Voleu creixer

La nova Llei de creació i creixement d’empreses

El 29 de setembre es va publicar la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que entrarà en vigor el 19 d’octubre de 2022, a excepció del nou règim jurídic de les plataformes de crowdfunding, que ho farà el 10 de novembre del 2022, i les noves obligacions sobre facturació electrònica, que ho faran un any després d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari per a les empreses amb una facturació anual superior als 8 milions d’euros i als dos anys per a la resta d’empresaris i professionals.

Perquè l’objectiu principal d’aquesta norma és facilitar la creació de noves empreses i fomentar l’augment de la seva mida, però entre les seves 73 pàgines hi ha lloc per a moltes altres matèries com ara mesures contra la morositat, facturació electrònica, plataformes de crowdfunding o societats de capital risc. A continuació procedim a enumerar totes les novetats introduïdes per la Llei 18/2022 de manera clara i concisa.

Novetats a la constitució d’empreses.

 • El capital social mínim per constituir una Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL) es redueix a un euro (1€). Abans el capital mínim exigit era de 3.000 €, llevat del règim de formació successiva.
 • Mentre el patrimoni net no arribi a la xifra de 3.000 euros, s’haurà de destinar a reserva legal el 20% del benefici (amb posterioritat es manté l’obligació de destinar a la reserva legal el 10% fins a assolir el 20% del capital social).
 • Per tant, s’elimina el règim de formació successiva, així com la societat nova empresa.
 • Es possibilita la constitució telemàtica completa de societats de responsabilitat limitada en 24 hores amb models normalitzats d‟estatuts tipus i escriptura estandarditzada a través de la finestreta única del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE). Amb anterioritat no s’incloïa el tràmit notarial.
 • Pel que fa al punt anterior, tots els Notaris han d’estar disponibles a l’Agenda Electrònica Notarial.
 • Es redueix el termini en què el registrador haurà d’inscriure de manera definitiva l’escriptura de constitució al Registre Mercantil.
 • S’estableix l’exempció del pagament de les taxes per publicació d’inscripció al BORME.
 • Els registres mercantils habilitaran un servei remot d’atenció al públic en hores d’oficina per a consultes sobre clàusules estatutàries.

Més activitats exemptes de llicència.

S’amplia el catàleg d’activitats exemptes de llicències d’àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies, inclòs a l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.12/2012):

 • Grup 857. Lloguer d’aparells de mesura.
 • Grup 922. Serveis de neteja.
 • Epígraf 843.3 Serveis tècnics de prospeccions i estudis geològics.
 • Epígraf 843.4 Serveis tècnics de topografia.
 • Grup 846. Empreses d’estudis de mercat.
 • Grup 847. Serveis integrals de correus i telecomunicacions.
 • Epígraf 849.4 Serveis de custòdia, seguretat i protecció.
 • Epígraf 849.5 Serveis de missatgeria, regidoria i repartiment i manipulació de correspondència.
 • Epígraf 849.6 Serveis de col·locació i subministrament de personal.
 • Epígraf 849.8 Multiserveis intensius en personal.
 • Epígraf 849.9 Altres serveis independents, NCOP.

S’amplia l’exempció de responsabilitat a l’Emprenedor de Responsabilitat limitada.

A partir d’ara l’exempció també inclou els béns d’equip fins a l’import de la facturació agregada dels dos darrers exercicis (abans només es limitava la responsabilitat a l’habitatge habitual amb un límit de 300.000 euros).

Mesures contra la morositat.

 • Es crea l’Observatori Estatal de la Morositat Privada.
 • Respecte del període mitjà de pagament a proveïdors, les empreses que no presentin comptes abreujats hauran d’incloure a la seva pàgina web ia la memòria el volum monetari i nombre de factures pagades en un período inferior al màxim establert a la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors (abans només havien d’incloure el PMPP). A més, s’estableix que la data de recepció de la factura no es podrà entendre com a data d’inici del termini de pagament.
 • Respecte dels contractes públics, en aquells subjectes a regulació harmonitzada i en què tinguin un valor estimat superior a dos milions d’euros, es retindrà la garantia fins que se satisfaci a subcontractista que exerciti accions dirigides a l’abonament de les factures per haver excedit el termini legal (que es manté en 30 dies si no s’ha estipulat res al contracte i en tot cas en 60 dies com a màxim).
 • En el mateix sentit, s’estableix una penalitat de fins al 5% del preu del contracte cada mes mentre persisteixi l’impagament a subcontractistes fins a assolir el 50%.
 • Pel que fa a les subvencions, no podrà ser beneficiari de subvencions per un import superior a 30.000 euros les empreses que incompleixin els terminis de pagament legals.
 • Així mateix, les despeses subvencionables han d’haver estat pagades en els terminis sectorials o si no n’hi ha en els terminis màxims legals.
 • Es considera competència deslleial (i dóna lloc a les accions judicials) l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat a les operacions comercials.

Factura electrònica obligatòria.

Per a l’entrada en vigor d’aquesta mesura encara se n’ha de publicar el desenvolupament reglamentari, per a la qual cosa s’estableix un termini de 6 mesos, ia partir de llavors començarà a córrer l’any per a l’entrada en vigor per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros, mentre que per a la resta d’empresaris i professionals tindrà efectes al cap de dos anys de publicar-se el Reglament que desenvolupi aquesta obligació.

 • Factura electrònica obligatòria entre empreses i professionals. Tant el destinatari com l’emissor han de proporcionar informació de l’estat de la factura.
 • Programari de facturació ha de garantir interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.
 • Factures electròniques han de ser disponibles quatre anys des d’emissió per a consulta per destinatari.
 • A les grans empreses o amb més de 100 empleats, la factura electrònica serà obligatòria per a particulars que ho acceptin o ho hagin sol·licitat. Per a aquestes, s’estipula una sanció de fins a 10.000 euros si no compleixen o no permeten accés a persona que ha deixat de ser client.

Plataformes de crowdfunding.

 • S’estableix un nou règim jurídic per a les plataformes de finançament participatiu adaptat a la normativa europea
 • S’hi inclou una nova categoria «gestió de carteres» per permetre que el proveïdor de serveis de finançament participatiu inverteixi fons en nom de l’inversor.
 • El límit d’inversió per projecte s‟estableix en 5 milions d’euros, a partir del qual s‟exigeix ​​l’emissió d’un fullet.
 • S’estableix un límit únic d’inversió individual per projecte per a inversors al detall de 1.000 euros o el 50% de la riquesa (per superar-lo hauran de donar el consentiment exprés).

Institucions d’inversió col·lectiva i entitats de capital risc.

 • S’amplia el tipus d’empreses on poden invertir les entitats de capital risc, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic (fintech).
 • Es redueix al 25% el percentatge de capital social que ha d’estar desemborsat al moment de la constitució de les societats de capital risc i es redueix el termini per desemborsar íntegrament la resta (amb anterioritat el percentatge mínim s’estipulava en el 50%).
 • Es possibilita que la inversió mínima d’aquestes entitats sigui de 10.000€ si es compleixen uns requisits específics (abans no podia baixar de 100.000€).
 • Es regulen els fons de deute.

Societats civils.

 • Les societats civils que pel seu objecte que no tinguin forma mercantil constituïdes conforme al dret comú, foral o especial que els sigui aplicable es poden inscriure al Registre Mercantil.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com saber si he de fer la declaració de la renda

Oh! Noooo! Ja hi tornem a ser gairebé a juny  i toca fer la declaració de renda!

Tic … Tac Tic … Tac quan arribem a aquestes fatídiques dates es desperta la nostra consciència que, amb els seus murmuris, martelleja el timpà recordant-nos el compliment de les nostres obligacions fiscals.

Molts ens trobem davant del dubte de si hem o no realitzar la declaració de la renda (IRPF) i si la presentarem com hauríem. Aquest problema és especialment present en el col·lectiu més jove , acabats d’incorporar al món laboral. D’altres són aquells que han percebut ingressos per motius diferents als ordinaris. Llavors ens endinsem en una dimensió desconeguda.

Potser és important aclarir que l’IRPF és un impost que es paga pels rendiments econòmics generats com a persona físiques. Aquests ingressos poden ser per la nostra feina (per compte propi o aliè), o com a rendiment pel capital propi, sigui mobiliari (fons, accions, participacions en negocis, etc.) o l’immobiliari (finques). A aquests ingressos podem restar (desgravar) les despeses que en tot cas han d’estar relacionada amb activitat laboral.

