Nou Reial decret llei establint prestacions per als treballadors autònoms

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

El Govern de l’Estat ha promulgat el Reial decret llei 18/2021 establint les següents prestacions per als treballadors autònoms -continuació de les ja existents fins ara- en els termes següents:

 • Art . 8. Exoneració de cotitzacions. Tots els treballadors que hagin percebut les prestacions POECATA3 o PECANE Reducció (PECANE 2.2) gaudiran d’exoneració en les seves cotitzacions durant el període octubre 2021 / gener 2022 si no sol·liciten cap nova prestació.
  • Alta en RETA fins 31/01/2022.
 • Art. 9. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal de tota l’activitat (PECANE 1.4).
  • Quantia de la prestació: 70% Base mínima de cotització (BMC). Si hi ha 2 o més beneficiaris de la prestació en la unitat familiar, la quantia de la prestació serà el 40% BMC.
  • Alta en RETA 30 dies anteriors.
 • Art. 10. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA 5).
  • Quantia de la prestació: 70% Base Cotització mitjana. En cas de pluriactivitat (límit 1.407,29 € mes o 46,91 € dia), la quantia és el 50% BMC
  • Alta en SS 3T i 4T 2019 i sense interrupció.
  • Cal disposar d’una carència mínima de 12 mesos cotitzats per cessament d’activitat i no haver consumit aquesta manca amb alguna de les prestacions anteriors íntegrament.
  • Requisit específic de reducció de facturació: En 3T i 4T 2021 reducció ingressos> 50% 3T i 4T 2019.
  • Requisit específic de límit d’ingressos: Rendiment net <8.070 € 3T i 4T T 2021
 • Art. 11. Prestació extraordinària de Cessament d’Activitat per a treballadors que exerceixen l’activitat ja 2021.09.30 vinguessin percebent la prestació de l’art. 7 o art. 8 de l’RD-Llei 11/2021 i no poden accedir a la prestació regulada en l’article 10 d’aquesta norma (POECATA 4).
  • Quantia de la prestació: 50% Base mínima de cotització (BMC). Si hi ha 2 o més beneficiaris de la prestació en la unitat familiar, la quantia de la prestació serà el 40% BMC.
  • Alta en SS anterior 01/04/2020 i sense interrupció.
  • Requisit específic de reducció de facturació: ingressos 4T 2021 <75% 4T 2019
  • Requisit específic de límit d’ingressos:  Rendiment net 3T i 4T 2021 <75% SMI
 • Art. 12. Prestació per cessament d’activitat per a treballadors de temporada (PETECATA 5). 
  • Quantia de la prestació: 70% Base mínima de cotització (BMC).
  • S’ha d’haver cotitzat un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cada un dels anys 2018 i 2019 i al menys 2 dels mesos cotitzats han d’haver-se realitzat entre octubre i desembre de cada any.
  • No es pot haver estat d’alta per compte d’altri més de 120 dies al llarg de 2018 i 2019 ni haver estat d’alta o assimilat a l’alta per compte d’altri més de 60 dies en 2021.
  • Requisit específic de límit d’ingressos: Rendiment net < 6.725 euros 3T i 4T T 2021

En cas de complir amb els requisits i estar interessat en la tramitació, li preguem ens ho indiqui amb la màxima celeritat, tenint en compte que el termini de presentació comença aquest 1 d’octubre del 2021.
Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Fons Extraordinari de 20.000.000 € de l’Ajuntament de Barcelona per ajudar a la reactivació econòmica

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada Clienta o Apreciat Client

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un Fons Extraordinari, amb la finalitat d’ajudar a la reactivació econòmica de la ciutat, amb un pressupost total de 20.000.000 €.

D’aquest fons se n’han fet dues convocatòries de subvencions a la inversió, de les que a continuació us detallem la informació de dates, procediment i documentació per si esteu interessats.

