Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral a partir del dia 31 de Març de 2022

Circular informativa departament LABORAL        

INFORMACIÓ REIAL DECRET LLEI 32/2021

Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral

a partir del dia 31 de Març de 2022

Apreciat Client

Amb l’aplicació del Reial Decret Llei 32/202 reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, desapareixen totes les modalitats de contractació temporal que, fins ara, s’apliquen, donant prioritat a la contractació indefinida.

Amb la reforma es recupera la presumpció general que el contracte de treball és per un temps indefinit. Per això, només s’admeten dos supòsits taxats de temporalitat: per circumstàncies de la producció i de substitució. El contracte indefinit torna a ser el contracte tipus i els temporals, l’excepció.

Se suprimeixen les modalitats d’obra i servei, eventual i interinitat) Per això els de durada determinada passen a ser:

1.- Circumstàncies de la producció (amb dues modalitats)

2.- Substitució (amb 3 modalitats)

A més, la justificació de la temporalitat es fa més exigent, havent d’especificar amb precisió:

  1. La causa habilitant de la contractació temporal;

2.- Les circumstàncies concretes que la justifiquen, i

3.- La seva connexió amb la durada prevista. 

S’entén que poden existir els contractes de durada determinada: 

Frau de Llei = SIMULACIÓ

Ocultar sota l’aparença d’un contracte, l’existència d’un altre, per obtenir un resultat beneficiós davant de tercers.

a) SIMULACIÓ ABSOLUTA: fingir una contractació per rebre prestacions. Contracte inexistent. Infracció molt greu art. 23.1.c LIS

b) SIMULACIÓ RELATIVA. Aparença d’un contracte diferent. Com a exemples: 

b.1.- Contracte de treball aparent: temps parcial i treballar a jornada completa.

b.2.- Contracte de treball ocult: treballar sense contracte.

c) CONTRACTES TEMPORALS EN FRAU DE LLEI. Presumpció “iuris tantum” d’indefinits. Art. 15.3 ET: “es presumiran per temps indefinit els contractes subscrits en frau de llei”. (Art. 15.4. ET)

de fixos de la contractació, i la durada no podrà superar els SIS MESOS.

El Contracte de Circumstàncies de la Producció, amb el nou art. 15.2 ET.

El contracte de circumstàncies de la producció reemplaça els desapareguts contractes d’obra i servei eventual, i presenta dues modalitats:

1.- Circumstàncies imprevisibles, amb una durada màxima de 6 mesos.

2.- Circumstàncies previsibles, amb una durada màxima de 90 dies/any.

El contracte de Substitució (excontracte d’interinitat)

Amb el nou art. 15.3.2 ET el contracte de substitució substitueix el desaparegut contracte d’interinitat.

El nou contracte de substitució presenta tres modalitats:

1.- La substitució de treballadors amb dret a reserva de lloc de treball.

2.- La substitució per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora quan s’empari en causa legal o convencional, i

3.- La substitució per a cobertura temporal de vacant.

Es reforma l’art. 151 LGSS per incrementar la cotització dels contractes de durada determinada de curta durada, per la qual cosa els contractes de durada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresa a la seva finalització. Es calcularà multiplicant per 3 la quota resultant d’aplicar la base mínima diaria de cotització del Grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes (37,53 €/dia el 2022) el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a contingències comunes (23,60%). És a dir, per al 2022 un total de 26,57 €

CONTRACTES FORMATIUS

La reforma modifica l’art. 11 de l’ET, que establia els contractes formatius (pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge i la formació dual universitària) i que ara passen a ser un únic contracte formatiu, amb un règim únic i amb dues modalitats, que presenten les seves pròpies especialitats.

Se suprimeixen: 

-Contracte en pràctiques (títol universitari o FP mitjà-superior)

-Contracte per a la formació i aprenentatge

-Contracte per a la formació dual universitària

Es crea un nou contracte formatiu, que té per objecte 2 modalitats:

1.- Formació en alternança amb el treballador retribuït per compte d’altri (Art.11.2 ET)

2.- L’exercici d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada (Art. 11.3 ET)

El primer té per destinataris persones que s’estan formant, i el segon persones ja formades que necessiten adquirir pràctica professional en la seva disciplina.

Com a novetat, es possibilita la contractació a temps parcial als contractes formatius (art. 12.2 ET).

L’edat màxima serà amb persones de fins a 30 anys

. L’activitat del treballador ha d’estar relacionada directament amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral.

El treballador compta amb dos tutors, un designat per l’entitat formativa i un altre per l’empresa. Aquest darrer haurà de comptar amb la formació o experiència adequada.

Les entitats formatives han d’elaborar, amb la participació de l’empresa, els plans formatius individuals. S’especificarà el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al compliment dels objectius.

La durada del contracte serà de mínim 3 mesos i màxim 2 anys.

No es podrà celebrar si el treballador ha exercit activitat o posat a la mateixa empresa durant més de 6 mesos.

El temps de treball efectiu ha de ser compatible amb les activitats formatives

-No superior al 65% (Primer any), de la jornada màxima prevista a CLA i

-No superior al 85% (Segon any), de la jornada màxima prevista a CLA .

La retribució és la prevista al CLA, no sent inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon, per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, i en cap cas inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.

Als contractes formatius en alternança se’ls aplicaran els beneficis a la cotització a la Seguretat Social, que a l’entrada en vigor d’aquesta disposició el 30 de març de 2022 i establerts per als contractes de formació i aprenentatge.

Per subscriure aquests contractes, les empreses poden sol·licitar al servei públic d’ocupació competent, informació sobre si aquestes persones que pretenen contractar han estat contractades sota aquesta modalitat, i la durada d’aquestes contractacions.

Queda eliminat el període de prova per a aquest tipus de contractes. 

Els treballadors comptaran amb total protecció en les prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial. 

La Reforma Laboral introdueix una millora en la cotització per als contractes de formació. 

La formació teòrica l’ha d’impartir un centre formatiu oficial.  

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral