2016: LA NUEVA TRIBUTACIÓN DE LAS SOCIEDADES CIVILES

LA NOVA TRIBUTACIÓDE LES SOCIETATS CIVILES

 

Tens una societat civil? ¿Saps que hi han canvis en la tributació? Ara t’ho expliquem!

 

NOVETATS 2016: LA NOVA TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS CIVILS

Les societats civils han sigut, tradicionalment, considerades com transparents a efectes fiscals, amb independència de l’activitat que desenvolupen. Això significava que les rentes obtingudes per aquestes entitats – Així com les retencions i ingressos a compte- s’integraven directament en la base tributable de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) en virtut del denominat règim fiscal de atribució de rendes. No obstant, amb efectes a partir de 1 de gener de 2016, les societats civils que tinguin objecte mercantil es convertiran en subjectes passius de l’Impost sobre Societats (IS) devent tributar directament pels rendiments que obtinguin (tal i com estableix l’article 7.1.a) de la nova Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats).

 

Per que una societat civil tingui la consideració de contribuent del IS han de complir-se dos requisits:

 

  • Personalitat jurídica: A tenor de l’article 1669 del Codi Civil, aquesta característica té lloc sempre que els pactes entre els socis no siguin secrets, és a dir, quan la societat actua com a tal enfront de tercers i davant l’Administració Tributària. A efectes tributaris, es considera compliment tal requisit quan s’ha constituït l’entitat mitjançant escriptura pública o document privat que hagués estat aportat a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària a fi d’assignació del preceptiu NIF (segons el criteri adoptat per la DGT en diferents consultes vinculants de dates 28/07/2015 i 30/07/2015).
  • Objecte mercantil: Segons preceptua el Codi de Comerç, únicament tenen aquest objecte mercantil aquelles societats civils que desenvolupin activitats empresarials i, contràriament, no ho tenen aquelles que desenvolupin activitats professionals, agrícoles, ramaderes, forestals o mineres –a excepció de les Societats Agràries de Transformació que, des de sempre, han tributat per IS-. No obstant això, la DGT manté un criteri diferent basat en la consideració que, solament, no tenen caràcter mercantil, aquelles activitats professionals realitzades per les Societats Civils Professionals constituïdes a l’empara de la Llei 2/2007 de Societats Professionals, mentre que si tindrien tal objecte mercantil aquelles societats civils que desenvolupessin activitats professionals l’exercici de les quals no requerís col·legiació obligatòria així com aquelles que no estiguessin sotmeses a l’aplicació de la referida Llei 2/2007 (CV DGT de 17/11/2015), tot això amb independència que l’activitat professional en qüestió estigui inclosa com a tal en la Secció 2ª de les Tarifes del IAE.

En conclusió, aquelles societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, a partir del 1/1/2016 poden optar per qualsevol de les 3 següents opcions:

 

  • Dissoldre’s i passar la titularitat del negoci a una persona física.
  • Dissoldre’s i transformant-se en una altra forma societària mercantil com, per exemple, una societat limitada o anònima.
  • Mantenir-se com societat de caràcter civil tributant pel IS.

 

 

Des de la gestoria G.Blancafort us podem assessorar i ampliar la informació si així hi desitges, ja sigui via online o presencialment en les nostres oficines en la plaça Gal·la Placídia 11, a Barcelona. Estarem encantats d’ajudar-te!

 

T’ha resultat d’ajuda aquest post? Us trobeu en aquesta situació?

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *