Medidas sobre el alquiler 12/22

Mesures relacionades amb el lloguer d’habitatge – Reial Decret-Llei 20/2022

Circular informativa del Departament de Finques

Benvolgut Client, Benvolguda Clienta

Us fem saber que s’ha publicat en el BOE el Reial Decret-Llei 20/2022 de “Mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna”, entre les que caldria destacar en referència al lloguer d’habitatges:

 • Es prorroga fins el 31 de desembre de 2023 la limitació fins al DOS PER CENT (2%), com a màxim d’actualització anual dels arrendaments de l’habitatge.
 • S’habilita una pròrroga extraordinària d SIS MESOS per als contractes d’arrendament que finalitzin la seva vigència abans del 30 de juny de 2023.
 • S’amplia fins al 30 de juny de 2023 el període de suspensió del desnonaments i llançaments per a llars vulnerables sense alternativa residencial.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

Bon Any 2023!

El Departament de Finques 

Modificació de les condicions laborals del servei de la llar familiar – Decret Llei 16/2022 de setembre

Circular informativa del Departament Laboral 

Apreciada Clienta / Apreciat Client ,

A continuació, passem a informar-vos sobre la modificació de les condicions de treball i cotitzacions de les persones treballadores al servei de la llar familiar segons Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre.
Aquest Reial decret, que ha entrat en vigor a partir del dia 1 doctubre de 2022, té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte aliè.
Es mantenen o amplien els beneficis a la cotització per a les persones que tinguin contractat un treballador al servei de la llar amb una reducció del 20% en l’aportació a la cotització a la Seguretat Social. Així mateix, es preveu una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial.
Aquestes bonificacions no seran indefinides, ja que després de dos anys de la seva entrada en vigor es procedirà a avaluar-ne l’eficàcia i valorarà la conveniència de mantenir els incentius esmentats a la contractació.
Hi ha altres bonificacions que s’aplicaven abans de l’entrada en vigor de les noves condicions laborals per a les empleades de la llar. Aquestes bonificacions són igualment per als ocupadors i, de reunir els requisits per gaudir-ne diverses, només s’aplicarà la de més quantia:

 • Un 20% a la quota de l’ocupador, si l’empleada no va realitzar tasques domèstiques per a aquest ocupador entre el 2 d’agost i el 31 de desembre del 2011.
 • Un 45% en la quota de l’ocupador en el cas de pertànyer a una família nombrosa.
 • Un 100% en la quota de l’ocupador si es dóna d’alta una persona amb mobilitat reduïda, que substitueixi una víctima de violència de gènere o que substitueixi la treballadora habitual per raons de baixa per maternitat o risc durant l’embaràs.

Queda fora de l’ordenament jurídic el desistiment en cas d’acomiadament, donant-los protecció ordinària i s’hi incorpora també el dret d’informació o de formalitat de contractes per escrit.
El decret estableix que, els ocupadors assumiran les obligacions en matèria de cotització, per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores al mes per ocupador, eliminant així la possibilitat que siguin els treballadors els que sol·licitin la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades.
La nova llei redueix el nombre de trams a vuit, eliminant els dos de major quantia. Així, les bases de cotització de les treballadores de la llar el 2023 seran les següents:

TramRetribució mensual €/mes
Base cotizació €/mes
1Fins a 269,00250,00
2Des de 269,01 fins a 418,00357,00
3Des de 418,01 fins a 568,00493,00
4Des de 568,01 fins a 718,00794,00
5Des de 718,01 fins a 869,00794,00
6Des de 869,01 fins a 1.017,00943,00
7Des de 1.017,01 fins a 1.166,691.166,70
8Des de 1.166,70
Retribució mensual

S’hauran d’aplicar les cotitzacions a la Seguretat Social, que a partir de l’1 d’octubre (de l’1 de gener en contractes de menys de 60 hores mensuals) comptaran amb dos conceptes nous, el de desocupació i el de FOGASA (Fons de Garantia Salarial ).
Amb els canvis, les cotitzacions per a les treballadores de la llar (i els seus ocupadors) queden de la manera següent:

