NOVETATS EN LA RENDA 2015 D’AQUEST ANY

AMICS! COM EL NADAL I LES VACANCES, S’APROPA EL MOMENT DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE RENDA! T’EXPLIQUEM LES ÚLTIMES NOVETATS D’AQUEST ANY.

 

La Llei 26/2.014 de 27 de novembre va modificar substancialment la Llei 35/2.006, de 28 de novembre de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Es van introduir importants novetats que s’hauran de tenir present a l’hora de confeccionar la declaració de renda d’aquest exercici 2015.

 

Las novetats son:

  • Desgravacions fiscals en els rendiments del treball.
  • Canvis en la fiscalitat de l’estalvi.
  • Agreujament de la fiscalitat del patrimoni immobiliari.
  • Desaparició de les ajudes fiscals per als inquilins dels habitatges.
  • Menys estímuls fiscals en el complement de la pensió pública mitjançant subscripció de Planes de pensions privats.
  • Disminució de les tarifes i noves deduccions per les famílies.
  • Millora de les deduccions per donatius i altres aportacions.

 

A continuació t’expliquem de forma més detallada en que consisteixen aquests canvis:

1.- Noves desgravacions fiscals en els rendiments del treball.

Destaquem l’eliminació de la reducció general de 2652€ per obtenció de rendiments del treball. Com a compensació, s’estableix una nova despesa deduïble de 2000€ en concepte d’altres despeses. Aquests podran incrementar-se en altres 2000 €/anuals per als aturats que trobin un nou treball que impliqui canvi de residència l’any del canvi i en el següent. De la mateixa manera, la quantia que es podran desgravar els treballadors discapacitats actius en funció del grau de discapacitat augmenta a 3.500€ i 7.750€ (abans les reduccions eren de 3.246€ o de 7.246€).

 

D’altra banda, desapareix la reducció fiscal per als treballadors actius majors de 65 anys sense que se substitueixi per una altra despesa deduïble. En canvi, es manté la rebaixa de 3700€ per a les rendes netes del treball que no superin els 11.250€, disminuint conforme augmenten els ingressos fins a desaparèixer en arribar a un rendiment anual de 1.4450€.
 

2.- Canvis en la fiscalitat de l’estalvi. 

Es crea un nou instrument d’estalvi denominat Plans d’Estalvi 5 per fomentar l’estalvi a llarg termini a partir de dos tipus de productes: els comptes individuals i les assegurances individuals a llarg termini. Tots dos tenen en comú, d’una banda, que la inversió per aportació es limita a 5.000€/anuals i, per un altre, només poden fer-se efectius pel total en forma de capital. L’avantatge fiscal consistirà en una exempció dels rendiments positius que generin, sempre que hi hagi hagut una permanència mínima de cinc anys des de la primera aportació, per la qual cosa aquest benefici fiscal es perd si es disposa parcial o totalment d’ells abans d’aquest termini.

Així mateix, s’estableix menor reducció per rendiments irregulars i s’elimina l’exempció per dividends. El percentatge de reducció per rendiments generats en més de dos anys o irregulars pansa del 40% al 30%. A més, el límit de 300.000€, ja existent per a rendiments del treball, s’estén als altres tipus de rendiments (cabdal mobiliari, immobiliari, activitats econòmiques). D’altra banda, se suprimeix l’exempció de 1.500€/anuals per a dividends i participacions en beneficis que permetien la compensació de l’efecte de doble imposició nacional que afectava als dividends, en tributar tant en seu de la societat com del soci.

Finalment, ressenyar la rebaixa fiscal als guanys i pèrdues patrimonials. A partir de la reforma fiscal de 2015, totes elles, fins i tot les generades en un any o menys, també s’integraran a la base de l’estalvi amb tipus impositius més baixos. Així, aquest tipus serà del 19,5% per a plusvàlues inferiors a 6.000€, el 21,5% per als següents imports entre els 6.000€ i els 50.000 € i del 23,5% per als següents imports que superin els 50.000€. També a partir de 2015 es permet que els rendiments negatius del cabdal mobiliari es compensin amb els guanys patrimonials i viceversa, en un 10%.
 

3.- Agreujament de la fiscalitat del patrimoni immobiliari.

 

S’estableix una reducció única del 60% per al rendiment net declarat per l’arrendament de l’habitatge. Desapareix així la distinció de la rebaixa en funció de l’edat que elevava al 100% la reducció quan l’inquilí era menor de 30 anys.