Aclariments d’alguns conceptes

Qui paga la renda?

Estan subjectes a aquest impost totes aquelles persones físiques que hagin residit a Espanya més de 183 dies. S’entén per estar “subjecte” a aquelles persones que tenen l’obligació de presentar-la. Les persones jurídiques, que són aquelles entitats que tenen poder d’actuació segons l’ordenament jurídic, també paguen impostos. En aquest cas l’impost de societats, una tributació específica. S’estableix un termini de residència mínim per tenir l’obligació de tributar a l’estat espanyol. Si pagues impostos en un altre país, pots estar exempt segons els casos i la legislació internacional.

Però, qui ha de fer la declaració de la renda?

Totes les persones que hagin obtingut rendes del treball superiors a 22.000 euros anuals.

A més, aquelles persones que rebin rendiments de treball de dos pagadors superiors a 14.000 euros anuals., sempre que del segon pagador i següents s’hagi rebut més de 1.500 euros en tot l’any.

Una altra opció són aquells que percebin rendiments de capital mobiliari superior a 1.600 € anuals.

Finalment, en el cas de disposar de rendes immobiliàries imputades, lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges i / o de preu taxat superin els 1000 € bruts anuals.

Si em surt a retornar, ¿és que no pago renda?

Cada mes, quan cobrem la nòmina, percebem la renda d’un local o una factura com a professional, vam rebre un import menor del qual hauríem d’haver cobrat. La normativa fiscal obliga a l’emissor del pagament a retenir una part de l’abonament, que s’ingressa directament a hisenda al nostre nom. A l’hora de presentar la declaració de renda, s’ha de calcular l’import a abonar un cop saldat els ingressos i avaluat les despeses i desgravacions. I en el cas que haguem abonat més del que toca, ens tornaran diners. Aquesta quantitat és nostra, només que l’hem pagat com a bestreta. Per tant, ens correspon la seva devolució. En cas de demora, podem exigir interessos.

 Em puc fer jo la renda?

Hisenda envia cada any les dades del contribuent que té disponibles i presenta una proposta de liquidació. Si la validem, ja la tindrem feta. Hisenda és el màxim interessat en que acceptem el seu esborrany. Sap que darrere d’aquesta no existeix comprovació ni assessorament fiscal, i que el contribuent se sotmet al seu criteri amb total indemnitat.

 És recomanable un assessor fiscal?

Recomanable? IMPRESCINDIBLE! Quan estàs malalt vas al metge, si tens un litigi, vas a l’advocat, si construeixes una casa, contractes un arquitecte ….

Em diràs que ningú t’ajudarà a planificar la teva estructura fiscal i financera? Un bon assessor que t’ajudi a treure el màxim rendiment al teu diners és el millor amic al teu progrés.

En Blancafort sabem escoltar i els nostres consells et faran complir els teus somnis.

Davant de qualsevol dubte, contacta amb el teu assessor a Barcelona

 

Nova ajuda pels empresaris al pagament del lloguer de local de negoci

Circular informativa departament FISCAL

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Decret-Llei 34/2020, de 20 d’octubre (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat el dia 22/10/2020), ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament de l’activitat econòmica desenvolupada a través de locals de negoci arrendats que permetrà que els arrendataris de locals comercials -tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19- puguin renegociar el preu dels lloguers. L’entrada en vigor de la norma és el dia 22 d’octubre del 2020.
Així, es faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per tal d’establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat del lloguer i, en els supòsits de desacord entre ambdues parts:

 1. Rebaixa del 50 % en els establiments tancats
  1. Si l’acord entre les parts és impossible, la nova norma fixa que l’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.
  2. Amb les restriccions en vigor, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.
 2. Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial
  1. A les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per la revisió temporal del lloguer, la rebaixa de la quota també serà del 50 % de la part desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat del lloguer de la meitat de la qual sí que en pot treure rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures sanitàries. Per tant, el preu resultant a pagar en aquest cas serà el 75 % de l’import total que venia pagant
  2. Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.
 3. Exclusió dels productes per endur i de l’enviament a domicili

Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a domicili no es tenen en compte.

 1. Imputació -total o parcial- dels lloguers pendents a les garanties aportades excloses la fiança legal.

L’arrendatari haurà de reintegrar les garanties objecte d’imputació, dins del termini d’ 1 any comptat des de la desaparició de les mesures de suspensió o de restricció  o, en tot cas, abans de la finalització de la durada del contracte -si es inferior-.