Tipus de cotitzacióEmpleadorEmpleadaTotal
CONTING COMUNES23,60%4,70%28,30%
CONTING PROFES1,50%1,50%
FOGASA0,20%0,20%
ATUR5,50%1,55%7,05%
TOTAL30,80%6,25%37,05%

Malalties professionals

La norma estableix també el compromís de creació d’una comissió d’estudi l’objectiu del qual és la inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties perquè s’identifiquin i es corregeixin les deficiències que hi ha a l’àmbit de la protecció davant les malalties professionals dels treballs desenvolupats majoritàriament per dones.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.
Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

El Departament Laboral 

accidentes de tráfico

Possibles reclamacions per accidents de trànsit

Cada conductor d’un vehicle és responsable dels seus actes i, per tant, ha de respondre pels danys associats a la seva conducció. En cas d’un accident de trànsit, cal determinar quin vehicle va provocar l’accident i establir una relació de causalitat amb el dany resultant. Aleshores, el conductor culpable del sinistre ha de compensar pels danys causats a les persones afectades.

En cas que les parts involucrades estiguin d’acord amb la causa del sinistre, és recomanable que utilitzin el document anomenat “declaració amistosa d’accident”. Això facilitarà el treball de tots els implicats i alhora disminuirà considerablement el temps d’espera per tramitar les possibles reclamacions. D’altra banda, si no s’arriba a un acord, l’autoritat pertinent que acudeix al lloc dels fets crearà un informe d’accident amb tota la informació aplicable. En qualsevol cas, és evident que es poden entaular reclamacions derivades de l’accident com veurem tot seguit.

Quines són les possibles reclamacions per accidents de trànsit?

Bàsicament, les reclamacions derivades d’accident de trànsit es divideixen en danys personals i materials. Totes aquestes s’han de presentar sota l’ assessorament professional adequat, ja que caldrà comptar amb tots els documents de suport pertinents.

Pel que fa a les lesions corporals, les reclamacions tenen per objecte la reparació integral del dany causat tant a nivell individual, familiar, econòmic i social. A més, cal rescindir la pèrdua d’ingressos i de capacitat jurídica patida per la víctima. I, per altra banda, els danys materials i els no materials han d’avaluar-se per separat. En aquest sentit, les lesions personals per les quals es reclama indemnització són la mort, les lesions i malalties conseqüents. Per determinar les sumes a rebre per indemnització, s’han de basar els càlculs en el Decret Reial Llei 8/2004, de 29 d’octubre, sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor.

A més de les lesions personals, també es pot reclamar una compensació per guanys, com ara danys al vehicle oa la propietat causats per un accident de trànsit. També es poden reclamar totes les despeses addicionals raonables, clarament derivades com a conseqüències del sinistre, com les despeses de menjars, allotjament i transportació, entre d’altres.

En cas que es pugui provar que l’accident va ser per culpa de la persona lesionada i va ser atribuïble a la seva negligència, qualsevol acció per danys i perjudicis li correspondrà a ell. De la mateixa manera, els propietaris dels vehicles poden ser considerats responsables, malgrat que algú hagi estat conduint la interlocutòria. Això és especialment important si el conductor estava sota la cura, la tutela o la custòdia del propietari.

Tot i això, atès que l’assegurança d’automòbil és obligatòria, la víctima o els seus hereus poden acudir directament a la companyia d’assegurances del vehicle que va causar l’accident i reclamar una indemnització per lesions corporals, danys a la propietat, costos de l’accident i altres danys . Si el vehicle causant de l’accident no és inidentificable, no està assegurat, va ser sostret il·legalment o robat, aleshores l’entitat responsable de rescindir el dany serà el Consorci de Compensació d’Assegurances.

Per la seva banda, les companyies d’assegurances tenen dret a reclamar una indemnització als conductors i propietaris pels danys causats per conduir de forma temeraria o sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

Per tot això, el més recomanable és comptar amb l’assessoria especialitzada d’advocats de trànsit especialistes en reclamacions per accidents. D’aquesta manera, sabràs exactament què pots reclamar i quina és la millor manera de fer-ho. Com a conseqüència, aconseguiràs el millor resultat.

