energy, Just Eat, etc. Això ha de ser prèvia coordinació amb el vostre gestor. 

En físic: Si per algun motiu actualment no és possible enviar la informació en format digital, encara continuem amb la recepció de factures en físic.

Si voleu començar a ordenar digitalment la vostra informació, us recomanem fer ús de plataformes gratuites com Google Drive, en la qual poden emmagatzemar, gestionar i compartir la vostra informació.

En cas de dubte o aclariment, els nostres gestors es posaran en contacte amb vosaltres per coordinar el que es detalla al present document.

BLANCAFORT, LA GESTIÓ POSITIVA

Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial de la Generalitat de Catalunya

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

A continuació os informem que la Generalitat de Catalunya obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, segons ORDRE ECO/209/2021 de 9 de novembre, en base a las següents condicions:

Requisits generals:  

 1. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 2. Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d’activitat de la CNAE, a excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials,  i haver realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats. 
 3. Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, sense pagar i/o deutes relatius a costos fixos, pagats o no pagats.
 4. Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 30 de setembre de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març. 
 5. En el cas d’operacions declarades en L’IVA o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat  o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
 6. En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica del IVA, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en L’IRPF en 2019 i 2020, el descens de més d’un 30% en el volum d’operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:
  • Contribuents de l’IRPF: Rendiments íntegres d’activitats econòmiques (exercici 2019: (model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01)
  • Contribuents de l’IS: Base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l’Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 7. No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d’estimació directa en la declaració de l’IRPF de 2019.
 8. No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos.

Requisits específics per a persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:  

 1. Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 2. Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d’inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l’empresa o el/la professional o empresari. 
 3. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l’adolescència. 
 4. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística. 
 5. Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 6. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 
 7. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
 8. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions. 

Termini per efectuar la inscripció prèvia: 

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins el dia 19 de novembre de 2021 a las 14.00 hores.

Procediment: 

Presentació del formulari d’inscripció prèvia que produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut i que comporta l’autorització a la Generalitat de Catalunya o obtenir les certificacions o verificar les dades necessàries de l’Agència Estatal Tributaria.

Si teniu qualsevol necessitat concreta, contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

El Departament Fiscal

Mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria

Circular informativa del Departament d’Administració finques i patrimoni

L’article 1 del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre (publicat al BOE de 6 d’octubre i en vigor el mateix dia) de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, introdueix en matèria tributària, concretament a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, les quals s’aplicaran sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a assolir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que la seva destinació primordial sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari , i als edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica. 

En concret són tres les noves deduccions temporals que s’aproven al RDL 19/2021, incorporant a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la disposició addicional cinquanta:

 1. Deducció per les obres fetes que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual. 

Requisits:

Percentatge de deducció: 20% de les quantitats satisfetes per obres realitzades al període d’aplicació.

 • Límit màxim: 5.000 euros per vivenda.
 • Període d’aplicació: del 6/10/2021 al 31/12/2022.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: vivienda habitual de contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31/12/2023.
 • Persones que poden acollir-se: persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació i millora en les que s’obtingui una reducció de almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, segons certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, que haurà de ser expedit abans de 1/1/23.
 1. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica assolint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.

Requisits:

Percentatge de deducció: 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades al període d’aplicació.

 • Límit màxim: 7.500 euros per vivenda.
 • Període d’aplicació: des del 6/10/21 fins 31/12/22.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l’habitatge es llogui abans de 31/12/23.
 • Persones que poden acollir-se: persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació o millora en les que es redueixi a l’almenys un 30% de l’consum d’energia primària no renovable, acreditable mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació. El certificat d’eficiència energètica haurà de ser expedit abans de l’1/12/23.
 1. Deducció per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació assolint les lletres A o B en edificis d’ús predominant residencial.

Requisits:

 • Percentatge de deducció: 60% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el període d’aplicació
 • Límit màxim: 15.000 euros per habitatge
 • Període d’aplicació: desde l’6/10/21 fins 31/12/23
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: té que tractar-se d’actuacions de millora que afectin el conjunt de l’edifici.
 • Persones que poden acollir-se: persones físiques en l’edifici s’hagin realitzat obres de millora o rehabilitació en què s’obtingui una reducció de almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable, acreditable mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’edifici , o millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació. 

Habilitació reglamentària per a subministrament d’informació

A l’apartat 1 de l’article 1 del RDL 19/2021 es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional tretzena (obligacions d’informació) de la LIRPF, per habilitar reglamentàriament que les comunitats autònomes estiguin obligades al subministrament d’informació respecte dels certificats d’eficiència energètica registrats i les resolucions definitives d’ajuda que hagin estat concedides per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, juntament amb la relació de números de referència cadastrals a què es refereixin.

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament d’Administració finques i patrimoni

Documentació per a la liquidació del tercer trimestre 2021

Benvolgut client/a,

Amb l’objectiu de complimentar les declaracions-liquidacions tributàries de periodicitat trimestral preceptives (3T/2021), li preguem que ens faci arribar tota la documentació relativa a la seva empresa de què disposi amb la màxima celeritat (amb anterioritat al 13 d’octubre del 2.021) amb la finalitat de poder-los prestar un millor servei i facilitar la nostra feina del Departament Fiscal.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Esperem que gaudeixis d’un bon retorn després de les vacances. A veure si ben aviat tot es reactiva, i tornem a la normalitat.