 1. Opció de l’arrendatari de desistiment del contracte de lloguer sense penalització en el cas de prolongació de les mesures més de 3 mesos en el decurs d’un any a comptar des de l’entrada en vigor de la norma.

Prèvia notificació fefaent amb una antelació mínima de 1 mes.

 1. Prohibició al propietari d’emetre factura de lloguer des de la data de recepció del requeriment de l’inquilí i fins que transcorri 1 mes -per poder negociar la modificació (o fins a la data de l’acord si és anterior)
 2. Malgrat el supòsit de que propietari/arrendatari haguessin arribat ja a un acord -abans de l’entrada en vigor de la norma- no obstant, la part arrendatària podrà acollir-se igualment a les noves mesures legals.

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.
Si necessita que duem a terme qualsevol gestió, no oblidi sol·licitar el nostre  pressupost.
Qualsevol aclariment o dubte, restem a la vostra disposició.

claves exito

Claus imprescindibles per aconseguir èxit en el teu negoci

El setembre és un mes de canvis, de nous començaments. Tots fem grans propòsits, com vos, menjar millor, veure els amics, deixar de fumar, etc. Alguns us plantegeu la idea de dur a terme, per fi, aquest projecte que tantes voltes els dónes al capdavant. Aquesta idea comporta un risc i un delos canvis més importants en la nostra vida. Per això et regalem uns consells imprescindibles per poder moblar els teus pensaments:

Tips per triomfar en el teu negoci

 1. Elabora un pla de negoci. Segurament que molts heu sentit a parlar sobre els plans de negocis, però desconeixeu que es tracta d’un aspecte fonamental. Escriu el teu projecte i analitza-ho amb profunditat. Això t’ajudarà a reflexionar, a refrescar les idees ia plantejar l’assumpte des de diversos punts de vista.No t’ho quedis per a tu: comparteix-ho amb el teu entorn. Aquest debat intern t’ajudarà a concretar la proposta en unes pàgines. Els punts més importants són: definició del projecte, anàlisi del producte i / o servei, objectius, estratègies per aconseguir-los, preus, mitjà de producció i promoció, estructura de l’organització, àrea de finançament i econòmica, previsions i anàlisi objectiva i d’escenaris . Tenir això clar t’ajudarà a prendre la decisió més encertada, planificar el projecte a curt, mitjà i llarg termini ja intuir el camí a seguir en tot moment, per què ho tindràs molt treballat. 
 2. Coneixement del mercat. Haver treballat abans en el sector o, simplement, conèixer a fons el mercat t’ajuda a aconseguir un avantatge competitiu que aporti el teu valor afegit o un efecte diferencial. Es tracta d’un element clau. Si emprens un negoci d’alta competència has oferir-li el client teva benefici enfront dels altres. 
 3. La tecnologia, una eina fonamental: representa un avantatge competitiu que et pot permetre diferenciar-te de la competència, augmentar el grau d’eficiència i comunicació que derivarà a un augment de competitivitat. Ha arribat per quedar-se. Ja podem comunicar-nos i accedir a tota la informaciónen tot moment, de forma immediata. Si ho fem amb la nostra família i amics, com no ho farem amb clients? El mòbil, les tablets i els ordinadors, juntament amb un munt d ‘aplicacions com WhatsApp, wonderlist, evernte, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc ens permeten estar contínuament connectats. A més, l’accés al Cloud, ens permet muntar la nostra oficina a qualsevol lloc, a qualsevol hora. 
 4. Aprofita les xarxes socials: Les xarxes socials són una eina gratuïta que pot servir per atreure als teus principalsclients. Escull les xarxes socials que pensis que poden arribar al teu client potencial.
 5. Prototipar amb el mínim esforç:algú us pregunteu: Què és això? Molts emprenedors tenen un pressupost limitat i dubtes pel que fa a la viabilitat del mateix. Per això el nostre consell és fer proves amb el mínim pressupost per estudiar la reacció del mercat. Si, per exemple, volem traure un app al mercat, podem crear l’APP de forma gratuïta i analitzar la reacció del nostre públic. 
 6. Contractar serveis externs de confiança:un equip d’assessors amb experiència que t’ajuden i complementin en aquells camps que presentin més dificultats. 