Información sobre nuevo sistema de cotización para AUTÓNOMOS

Circular informativa departamento LABORAL        

Apreciado Cliente/a

A continuación, pasamos a informarle sobre el nuevo sistema de cotización por AUTÓNOMOS.

Tal y como le informamos a la pasada circular informativa remitida el pasado mes de septiembre, donde se resumían los temas más relevantes del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, enviamos seguidamente la tabla de las bases y cuotas por tramos que se aplicarán en el período transitorio entre 2023 y 2025 del nuevo sistema de cotización por ingresos reales al RETA.

202320242025
TramoBaseCuotaBaseCuotaBaseCuota
Tabla reducida1<=670751,63€230€735,29€225€653,59€200€
2>670 y <=900849,67€260€816,99€250€784,31€240€
3>900 y <=1125,9898,69€275€872,55€267€849,67€260€
Tabla general1>1125,9 y <= 1300950,98€291€950,98€291€950,98€291€
2>1300 y <=1500960,78€294€960,78€294€960,78€294€
3>1500 y <=1700960,78€294€960,78€294€960,78€294€
4>1700 y <=18501.013,07€310€1.045,75€320€1.143,79€350€
5>1850 y <=20301.029,41€315€1.062,09€325€1.209,15€370€
6>2030 y <=23301.045,75€320€1.078,43€330€1.274,51€390€
7>2330 y <=27601.078,43€330€1.111,11€340€1.356,21€415€
8>2760 y <=31901.143,79€350€1.176,47€360€1.437,91€440€
9>3190 y <=36201.209,15€370€1.241,83€380€1.519,61€465€
10>3620 y <=40501.274,51€390€1.307,19€400€1.601,31€490€
11>4050 y <=60001.372,55€420€1.454,25€445€1.732,03€530€
12>60001.633,99€500€1.732,03€530€1.928,10€590€

 

Como saben, Blancafort continúa trabajando para informarles puntualmente de las novedades normativas.

Para cualquier duda, contáctenos por email o, en horario comercial, por WhatsApp o por teléfono.

El Departamento Laboral

En Blancafort queremos saber tu opinión. Nos ayudas si publicas una reseña en nuestro perfil. ¡Muchas gracias!

 

 

Informació sobre nou sistema de cotització per a AUTÒNOMS

Circular informativa departament LABORAL        

INFORMACIÓ REIAL DECRET LLEI 13/2022

Apreciat Client/a

El Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol de 2.022 estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i millores en la protecció per cessament d’activitat, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. Passem a resumir els temes més rellevants:

Pel que fa al nou sistema de cotització:

-Es desplega progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets del treballador autònom. Aquest model de transició (període 2023-2025) s‟implantarà fins al definitiu de cotització per rendiment nets reals anuals obtinguts i comunicats per l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent. Per això estan obligats a declarar IRPF tots els treballadors que en el període impositiu haguessin estat d’alta al RETA o REM.

Els treballadors que a 1 de gener de 2023 figurin en alta al RETA (o al REM) hauran de comunicar per mitjans electrònics a la TGSS, en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023, les dades relacionades als paràgrafs 1 a 8 de l’article 30.2.b) del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social que són:

1.- Activitat econòmica o ocupació que dóna dret a la inclusió al RETA . 

2.- Acompliment de càrrecs dins de Societats

3.- Percentatge de participació a la societat

4.- Dades dels familiars col·laboradors

5.- NIF del client del qual depengui econòmicament (TRADE)

6.- Col·legi Professional en què hagin d’estar incorporats

-S’habilita un sistema que permet als treballadors per compte propi canviar la seva quota en funció de la previsió d’ingressos (fins a sis vegades a l’any): 1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre, 1 de novembre i 1 de gener de l’any següent. Aquesta opció es pot utilitzar en cas que durant l’any en curs els rendiments nets variïn.

-Al final de l’exercici fiscal, es regularitzaran les cotitzacions, retornant o reclamant quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat a les previsions anuals.