Primera convocatòria

Una primera convocatòria,  de 12.000.000 €, és sobre la que us vam informar en una comunicació recent, que s’adreça a les activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics de tota la ciutat que estiguin situats a peu de carrer (estan incloses les botigues interiors de centres o galeries comercials i les parades de mercats) i que té com a requisits necessaris haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març del 2020 i el 31 de desembre del 2021) una despesa d’inversió/manteniment, que pot anar entre els 2.000 € i els 7.000 €, en funció de la grandària de l’establiment.  L’import subvencionat pot arribar al 70% de la despesa feta, depenent del tipus d’establiment.

Les dates per fer la sol·licitud d’aquests ajuts s’amplien fins al 9 de setembre, la convocatòria és de concurrència no competitiva fins l’exhauriment del pressupost.
Els àmbits en els quals es poden sol·licitar les ajudes són:

 • Millora d’instal·lacions
 • Adaptació de les instal·lacions en el context de la covid-19
 • Millores de digitalització
 • Millores d’accessibilitat a l’establiment
 • Millores en l’eficiència energètica i sostenibilitat

Segona convocatòria

La segona convocatòria, amb un pressupost de 7.750.000 €s’adreça a titulars d’una activitat econòmica, ja siguin establiments comercials i de serveis en general, establiments de restauració o oci nocturn i establiments d’allotjament turístic o activitats sense establiments tant d’autònoms/es i/o  d’altres formes empresarials (amb domicili dels seus titulars a la ciutat de Barcelona).

Les dates per fer la sol·licitud d’aquests ajuts són del 10 d’agost del 2021 al 17 de setembre de 2021. Aquesta convocatòria és de concurrència competitiva fins l’exhauriment del pressupost.

Com a requisit, serà necessari haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març del 2020 i el 31 de desembre del 2021) una despesa d’inversió mínima de 20.000 € en projectes realitzats o per realitzar en l’activitat econòmica de l’establiment o bé en l’àmbit del funcionament de l’activitat econòmica).

La subvenció atorgada pot arribar a un màxim de 100.000 €, en funció de la tipologia de l’activitat i les dimensions de l’establiment, i els projectes es valoraran segons els requisits que trobareu a la convocatòria.

És una gran oportunitat perquè els establiments o bé els/les autònoms/es puguin rebre suport per desenvolupar millores en els següents àmbits:

 • Condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de la seva activitat
 • Millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat a l’activitat econòmica
 • Funcionament de l’activitat econòmica
 • Sostenibilitat i equitat de l’activitat econòmica

En el cas que compleixin amb les condicions previstes i estiguin interessats a sol·licitar-la, els preguem recopilin la documentació necessària acreditativa del seu projecte d’inversió i ens ho facin saber amb la major celeritat.
Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Ajudes pel Comerç a Barcelona

Apreciat Client

L’ajuntament de Barcelona ha impulsat una nova línia d’ajuts per impulsar la reactivació econòmica.

La convocatòria va adreçada les activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics de tota la ciutat que estiguin situats a peu de carrer (estan incloses les botigues interiors de centres o galeries comercials i les parades de mercats)

Com a requisit serà necessari haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de l’2021) una despesa d’inversió / manteniment que pot oscil·lar entre els 2.000 € o 3.000 €, en funció de la superfície de l’establiment.

L’import subvencionat pot determinar el 70% de la despesa dut a terme.

És un bon moment per a sol·licitar finançament per dur a terme una millora en l’establiment: persianes, terrasses, equipaments, tendals, etc.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients. Si teniu qualsevol dubte o necessitat concreta, contactar amb nosaltres.

Ja pots tramitar la teva subvenció. Si necessites ajuda, contacta amb nosaltres.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Noves Ajudes de la Generalitat de Catalunya per a Persones Empresaries o Professionals i Empreses

Circular informativa departament FISCAL

Apreciat Client,       

S’ha aprovat una nova línia d’ajudes de la Generalitat per a les empreses. Els requisits per accedir-ne son:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des del dia 21/06/21 fins al 30/06/21 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció emplenat les dades requerides. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 1. Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia
 2. Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 3. Que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 4. Que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Caldrà, per tant, acreditar una rebaixa de facturació d’un mínim del 30% respecte al 2019 i 2020 i haver generat uns deutes meritats per contractes subscrits entre el 1/03/20 i el 31/05/21.

