Nuevo Real Decreto estableciendo las nuevas condiciones para los ERTE

Circular informativa del Departament Laboral

Apreciada clienta o Apreciat client,

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el dia 29 de setembre de 2021 el reial decret que recull les noves condicions per als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), a l’empara de la crisi de la Covid que estaran en vigor des de l’1 de novembre al 28 de febrer de 2022. Totes les empreses que ara tenen un d’aquests ERTO, a més de les que vulguin acollir-se a un de nou, hauran de tornar a sol·licitar-ho durant tot el mes d’octubre.

Per tal de garantir una adequada transició feia aquest nou marc jurídic, es disposa la pròrroga de les previsions recollides en el títol I i en la disposició addicional primera de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, fins el 31 d’octubre de 2021. Aquestes previsions se seguiran aplicant fins a aquesta data, tant respecte dels expedients vigents el 30 de setembre de 2021, com en relació amb els que s’aprovin o comuniquin entre l’1 i el 31 d’octubre, als quals els resultaran d’ aplicació, per tant les condicions que haguessin correspost durant el mes de setembre de 2021.

Com a novetat en aquestes pròrrogues, les empreses que formin els seus treballadors tindran exoneracions del 80%; mentre que si no donen formació aquesta exempció de quota baixa al 50% en empreses de menys de 10 treballadors i al 40% en les de mida superior.

Aquest text publicat al BOE aclareix alguns dels dubtes sobre com han de ser aquests cursos formatius, que van ser a més una de les qüestions que més va rebutjar la patronal per segellar l’acord al considerar impossible dur-los a terme. Igualment, els sindicats han reconegut la dificultat de la seva posada en marxa.

Aquestes són alguns aclariments per a la gestió d’aquests cursos conegudes ahir:

Quines empreses han de formar els seus treballadors per rebre majors exoneracions de quotes?

Totes les que sol·licitin a l’octubre l’autorització de pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la crisi pandèmica, i aquelles que presentin un ERTO per impediment o per limitacions a l’activitat normalitzada i trànsit entre tots dos.

Quin tipus de formació ha de facilitar l’empresa?

L’empresa pot escollir qualsevol dels tipus de formació professional per a l’ocupació en la Llei 30/2015. Això és formació bonificada a l’empresa o programes d’oferta dissenyats per patronals i sindicats.

Qui i com es van a costejar els cursos?

El finançament d’aquestes accions formatives anirà a càrrec d’una aportació extraordinària de el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Les empreses han de canalitzar aquest cost a través d’un increment del crèdit per al finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada”. D’aquesta manera, a les companyies en ERTO que formin els seus treballadors se’ls augmentarà el crèdit que ja tenen anualment segons el que paguen per la quota de formació- en les següents quantitats: en empreses d’1 a 9 treballadors, 425 euros per persona; en les que tinguin una plantilla de 10 a 49 persones, 400 euros per treballador; i en les de més de 50 empleats, 320 euros per cada un que es formi.

La formació ha d’estar relacionada amb l’activitat de l’empresa o del treballador?

No Però sí que es prioritzaran les accions formatives per atendre les “necessitats reals” de l’empresa i els treballadors, incloent les orientades a la capacitació digital i l’ocupabilitat dels treballadors, “encara que no tingui relació directa amb l’activitat desenvolupada a l’empresa”, indica la norma.

Hi ha un termini per fer els cursos?

Sí. El termini per a la impartició d’aquestes accions finalitza el 30 de juny de 2022.

Com sabrà la Seguretat Social si l’empresa ha format als seus treballadors per aplicar-li una exoneració o una altra?

Transcorregut el termini màxim per a l’execució de les activitats formatives (30 de juny de 2022), la Tresoreria de la Seguretat Social comunicarà el Servei Públic d’Ocupació Estatal la relació dels treballadors pels quals les empreses s’han aplicat les exoneracions de l’80% entre l’1 de novembre i el 28 de febrer. Posteriorment el SEPE “verificarà” que la formació s’ha realitzat. I si detectés que no han existit les accions formatives, la Seguretat Social li ho comunicarà a la Inspecció de Treball perquè aquesta iniciï els expedients sancionadors i liquidadors per aplicar-los la diferència amb les exoneracions més baixes que els correspondrien. Això no obstant, si l’empresa pot acreditar que sí va facilitar els cursos als seus treballadors podrà cobrar la major exoneració, encara que el treballador no hagi assistit a el curs.

Hi ha un mínim d’hores de formació que s’hagi de complir?

Sí, però només per a empreses a partir de 10 treballadors en plantilla. Aquelles de 10 a 49 treballadors hauran de fer cursos de, com a mínim, 30 hores; i les companyies amb 50 empleats o més, accions formatives de al menys 40 hores.

 

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Laboral