Voleu creixer

La nova Llei de creació i creixement d’empreses

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Catalán. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

El 29 de setembre es va publicar la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que entrarà en vigor el 19 d’octubre de 2022, a excepció del nou règim jurídic de les plataformes de crowdfunding, que ho farà el 10 de novembre del 2022, i les noves obligacions sobre facturació electrònica, que ho faran un any després d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari per a les empreses amb una facturació anual superior als 8 milions d’euros i als dos anys per a la resta d’empresaris i professionals.

Perquè l’objectiu principal d’aquesta norma és facilitar la creació de noves empreses i fomentar l’augment de la seva mida, però entre les seves 73 pàgines hi ha lloc per a moltes altres matèries com ara mesures contra la morositat, facturació electrònica, plataformes de crowdfunding o societats de capital risc. A continuació procedim a enumerar totes les novetats introduïdes per la Llei 18/2022 de manera clara i concisa.

Novetats a la constitució d’empreses.

 • El capital social mínim per constituir una Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL) es redueix a un euro (1€). Abans el capital mínim exigit era de 3.000 €, llevat del règim de formació successiva.
 • Mentre el patrimoni net no arribi a la xifra de 3.000 euros, s’haurà de destinar a reserva legal el 20% del benefici (amb posterioritat es manté l’obligació de destinar a la reserva legal el 10% fins a assolir el 20% del capital social).
 • Per tant, s’elimina el règim de formació successiva, així com la societat nova empresa.
 • Es possibilita la constitució telemàtica completa de societats de responsabilitat limitada en 24 hores amb models normalitzats d‟estatuts tipus i escriptura estandarditzada a través de la finestreta única del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE). Amb anterioritat no s’incloïa el tràmit notarial.
 • Pel que fa al punt anterior, tots els Notaris han d’estar disponibles a l’Agenda Electrònica Notarial.
 • Es redueix el termini en què el registrador haurà d’inscriure de manera definitiva l’escriptura de constitució al Registre Mercantil.
 • S’estableix l’exempció del pagament de les taxes per publicació d’inscripció al BORME.
 • Els registres mercantils habilitaran un servei remot d’atenció al públic en hores d’oficina per a consultes sobre clàusules estatutàries.

Més activitats exemptes de llicència.

S’amplia el catàleg d’activitats exemptes de llicències d’àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies, inclòs a l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.12/2012):

 • Grup 857. Lloguer d’aparells de mesura.
 • Grup 922. Serveis de neteja.
 • Epígraf 843.3 Serveis tècnics de prospeccions i estudis geològics.
 • Epígraf 843.4 Serveis tècnics de topografia.
 • Grup 846. Empreses d’estudis de mercat.
 • Grup 847. Serveis integrals de correus i telecomunicacions.
 • Epígraf 849.4 Serveis de custòdia, seguretat i protecció.
 • Epígraf 849.5 Serveis de missatgeria, regidoria i repartiment i manipulació de correspondència.
 • Epígraf 849.6 Serveis de col·locació i subministrament de personal.
 • Epígraf 849.8 Multiserveis intensius en personal.
 • Epígraf 849.9 Altres serveis independents, NCOP.

S’amplia l’exempció de responsabilitat a l’Emprenedor de Responsabilitat limitada.

A partir d’ara l’exempció també inclou els béns d’equip fins a l’import de la facturació agregada dels dos darrers exercicis (abans només es limitava la responsabilitat a l’habitatge habitual amb un límit de 300.000 euros).

Mesures contra la morositat.

 • Es crea l’Observatori Estatal de la Morositat Privada.
 • Respecte del període mitjà de pagament a proveïdors, les empreses que no presentin comptes abreujats hauran d’incloure a la seva pàgina web ia la memòria el volum monetari i nombre de factures pagades en un período inferior al màxim establert a la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors (abans només havien d’incloure el PMPP). A més, s’estableix que la data de recepció de la factura no es podrà entendre com a data d’inici del termini de pagament.
 • Respecte dels contractes públics, en aquells subjectes a regulació harmonitzada i en què tinguin un valor estimat superior a dos milions d’euros, es retindrà la garantia fins que se satisfaci a subcontractista que exerciti accions dirigides a l’abonament de les factures per haver excedit el termini legal (que es manté en 30 dies si no s’ha estipulat res al contracte i en tot cas en 60 dies com a màxim).
 • En el mateix sentit, s’estableix una penalitat de fins al 5% del preu del contracte cada mes mentre persisteixi l’impagament a subcontractistes fins a assolir el 50%.
 • Pel que fa a les subvencions, no podrà ser beneficiari de subvencions per un import superior a 30.000 euros les empreses que incompleixin els terminis de pagament legals.
 • Així mateix, les despeses subvencionables han d’haver estat pagades en els terminis sectorials o si no n’hi ha en els terminis màxims legals.
 • Es considera competència deslleial (i dóna lloc a les accions judicials) l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat a les operacions comercials.

Factura electrònica obligatòria.

Per a l’entrada en vigor d’aquesta mesura encara se n’ha de publicar el desenvolupament reglamentari, per a la qual cosa s’estableix un termini de 6 mesos, ia partir de llavors començarà a córrer l’any per a l’entrada en vigor per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros, mentre que per a la resta d’empresaris i professionals tindrà efectes al cap de dos anys de publicar-se el Reglament que desenvolupi aquesta obligació.

 • Factura electrònica obligatòria entre empreses i professionals. Tant el destinatari com l’emissor han de proporcionar informació de l’estat de la factura.
 • Programari de facturació ha de garantir interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.
 • Factures electròniques han de ser disponibles quatre anys des d’emissió per a consulta per destinatari.
 • A les grans empreses o amb més de 100 empleats, la factura electrònica serà obligatòria per a particulars que ho acceptin o ho hagin sol·licitat. Per a aquestes, s’estipula una sanció de fins a 10.000 euros si no compleixen o no permeten accés a persona que ha deixat de ser client.

Plataformes de crowdfunding.

 • S’estableix un nou règim jurídic per a les plataformes de finançament participatiu adaptat a la normativa europea
 • S’hi inclou una nova categoria «gestió de carteres» per permetre que el proveïdor de serveis de finançament participatiu inverteixi fons en nom de l’inversor.
 • El límit d’inversió per projecte s‟estableix en 5 milions d’euros, a partir del qual s‟exigeix ​​l’emissió d’un fullet.
 • S’estableix un límit únic d’inversió individual per projecte per a inversors al detall de 1.000 euros o el 50% de la riquesa (per superar-lo hauran de donar el consentiment exprés).

Institucions d’inversió col·lectiva i entitats de capital risc.

 • S’amplia el tipus d’empreses on poden invertir les entitats de capital risc, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic (fintech).
 • Es redueix al 25% el percentatge de capital social que ha d’estar desemborsat al moment de la constitució de les societats de capital risc i es redueix el termini per desemborsar íntegrament la resta (amb anterioritat el percentatge mínim s’estipulava en el 50%).
 • Es possibilita que la inversió mínima d’aquestes entitats sigui de 10.000€ si es compleixen uns requisits específics (abans no podia baixar de 100.000€).
 • Es regulen els fons de deute.

Societats civils.

 • Les societats civils que pel seu objecte que no tinguin forma mercantil constituïdes conforme al dret comú, foral o especial que els sigui aplicable es poden inscriure al Registre Mercantil.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.