L’ajut concedit no serà, en cap cas, més gran que el deute acreditat. Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3000 euros. La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email a comercial@gblancafort.com o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Complicacions de la Renda a cause de la pandemia

Com ja vam informar en la nostra circular anterior, la campanya de la Declaració de la Renda de l’exercici físic 2020 va començar, tot i la pandèmia i de totes les seves conseqüències, el passat 7 d’abril i finalitza el 30 de juny, ¡queden menys de dos setmanes! ,. Cada contribuent té les seves pròpies circumstàncies, i com és possible que les teves hagin canviat, és bo saber sobre elles.

Per exemple, hauràs sentit que els ciutadans que no arribin a un límit d’ingressos, no tenen l’obligació de presentar la declaració de renda. 

Aquest límit es troba en 22.000 EUR per rendiments de treball d’un sol pagador.

Estan obligats a presentar la declaració els ciutadans que hagin rebut més de 22.000 euros anuals en concepte de rendiment de treball procedents d’un únic pagador, o, si hi ha més d’un pagador, que hagi rebut menys de 1.500 euros anuals per part del segon i els successius pagadors.

IMPORTANT: La prestació percebuda per SEPE, independentment de la modalitat de ERTO, té la consideració de rendiments de la feina. La situació és la mateixa quan es tracta de pensions contributives procedents de la Seguretat Social. 

ATENCIÓ: quan el contribuent consta de dos o més pagadors i la quantitat percebuda del segon i successius supera els 1.500 euros anuals, el límit per a presentar la declaració descendeix fins als 14.000 euros.

Així doncs, no cal confiar que no se superen els 22.000 euros, i comprovar que aquest límit no es redueix a 14.000 euros, o tindrem un problema amb l’Agència Tributària.

I ara ve la cirereta … les retencions

Durant l’any 2020, si no hi hagués hagut pandèmia, les empreses haguessin retingut en els seus salaris als seus treballadors una quantitat en concepte d’IRPF, és a dir, que el treballador ja no rep una part del sou corresponent al IRPF a pagar. Malauradament, però, a causa de la pandèmia han aparegut nous pagadors, com el SEPE, amb la diferència que el SEPE no reté per defecte cap quantitat. La conseqüència és que el treballador li sortirà en aquest cas a pagar en la seva declaració. 

Així doncs s’ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar, ja que per la pandèmia apareix un molts casos un nou pagador, com el SEPE, afectant llindars de declaració de renda i a més sense retenir.

Amb aquest panorama, des Blancafort recomanem ferventment que s’assessori amb un especialista en fiscalitat com nosaltres, perquè l’assessori sobre la seva situació específica i l’ajudi en la seva declaració de renda.

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

TEU ASSESSOR EN LÍNIA T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens alguna pregunta o consulta, recorda posar-te en contacte per correu electrònic o, durant el nostre horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Renda 2020: Comença la campanya de la renda

La teva declaració de renda online

El passat 7 d’abril va arrencar la campanya de la Renda 2020.
Aquest any és especial per les circumstàncies degudes a la pandèmia.
Com a resposta aquesta situació, GBlancafort vol prestar la seva ajuda i ofereix:

RENDA ONLINE 2020

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Renda 2020. L’Agència Tributària sempre guanya

L’Agència Tributària ha publicat el calendari per la renda, corresponent a l’exercici de l’2020. El període per a la declaració de renda i patrimoni s’obre el 7 d’abril de 2021. És hora de començar reunir tota la documentació que necessitarem.

És imprescindible presentar la declaració de la renda dins del termini, és a dir, fins al 30 de juny de 2021. Si no, la persona que es retrassa s’exposa a el pagament de sancions o multes.