Atentament,

Convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis de la Generalitat

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

La Generalitat de Catalunya ha establert una nova convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per al Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments 

 • Terminis de sol·licitud:

La convocatòria està oberta des del 5 d’octubre de 2021 a les 9h fins el 31 de desembre de 2021 o exhauriment del pressupost assignat (1.590.000,00 €).

 • Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

 • Beneficiaris/es

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris (s’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

 • Despeses no subvencionables:

Interessos deutors de comptes bancaris, Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments legals i judicials, impostos, despeses de transaccions financeres, comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, estudis, càterings i despeses d’alimentació.

 • Període d’execució:

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2021. 

 • Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

En cas de complir amb ls requisits i estar interessat en la seva tramitació, preguem  ens ho indiqui amb la màxima celeritat, a fi i efecte de que complir amb el termini de presentació. 

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Nuevo Real Decreto estableciendo las nuevas condiciones para los ERTE

Circular informativa del Departament Laboral

Apreciada clienta o Apreciat client,

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el dia 29 de setembre de 2021 el reial decret que recull les noves condicions per als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), a l’empara de la crisi de la Covid que estaran en vigor des de l’1 de novembre al 28 de febrer de 2022. Totes les empreses que ara tenen un d’aquests ERTO, a més de les que vulguin acollir-se a un de nou, hauran de tornar a sol·licitar-ho durant tot el mes d’octubre.

Per tal de garantir una adequada transició feia aquest nou marc jurídic, es disposa la pròrroga de les previsions recollides en el títol I i en la disposició addicional primera de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, fins el 31 d’octubre de 2021. Aquestes previsions se seguiran aplicant fins a aquesta data, tant respecte dels expedients vigents el 30 de setembre de 2021, com en relació amb els que s’aprovin o comuniquin entre l’1 i el 31 d’octubre, als quals els resultaran d’ aplicació, per tant les condicions que haguessin correspost durant el mes de setembre de 2021.

Com a novetat en aquestes pròrrogues, les empreses que formin els seus treballadors tindran exoneracions del 80%; mentre que si no donen formació aquesta exempció de quota baixa al 50% en empreses de menys de 10 treballadors i al 40% en les de mida superior.

Aquest text publicat al BOE aclareix alguns dels dubtes sobre com han de ser aquests cursos formatius, que van ser a més una de les qüestions que més va rebutjar la patronal per segellar l’acord al considerar impossible dur-los a terme. Igualment, els sindicats han reconegut la dificultat de la seva posada en marxa.

Aquestes són alguns aclariments per a la gestió d’aquests cursos conegudes ahir:

Quines empreses han de formar els seus treballadors per rebre majors exoneracions de quotes?

Totes les que sol·licitin a l’octubre l’autorització de pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la crisi pandèmica, i aquelles que presentin un ERTO per impediment o per limitacions a l’activitat normalitzada i trànsit entre tots dos.

Quin tipus de formació ha de facilitar l’empresa?

L’empresa pot escollir qualsevol dels tipus de formació professional per a l’ocupació en la Llei 30/2015. Això és formació bonificada a l’empresa o programes d’oferta dissenyats per patronals i sindicats.

Qui i com es van a costejar els cursos?

El finançament d’aquestes accions formatives anirà a càrrec d’una aportació extraordinària de el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Les empreses han de canalitzar aquest cost a través d’un increment del crèdit per al finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada”. D’aquesta manera, a les companyies en ERTO que formin els seus treballadors se’ls augmentarà el crèdit que ja tenen anualment segons el que paguen per la quota de formació- en les següents quantitats: en empreses d’1 a 9 treballadors, 425 euros per persona; en les que tinguin una plantilla de 10 a 49 persones, 400 euros per treballador; i en les de més de 50 empleats, 320 euros per cada un que es formi.

La formació ha d’estar relacionada amb l’activitat de l’empresa o del treballador?

No Però sí que es prioritzaran les accions formatives per atendre les “necessitats reals” de l’empresa i els treballadors, incloent les orientades a la capacitació digital i l’ocupabilitat dels treballadors, “encara que no tingui relació directa amb l’activitat desenvolupada a l’empresa”, indica la norma.

Hi ha un termini per fer els cursos?

Sí. El termini per a la impartició d’aquestes accions finalitza el 30 de juny de 2022.

Com sabrà la Seguretat Social si l’empresa ha format als seus treballadors per aplicar-li una exoneració o una altra?

Transcorregut el termini màxim per a l’execució de les activitats formatives (30 de juny de 2022), la Tresoreria de la Seguretat Social comunicarà el Servei Públic d’Ocupació Estatal la relació dels treballadors pels quals les empreses s’han aplicat les exoneracions de l’80% entre l’1 de novembre i el 28 de febrer. Posteriorment el SEPE “verificarà” que la formació s’ha realitzat. I si detectés que no han existit les accions formatives, la Seguretat Social li ho comunicarà a la Inspecció de Treball perquè aquesta iniciï els expedients sancionadors i liquidadors per aplicar-los la diferència amb les exoneracions més baixes que els correspondrien. Això no obstant, si l’empresa pot acreditar que sí va facilitar els cursos als seus treballadors podrà cobrar la major exoneració, encara que el treballador no hagi assistit a el curs.

Hi ha un mínim d’hores de formació que s’hagi de complir?

Sí, però només per a empreses a partir de 10 treballadors en plantilla. Aquelles de 10 a 49 treballadors hauran de fer cursos de, com a mínim, 30 hores; i les companyies amb 50 empleats o més, accions formatives de al menys 40 hores.

 

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Laboral