-La llei també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros al mes, durant dotze mesos (que substitueix la denominada “tarifa plana d’autònoms”, extensible dotze més quan els ingressos nets segueixin sent baixos. En la sol·licitud d’alta, els treballadors per compte propi hauran de fer una “declaració dels rendiments nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l’any natural en què es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional”

-Desapareix la figura de l’autònom a temps parcial

-Desapareixen els topalls de cotització en funció de l’edat.

-Desapareix la Tarifa Plana que és substituïda per una quota reduïda

-Els familiars del treballador autònom inclosos al RETA, no podran triar una base de cotització mensual inferior a la fixada per al grup 7 de cotització LPGE

Pel que fa a les millores en la protecció per cessament d’activitat:

-S’introdueixen dues noves modalitats de cessament parcial d’activitat per causes econòmiques. a la reducció de jornada de la plantilla i/o d’ingressos, o al manteniment de deutes amb creditors, en els termes establerts a la norma.

-S’hi inclou un nou supòsit de cessament d’activitat parcial per força major, vinculada a una declaració d’emergència adoptada per l’autoritat pública competent ia la caiguda d’ingressos del 75% de l’activitat.

-Es creen dues noves prestacions per cessament d’activitat per als autònoms davant de crisis “cícliques” o “sectorials”, vinculades al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació.

-Per als supòsits de cessament parcial o cessament per a la sostenibilitat en la modalitat cíclica, la quantia de la prestació serà del 50% de la base reguladora, mentre que per al supòsit de cessament per a la sostenibilitat sectorial, la prestació consistirà en una quantitat a tant alçat del 70% de la base reguladora. En tots tres supòsits, l’entitat gestora també assumirà el 50% de la cotització.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

 

 

Renda 2021: Encara ets a temps

La teva declaració de renda online

La campanya de la declaració de la Renda 2020-2021, que va començar el 7 d’abril passat, entra a la recta final. Fins dimecres que ve 30 de juny, dia en què finalitza la campanya d’aquest any, es podrà presentar la declaració de renda a l’Agència Tributària.

Tot i això, cal tenir en compte que en cas que el resultat surti a pagar i es vulgui fer l’ingrés mitjançant domiciliació bancària, la data límit serà el 25 de juny. Però es pot presentar la declaració fora del termini? Sí, es pot, però com més temps es trigui, més gran serà el recàrrec per part d’Hisenda. Tanmateix, GBlancafort vol ajudar-te en aquests pas i  t’ofereix:

RENDA ONLINE 2021

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. ENCARA HI ETS  TEMPS, CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Ajuts extraordinaris per a la restauració per la COVID-19 de la Generalitat de Catalunya

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta / Apreciat client,

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat una nova línia d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. 

La línia d’ajudes, dotada amb 40 milions d’euros per a activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19. Amb aquesta nova línia d’ajuts, el Govern fa palès el seu compromís amb el sector de la restauració. La mesura vol contribuir a la competitivitat de les empreses i al manteniment dels negocis davant la disminució de la facturació ocasionada per les darreres restriccions decretades per pal·liar els efectes de la pandèmia.

Persones beneficiàries:

Els professionals autònoms i empreses que prestin activitats de restauració, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

Quantitat de l’ajut:

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària. Els ajuts seran d’entre 1.000 a 15.000 euros, en funció del nombre de treballadors:

 • 1.000 euros per a autònoms i microempreses (fins a 9 treballadors)
 • 5.000 euros per a petites empreses (de 10 a 49 treballadors)
 • 15.000 euros per a empreses de 50 treballadors o més.

Procediment de sol·licitud

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Treball.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa.

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html 

Termini de presentació de sol·licituds: 

Obert fins a les 14:00 hores del dia 3 de maig de 2022 o fins l’exhauriment del pressupost.

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 618058) (Diari Oficial de la Generalitat de 4 d’abril del 2022)

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja pots tramitar la teva subvenció. Si teniu qualsevol necessitat concreta, contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

El Departament Fiscal

Renda 2021: Comença la campanya de la renda

La teva declaració de renda online

El passat 6 d’abril va arrencar la campanya de la Renda 2021.
Aquest any és especial per les circumstàncies degudes a la pandèmia.
Com a resposta aquesta situació, GBlancafort vol prestar la seva ajuda i ofereix:

RENDA ONLINE 2021

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Com saber si he de fer la declaració de la renda

Oh! Noooo! Ja hi tornem a ser gairebé a juny  i toca fer la declaració de renda!