 

Blancafort, la teva assessoria per a emprenedors

 

El Blancafort tenim solucions per a tot: la teva assessoria per a emprenedors que et facilitarà la vida.

 

Compta amb nosaltres. Esperem la teva trucada

 

Passos senzills per portat la comptabilitat de la teva pime

Allò imprescindible al teu negoci: la comptabilitat

Molts clients i amics em pregunten “com es poden fer tantes coses alhora i que tot mantingui la seva ordre”. El meu consell és molt senzill: es tracta d’un exercici diari de convertir l’ordre en rutina. No sóc una persona ordenada, però sé que si deixo alguna cosa en “el seu lloc” quan busco ho trobo. Cada moment té el seu temps i el paper el seu lloc. Gestionar-lo de forma adequada condueix a l’equilibri que et produeix estabilitat, principal fonament de la felicitat.

L’emprenedoria, sigui d’una acció personal com de treball o negoci, suposa multitud de mals de cap. Qui inicia una actuació ha de donar per suposat que els problemes formaran ja part inexorable de la seva vida. Per afrontar-los no hi ha res millor que destinar un temps a cada assumpte i, per això, donar destinació a la documentació generada de forma automatitzada.

Per això hem (1) triar molt bé els nostres col·laboradors i (2) invertir en coneixement, que juntament amb (3) l’ordre, permetran que el projecte flueixi amb celeritat.

Has d´invertir el teu temps, primer de tot, en conèixer bé el teu mercat. Defineix el teu públic objectiu. Després, analitza la competència. Cerca, compara i crea alguna cosa millor. Defineix la teva proposta i, sobretot, promou els teus avantatges competitius. No has d’oblidar cobrir els teus punts dèbils obtenint ajudes de tercers que evitin futurs obtenint ajudes de tercers que evitin futurs trastorns.

Molts emprenedors centren els seus esforços en el camp de les vendes o bé en l’execució del bé o servei. Per això deixen en un segona pla la part administrativa del projecte. Un tamboret té tres o més potes, com l’empresa, que s’organitza en vendes, producció i administració. I si falla una d’elles, no compleix la seva funció.

La part administrativa del projecte compleix la funció indispensable de formalitzar les relacions, tant a nivell intern com extern. És com la sang que uneix tots els òrgans del cos: fonamental. Per això hem de destinar recursos en això i no desatendre aquests assumptes per considerar-los secundaris. D’aquí la importància de les rutines, de l’ordre i la disciplina a l’hora d’ordenar i processar tots els teus documents, imatge fidel de les accions de la empresa. El teu generarà ingressos i despeses. I aquests han de ser comptabilitzats. Amb això tenim dades certes del funcionament del negoci i serviran com a base per generar els impostos.

La millor manera de controlar i gestionar aquestes dades és contractar un bon gestor. Aquest no només et resoldrà els teus dubtes, sinó que a més et proporcionarà les eines adequades per convertir els teus problemes en simples i afables rutines. Aquests treballs quedaran repartits entre la teva empresa i l’assessor en funció dels factors personals.

infografia català

Això és el que fem a Blancafort, el teu assessor comptable a Barcelona.   A continuació anem a donar-te consells molt senzills per organitzar la part administrativa d’una pime i la seva comptabilitat:

 • Determinar un responsable administratiu: ha de quedar molt clar qui s’ocupa dels papers a l’empresa.
 • Fer caixa cada dia: en un full determinar una relació d’ingressos i despeses, juntament amb les factures emeses i rebudes. Els diners sobrants al banc cada dia. Recomanem l’ús de folders transparents per incloure la informació suplementària. Recol·lecta totes les dades comptables: ingressos, despeses i altres operacions.
 • Domiciliar totes les despeses: d’aquesta manera tot el flux monetari és bancari i tens una mini-comptabilitat de la tresoreria per internet instantània. Demanar que els proveïdors facin el càrrec el dia 15 de cada mes i / o comprometre’t a pagar les factures dels dies 15. Així tens 15 dies per pagar lloguers i nòmines.
 • Finançament a compte de proveïdors: El mes adient és abonar factures del mes els dies 15 de mes següent. El aplaçar el pagament et finances de forma gratuïta.
 • Tenir dues carpetes: en ella subcarpetes amb factures emeses, factures rebudes, extractes de bancs i altres. Una per al gestor perquè comptabilitzi i una altra a la teva oficina. Es va emplenat i, un cop al mes, es canvia l´ una per l’altre.
 • Cercar un programa de comptabilitat: hi ha infinitat de programes per ajudar-te a portar la teva comptabilitat de la manera més senzilla. Compara entre centenars de programes i busca el que més s’adapti a la teva activitat.
 • Processa la informació mitjançant assentaments comptables: per cada document que hem recopilat es comptabilitza en un moviment comptable anomenat “seient”. Si no saps fer-ho, deixa que s’encarregui teu gestor o que aquest t’ajudi explicant el procés.
 • Pagament d’Impostos: totes les activitats empresariales están subjectes a diversos impostos en funció de les característiques del negoci: IVA, IRPF, IS, etc. Has d’entendre que són cada model, que és el que ha d’abonar i el seu concepte. Guarda els justificants de pagaments dels impostos abonats. Tota la informació acreditativa original de la comptabilitat original s’ha de guardar durant cinc anys.
 • Conciliar els bancs: cal coincidir els apunts que figuren en els extractes que proporcionen les entitats bancàries amb els del compte comptable del banc en qüestió, de manera que el saldo concordi en tot moment.
 • Revisar les diferents comptes i saldos: cal tenir la seguretat que no hi ha apunts duplicats o erronis.

Un cop tinguis aquesta comptabilitat al dia podràs fer-te una idea sobre el funcionament del teu negoci i les  Previsions de tresoreria, aixi com els Impostos a pagar trimestralment. Conduir un negoci a cegues pot comportar la ruïna.

Si tens dubtes, contacta amb el teu assessor comptable a Barcelona

A  Blancafort estem convençuts que un bon assessor no és un cost, és una inversió. Tenir algú expert en gestió documental i en prestar solucions als teus problemes administratius pot evitar una infinitat d’errors i dotarà al teu projecte de l’èxit de ser mereix.

No ho dubtis: contacta amb nosaltres.

portada laboral

Bonificacions a percebre per una pime en contractar a personal

La contractació d’un empleat és un dels majors despeses per a les pimes i s’han d’ajustar els seus números. No solament és el salari net el que hem de desemborsar, sinó que cal afegir els costos que suposa les quotes de seguretat social que l’empresa ha de pagar a l’Estat. Posem un exemple: imaginem que una pime té contractat un treballador on el seu sou net són 1500 €. L’empresa no només hauria de fer-se càrrec de 1500 € acordats, sinó que també hauria de fer-se càrrec de la contribució a pensions, prestació per atur, FOGASA …
Per això és fonamental conèixer bé les bonificacions de les que es pot beneficiar una pime. Per poder beneficiar-se d’aquestes bonificacions l’empresa ha d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, com són presentació d’impostos (IVA, IRPF, IS, etc.), a més de no haver comès cap infraccióny que el treballador que a contractar estigui inscrit al SEPE.

Algunes de les bonificacions a percebre per una pime en contractar a personal

 1. Contractació a temps indefinit: és independentment de l’edat, sexe, situació del treballador. En contractar a un treballador de forma indefinida l’empresa es pot bonificar durant 3 anys 500 euros de la quota meritada a la seguretat social. Com a requisit es demana que l’empresa tingui com a mínim 10 treballadors i no hagi acomiadat a cap durant els últims 6 mesos.
 2. Contractació a menors de 30 anys: les empreses amb menys de 50 treballadors podran beneficiar de bonificacions per aquest concepte. El primer any la aquestes seran de 83,33 mensuals, el segon de 91 € al mes i el tercer any de 100 € cada mes.
 3. Contractació a majors de 45 anys: Les empreses amb menys de 50 treballadors podran beneficiar d’aquestes bonificacions. Les bonificacions seran de 108,33 € al mes, el que suposa un estalvi anual de 1300 €.
 4.  Contractació de dones majors de 45 anys en ocupacions on el col·lectiu aquest menys representat: A les Canàries es rebrà una bonificació del 100%; en canvi a la resta d’Espanya la bonificació serà de 1500 € anuals durant 3 anys.
 5. Persones amb discapacitat:en aquest cas s’aplica una reducció del 50 per cent en les quotes a la Seguretat Social. Aquesta reducció del 50% s’aplicarà a contractes de formació, en canvi les persones contractades mitjançant contractes d’interinitat i indefinits es podran reduir el 100%. Tot i que la quantia varia depenent del grau de discapacitat i es limita fins a un màxim de 6.300 euros anuals.