Per la seva banda, els contribuents que van comprar el seu habitatge habitual o van realitzar algun pagament per a la seva construcció abans de l’1 de gener de 2013 mantenen el dret al desgravament en 2015 i successius anys (deducció de la quota íntegra per adquisició d’habitatge), sempre que hagin deduït per aquest habitatge en 2012 o en anys anteriors. En aquest cas, poden deduir-se fins a un 15% de les quantitats invertides amb un límit de 9040€. Per contra, els que van comprar després d’aquesta data no tenen dret a la deducció estatal.
S’empitjora el tractament de les anomenades imputacions de renda immobiliàries. En general, es considera que els immobles urbans (no arrendats ni afectes a activitats econòmiques), excloent l’habitatge habitual i el sòl no edificat, generen una renda a efectes fiscals del 2% del valor cadastral -l’1,1% si el valor ha estat revisat a partir de l’1 de gener de 1994-. La reforma fiscal redueix aquest termini als deu anys anteriors, de manera que augmentarà al 2% la tributació de nombrosos immobles.

Finalment, en els supòsits de transmissió d’immobles, se suprimeixen els coeficients de correcció monetària a partir de 2015, els quals corregien la depreciació monetària actualitzant el valor d’adquisició permetent tributar per un guany patrimonial de menor quantia.
4.-  Desaparició de les ajudes fiscals per als inquilins dels habitatges.

 

La desaparició de la deducció estatal per lloguer d’habitatge habitual per a tots aquells inquilins els contractes dels quals de lloguer es van signar a partir de 2015, una mesura que no afecta a les deduccions autonòmiques. No ha d’oblidar-se que els inquilins amb contractes anteriors a aquesta data poden seguir deduint-se el 10,05% de les quantitats satisfetes en 2015 i anys successius mentre mantinguin el contracte de lloguer del seu habitatge habitual, i sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20€/anuals.

 

5.- Menys estímuls fiscals en el complement de la pensió pública mitjançant subscripció de Planes de pensions privats.

 

S’ha reduït la quantitat límit que es pot aportar, passant de 10.000 a 8.000 euros, sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques, independentment de l’edat. Així mateix, la reforma va posar fi a la reducció del 40% en recuperar els diners en forma de capital, la qual s’aplicava als ingressos procedents de les aportacions realitzades abans del 31 de desembre de 2006, encara que s’ha establert un període transitori.

 

 

6.- Disminució de es tarifes i noves deduccions per les famílies.

 

La reducció dels trams de l’escala estatal van passar de set a cinc fins a l’any passat. El tipus aplicable (marginal) menor ha passat del 24,75% en 2014 al 19,5% en 2015. El mínim personal ha passat a 5.500€, havent estat objecte d’increment, també, els mínims per descendents en les quanties següents: pel primer descendent 2400€, pel segon, 2.700€, pel tercer 4.000€ i per la cambra i següents 4.500€. També s’eleven les quanties dels mínims per ascendents: si l’ascendent és major de 65 anys, o amb discapacitat qualsevol que sigui la seva edat, el mínim serà de 1.150€/anuals i si és major de 75 anys, el mínim aplicable serà de 2.550€/anuals.

Així mateix, també s’incrementen les quanties dels mínims per discapacitat: si el contribuent, ascendent o descendent pateix un grau de discapacitat del 33% al 65%, es deduirà 3.000€ -que ascendiran a 6.000€ si requereix assistència de terceres persones-. Si pateix un grau de discapacitat igual o superior al 65%, es deduirà 9.000€ -que ascendiran fins a 12.000€ si requereix assistència de terceres persones-

Finalment, cal destacar la creació de noves ajudes socials sota la forma d’impostos negatius. Es procedeix a retornar una quantitat encara que no existeixin retencions, és a dir, deduccions en la quota diferencial de l’IRPF a favor de treballadors, pensionistes, aturats o autònoms integrats en una família nombrosa, o amb ascendents o descendents discapacitats al seu càrrec. Aquestes ajudes són de 1.200€ anuals, prorratejant-se per mesos per cada modalitat, excepte en el cas de família nombrosa especial que és de 2.400€ si ben el límit per cadascuna de les deduccions seran les seves pròpies cotitzacions socials. Ha de recordar-se que els qui van sol·licitar a la AEAT l’abonament anticipat d’aquestes ajudes, lògicament no tindran cap reducció en la quota de la seva declaració.

 

7.- Millora de les deduccions per donatius i altres aportacions.

 

Així, el contribuent podrà desgravar-se un 50% dels primers 150€s donats a ONG, fundacions o qualsevol entitat acollida a aquesta normativa i un 27,5% de la resta d’aportacions, percentatge que augmenta fins al 32,5% si la quantitat donada a una mateixa ONG no ha disminuït en cadascun dels últims tres anys.
Ja veieu que hi ha unes quantes novetats…
Però: tranquils! Si voleu més informació o teniu algun dubte, sabeu que podeu comptar amb nosaltres, amb Blancafort. A més, també et podem tramitar la declaració de la renda via online a un preu molt, però que molt competitiu. Segur que estarà més tranquil en verificar que pagues el que realment et correspon.

Sou a punt de presentar-la? Quins canvis us sorprenen més?