L’Agència Tributària genera un esborrany de la declaració de la renda amb les dades que ha recopilat sobre cadascun de nosaltres, i promou que el contribuent accepti aquest esborrany. Això sempre beneficia a l’Agència Tributària i no al contribuent, i anem a explicar per què: 

Dades bàsiques

L’agència disposa de les dades històriques i les que obté de creuar de forma automatitzada amb altres contribuents. Per tant, elimina per defecte qualsevol circumstància personal que no estigui inclosa en els mateixos. Dóna per precises les dades proporcionades. 

L’esborrany proposa pagar més del que és real

En el cas que les circumstàncies concretes del contribuent facin que aquest hagi de pagar més impostos dels correctes, li interessa que el contribuent confirmi l’esborrany per així recaptar més. I com és bastant improbable que el contribuent revisi posteriorment aquestes circumstàncies, el resultat és positiu per a l’Agència Tributària. D’aquesta manera s’evita la revisió efectiva de les dades aportades, i que s’apliquin deduccions o particularitats que afecten el ciutadà. 

Òbviament, és un acte de bona fe perquè l’esborrany està basat en les dades que l’Agència Tributària té de contribuent en aquest moment, encara que no sigui real ni just. 

En aquests casos és responsabilitat del contribuent revisar aquestes circumstàncies que el poden ajudar a pagar menys impostos que els plantejats per l’Agència Tributària. L’ajuda d’un assessor de confiança especialitzat com Gblancafort, en aquests casos, és de suma necessitat, i suposa un clar benefici per al client.  

L’esborrany proposa pagar menys del que és real

Per contra, en el cas que les circumstàncies facin que aquests siguin menors que els reals, encara que no ho sembli,  l’Agència Tributària també vol que es confirmi l’esborrany perquè són les dades que posseeix. 

No obstant això, això no treu que l’Agència Tributària inspeccioni de nou aquesta declaració. Si amb posterioritat descobreix noves dades amb aportacions informatives d’altres agents econòmics o contribuents. En el cas que impliquin un increment d’impostos a pagar, reclama la quantia juntament amb els interessos oportuns i, fins i tot, possibles sancions. Per tant, és de vital importància comptar amb un gestor experimentat com GBlancafort per identificar i analitzar aquestes circumstàncies, i calibrar la informació que disposa el client.

Per tant, tot i que consideris que la teva declaració de renda és prou senzilla, no caiguis en la temptació d’aprovar l’esborrany de la declaració que t’indica l’Agència Tributària, sense haver consultat amb el teu gestor

Si tens dubtes, o la teva declaració no coincideix amb l’esborrany, et recomanem que contactis amb un assessor de confiança com nosaltres per ajudar-te en el procés de presentar la declaració de renda a temps i sense problemes. 

Els problemes amb l’Agència Tributària es resolen amb interessos.

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens dubtes o consultes, contacta per email o, en horari comercial ,per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Noves mesures de protecció per a treballadors autònoms

Circular informativa departament LABORAL        

S’han aprovat per part del govern les noves mesures de protecció de Treballadors Autònoms. Aquestes es relacionen amb la informació disponible fins a la data:

-Art. 5.- PECANESUSPENSION2.

Respecte al que regula l’art. 13.1 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-Mar abans de l’01/01/21. 
 • La prestació finalitza l’últim dia del mes que finalitza la suspensió de l’activitat, o com a màxim el 31/05/21 si aquesta última data es anterior a l’aixecament de l’activitat.
 • Presentació és de 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor d’l’acord o resolució de tancament d’activitat.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% Base mínima cotització (BMC). Si és família nombrosa depenent dels ingressos d’aquesta activitat, + 20%, però si 2 o + membres poden accedir a la prestació, serà únicament el 40% amb independència de ser família nombrosa. 

Quotes: Exoneració de quotes des del primer dia del mes que s’adopta la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la mesura, i més fins al 31/05/21.

– Art. 6.- PECANECARENCIA2.

Respecte al que regula l’art. 13.2 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02 a l’31/05/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-MAR abans de l’01/04/20.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 6.650 €.
  • Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 han de ser inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre de 2020.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2031.02.21 inclusivament, generaran dret a la prestació des del dia 01 / 02/21. Les presentades amb posterioritat, generaran dret a la prestació des del primer dia del mes següent.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.04.30 i el treballador RETA / RETA-MAR ha de mantenir-se d’alta en el Sistema durant el temps que duri la prestació.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació.

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC

Quotes: exoneració de quotes mentre duri la prestació.

– Art. 7.- POECATA3

Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi. Canvis al que regula la disposició addicional 4:

 • No cal haver accedit a una prestació anterior -PECATA, POECATA, POECATA2-.
 • Cal disposar de carència suficient per accedir a la prestació (mínim 12 mesos a 01/02/21).
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 7.980 €.
  • Reducció dels Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 de + 50% dels que hi ha hagut en el segon trimestre de 2019.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generaran, dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació. 

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC 

Quotes: Obligació d’ingressar les quotes per part de l’treballador. Mútua abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

– Art. 8.- PETECATA3

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada. 

 • Es consideren treballadors de temporada aquells el únic treball al llarg de 2018 i 2019 es desenvolupada en el RETA / RETA-Mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cada un dels anys, abastant un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
 • No haver treballat per compte d’altri més de 120 dies al llarg d’aquests anys, ni haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • No haver obtingut durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generen dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30
 • És incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social incompatible amb la seva activitat per compte propi, amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments de la societat afectada pel tancament si els ingressos percebuts en la primera meitat de 2021 superen els 6.650 €.

Quantia: 70% BMC 

Quotes: No hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys. 

El Departament Laboral

 

 

Nova regulació d’exoneració de quotes de la Seguretat Social

El Gobierno de España, mitjançant el Reial-Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament a les activitats del sector turístic, hostaler i comercial per mitjà d’unes exoneracions de quotes de la seguretat social. En concret:

Activitats

Activitats classificades en els CNAE-09 següents:

 • 4634 Comerç majorista de begudes
 • 5610 Restaurants i serveis de menjar
 • 5630 Establiments de begudes
 • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
 • 9200 Jocs d’atzar i d’apostes

Requisits

Les empreses han d’estar afectades per expedients de regulació temporal (ERTO) de força major, que estiguin vigents, hagin estat tramitats d’acord amb l’art.22 del RDL 8/2020, de 17 de març i prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021. Les activitats indicades queden exonerades de cotització per als treballadors afectats

per l’expedient, i que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre, o que l’hagin reiniciat a partir del RDL 18/2020, de 12 de maig, pels períodes i percentatges treballats d’aquest mes i respecte dels quals estiguin suspesos el desembre de 2020 o el gener de 2021 pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió. 

Percentatges d’exoneració

S’aplicarà sobre l’aportació empresarial a la Seguretat Social cotitzades en els mesos desembre de 2020 i gener de 2021 i consistirà, en el 85%, per a empreses amb menys de 50 treballadors, o el 75% si l’empresa en té 50 o més a 29 de febrer de 2020. 

Incompatibilitats

Amb les previstes en l’art.2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre. 

Persones treballadores fixes discontínues

Les empreses que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que inicuïn o mantinguin en alta durant aquests mesos persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%. 

Devolució de quotes per variacions o errors comunicats fora de termini

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de manera que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació. 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

Documentación para la liquidación del cuarto trimestre 2020

Estimado cliente / a,

Con el objetivo de cumplimentar las declaraciones-liquidaciones tributarias de periodicidad trimestral preceptivas (4T / 2020), le rogamos que nos haga llegar toda la documentación relativa a su empresa de que disponga con la máxima celeridad (con anterioridad al 7 de enero de 2.021) con el fin de poderlos prestar un mejor servicio y facilitar nuestro trabajo del Departamento Fiscal.

Para cualquier duda, contáctenos por email o, en horario comercial, por WhatsApp o por teléfono.

Deseando que goce de buena salud, aprovechamos la ocasión para desearle que acabe de pasar unas buenas fiestas, a pesar de las circunstancias adversas que padecemos.

Atentamente,

El Departamento Fiscal