Aquest és un breu resum d’algunes de les bonificacions que es poden aplicar les pimes. En el següent enllaç podeu ampliar la informació.

 

Per què contactar amb un  assesor laboral?

Els assessors laborals són professionals que et proporcionaran ajuda en temes de contractació de personal, nòmines, a més d’ajudar-te a reduir les despeses de la teva empresa seguint tota la normativa vigent.

Des Blancafort comptem amb un equip format per excel·lents assessors laborals graduats en relacions laborals i en dret. No dubtis a assessorar-te amb nosaltres sobre les millors opcions de contractació per a la teva empresa.

LA COMPTABILITAT AL DIA

Què pot passar si porto la comptabilitat de la meva empresa endarrerida?

Moltes persones físiques i societats,  bé per falta de temps a causa de les tasques que han de realitzar diàriament, o bé per no saber la importància que suposa portar una comptabilitat al dia, descuiden les seves tasques comptables. La comptabilitat permet tenir una visió real de la situació financera de l’empresa, controlant ingressos i despeses, que ens proporciona càlcul de costos, nòmines, previsions, facturació; és a dir, ens ajuda a prendre decisions estratègiques.

Portar al dia la comptabilitat implica conèixer la regulació fiscal que t’afecta, ja que cal liquidar els impostos amb Hisenda (IVA, IRPF, Impost de Societats) seguint el calendari fiscal establert. D’altra banda, implica guardar tota la documentació que justifiqui aquestes liquidacions, com factures i rebuts, tant de vendes com de compres, i extractes bancaris. Finalment, implica mantenir els llibres obligatoris i legalitzar telemàticament al Registre Mercantil, tal com informa el BOE.

infografia comptabilitat catalàUna mala gestió comptable pot afectar les persones físiques i societats de la següent manera:

 • Mala presa de decisions estratègiques: una empresa que manté al dia els seus pagaments, cobraments i deutes sabrà si té liquiditat, o bé si necessita flux corrent.
 • Sancions: Algunes empreses el que fan és fer una suma ràpida de l’IVA o simplement presentar l’impost segons ells veuen. En qualsevol moment Hisenda pot requerir una inspecció, sobretot en aquelles empreses on l’impost surt a retornar. A vegades la suma pot ser tan elevat que algunes empreses es veuen amb l’obligació de cessar la seva activitat.
 • Tràmits administratius: Per poder realitzar qualsevol tràmit amb l’Administració com poder una subvenció és de vital importància tenir tots els tràmits al dia.

Contacta amb un teva assessoria comptable a Barcelona

Si algú es troba en aquesta situació d’acudir com més aviat millor a una assessoria comptable. Des de Blancafort, comptem amb els millors assessors comptables. D’allí, t’ajudarem a mantenir tota aquesta informació tan important per a la teva empresa, i d’allà no preocupar Contacta’ns i t’assessorarem sobre la millor manera de mantenir la teva comptabilitat al dia, i si estàs començant t’assessorem també en quines són les opcions més adequades a la teva situació.

Emprendedores: Método DAFO

SEMPRE HE VOLGUT EMPRENDRE UN NEGOCIO. HA ARRIBAT L’HORA?

UNA FORMA D’AVALUAR SI ÉS HORA DE LLENÇAR-SE A LA PISCINA I CREAR UNA EMPRESA.

 

Molts de nosaltres gaudim o patim, segons t’ho miris, la crida d’una veueta interior que ens diu que hauríem d’estar fent una cosa diferent al que estem realitzant. Aquesta és la veu de la emprenedoria, que es pot activar quan fem una cosa que no ens omple les expectatives. Moltes persones treballen per a no sentir-la i per evitar que s’activi: Son els conformistes. D’altres es llencen sense pensar-hi per seguir el seu clam: Parlem dels temeraris. Hi ha un punt entremig: l’emprenedoria. Aquesta acció és una actitud davant la vida i va més enllà del món de l’empresa. Caldrà, doncs, fer present els teus pensaments i analitzar amb determinació objectiva el seu contingut. Read more