Tic … Tac Tic … Tac quan arribem a aquestes fatídiques dates es desperta la nostra consciència que, amb els seus murmuris, martelleja el timpà recordant-nos el compliment de les nostres obligacions fiscals.

Molts ens trobem davant del dubte de si hem o no realitzar la declaració de la renda (IRPF) i si la presentarem com hauríem. Aquest problema és especialment present en el col·lectiu més jove , acabats d’incorporar al món laboral. D’altres són aquells que han percebut ingressos per motius diferents als ordinaris. Llavors ens endinsem en una dimensió desconeguda.

Potser és important aclarir que l’IRPF és un impost que es paga pels rendiments econòmics generats com a persona físiques. Aquests ingressos poden ser per la nostra feina (per compte propi o aliè), o com a rendiment pel capital propi, sigui mobiliari (fons, accions, participacions en negocis, etc.) o l’immobiliari (finques). A aquests ingressos podem restar (desgravar) les despeses que en tot cas han d’estar relacionada amb activitat laboral.

Aclariments d’alguns conceptes

Qui paga la renda?

Estan subjectes a aquest impost totes aquelles persones físiques que hagin residit a Espanya més de 183 dies. S’entén per estar “subjecte” a aquelles persones que tenen l’obligació de presentar-la. Les persones jurídiques, que són aquelles entitats que tenen poder d’actuació segons l’ordenament jurídic, també paguen impostos. En aquest cas l’impost de societats, una tributació específica. S’estableix un termini de residència mínim per tenir l’obligació de tributar a l’estat espanyol. Si pagues impostos en un altre país, pots estar exempt segons els casos i la legislació internacional.

Però, qui ha de fer la declaració de la renda?

Totes les persones que hagin obtingut rendes del treball superiors a 22.000 euros anuals.

A més, aquelles persones que rebin rendiments de treball de dos pagadors superiors a 14.000 euros anuals., sempre que del segon pagador i següents s’hagi rebut més de 1.500 euros en tot l’any.

Una altra opció són aquells que percebin rendiments de capital mobiliari superior a 1.600 € anuals.

Finalment, en el cas de disposar de rendes immobiliàries imputades, lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges i / o de preu taxat superin els 1000 € bruts anuals.

Si em surt a retornar, ¿és que no pago renda?

Cada mes, quan cobrem la nòmina, percebem la renda d’un local o una factura com a professional, vam rebre un import menor del qual hauríem d’haver cobrat. La normativa fiscal obliga a l’emissor del pagament a retenir una part de l’abonament, que s’ingressa directament a hisenda al nostre nom. A l’hora de presentar la declaració de renda, s’ha de calcular l’import a abonar un cop saldat els ingressos i avaluat les despeses i desgravacions. I en el cas que haguem abonat més del que toca, ens tornaran diners. Aquesta quantitat és nostra, només que l’hem pagat com a bestreta. Per tant, ens correspon la seva devolució. En cas de demora, podem exigir interessos.

 Em puc fer jo la renda?

Hisenda envia cada any les dades del contribuent que té disponibles i presenta una proposta de liquidació. Si la validem, ja la tindrem feta. Hisenda és el màxim interessat en que acceptem el seu esborrany. Sap que darrere d’aquesta no existeix comprovació ni assessorament fiscal, i que el contribuent se sotmet al seu criteri amb total indemnitat.

 És recomanable un assessor fiscal?

Recomanable? IMPRESCINDIBLE! Quan estàs malalt vas al metge, si tens un litigi, vas a l’advocat, si construeixes una casa, contractes un arquitecte ….

Em diràs que ningú t’ajudarà a planificar la teva estructura fiscal i financera? Un bon assessor que t’ajudi a treure el màxim rendiment al teu diners és el millor amic al teu progrés.

En Blancafort sabem escoltar i els nostres consells et faran complir els teus somnis.

Davant de qualsevol dubte, contacta amb el teu assessor a Barcelona