Voleu creixer

La nova Llei de creació i creixement d’empreses

El 29 de setembre es va publicar la Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses, que entrarà en vigor el 19 d’octubre de 2022, a excepció del nou règim jurídic de les plataformes de crowdfunding, que ho farà el 10 de novembre del 2022, i les noves obligacions sobre facturació electrònica, que ho faran un any després d’aprovar-se el desenvolupament reglamentari per a les empreses amb una facturació anual superior als 8 milions d’euros i als dos anys per a la resta d’empresaris i professionals.

Perquè l’objectiu principal d’aquesta norma és facilitar la creació de noves empreses i fomentar l’augment de la seva mida, però entre les seves 73 pàgines hi ha lloc per a moltes altres matèries com ara mesures contra la morositat, facturació electrònica, plataformes de crowdfunding o societats de capital risc. A continuació procedim a enumerar totes les novetats introduïdes per la Llei 18/2022 de manera clara i concisa.

Novetats a la constitució d’empreses.

 • El capital social mínim per constituir una Societat de Responsabilitat Limitada (SRL o SL) es redueix a un euro (1€). Abans el capital mínim exigit era de 3.000 €, llevat del règim de formació successiva.
 • Mentre el patrimoni net no arribi a la xifra de 3.000 euros, s’haurà de destinar a reserva legal el 20% del benefici (amb posterioritat es manté l’obligació de destinar a la reserva legal el 10% fins a assolir el 20% del capital social).
 • Per tant, s’elimina el règim de formació successiva, així com la societat nova empresa.
 • Es possibilita la constitució telemàtica completa de societats de responsabilitat limitada en 24 hores amb models normalitzats d‟estatuts tipus i escriptura estandarditzada a través de la finestreta única del Centre d’Informació i Xarxa de Creació d’Empreses (CIRCE). Amb anterioritat no s’incloïa el tràmit notarial.
 • Pel que fa al punt anterior, tots els Notaris han d’estar disponibles a l’Agenda Electrònica Notarial.
 • Es redueix el termini en què el registrador haurà d’inscriure de manera definitiva l’escriptura de constitució al Registre Mercantil.
 • S’estableix l’exempció del pagament de les taxes per publicació d’inscripció al BORME.
 • Els registres mercantils habilitaran un servei remot d’atenció al públic en hores d’oficina per a consultes sobre clàusules estatutàries.

Més activitats exemptes de llicència.

S’amplia el catàleg d’activitats exemptes de llicències d’àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies, inclòs a l’annex de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.12/2012):

 • Grup 857. Lloguer d’aparells de mesura.
 • Grup 922. Serveis de neteja.
 • Epígraf 843.3 Serveis tècnics de prospeccions i estudis geològics.
 • Epígraf 843.4 Serveis tècnics de topografia.
 • Grup 846. Empreses d’estudis de mercat.
 • Grup 847. Serveis integrals de correus i telecomunicacions.
 • Epígraf 849.4 Serveis de custòdia, seguretat i protecció.
 • Epígraf 849.5 Serveis de missatgeria, regidoria i repartiment i manipulació de correspondència.
 • Epígraf 849.6 Serveis de col·locació i subministrament de personal.
 • Epígraf 849.8 Multiserveis intensius en personal.
 • Epígraf 849.9 Altres serveis independents, NCOP.

S’amplia l’exempció de responsabilitat a l’Emprenedor de Responsabilitat limitada.

A partir d’ara l’exempció també inclou els béns d’equip fins a l’import de la facturació agregada dels dos darrers exercicis (abans només es limitava la responsabilitat a l’habitatge habitual amb un límit de 300.000 euros).

Mesures contra la morositat.

 • Es crea l’Observatori Estatal de la Morositat Privada.
 • Respecte del període mitjà de pagament a proveïdors, les empreses que no presentin comptes abreujats hauran d’incloure a la seva pàgina web ia la memòria el volum monetari i nombre de factures pagades en un período inferior al màxim establert a la normativa de morositat i el percentatge que suposen sobre el nombre total de factures i sobre el total monetari dels pagaments als seus proveïdors (abans només havien d’incloure el PMPP). A més, s’estableix que la data de recepció de la factura no es podrà entendre com a data d’inici del termini de pagament.
 • Respecte dels contractes públics, en aquells subjectes a regulació harmonitzada i en què tinguin un valor estimat superior a dos milions d’euros, es retindrà la garantia fins que se satisfaci a subcontractista que exerciti accions dirigides a l’abonament de les factures per haver excedit el termini legal (que es manté en 30 dies si no s’ha estipulat res al contracte i en tot cas en 60 dies com a màxim).
 • En el mateix sentit, s’estableix una penalitat de fins al 5% del preu del contracte cada mes mentre persisteixi l’impagament a subcontractistes fins a assolir el 50%.
 • Pel que fa a les subvencions, no podrà ser beneficiari de subvencions per un import superior a 30.000 euros les empreses que incompleixin els terminis de pagament legals.
 • Així mateix, les despeses subvencionables han d’haver estat pagades en els terminis sectorials o si no n’hi ha en els terminis màxims legals.
 • Es considera competència deslleial (i dóna lloc a les accions judicials) l’incompliment reiterat de les normes de lluita contra la morositat a les operacions comercials.

Factura electrònica obligatòria.

Per a l’entrada en vigor d’aquesta mesura encara se n’ha de publicar el desenvolupament reglamentari, per a la qual cosa s’estableix un termini de 6 mesos, ia partir de llavors començarà a córrer l’any per a l’entrada en vigor per als empresaris i professionals la facturació anual dels quals sigui superior a vuit milions d’euros, mentre que per a la resta d’empresaris i professionals tindrà efectes al cap de dos anys de publicar-se el Reglament que desenvolupi aquesta obligació.

 • Factura electrònica obligatòria entre empreses i professionals. Tant el destinatari com l’emissor han de proporcionar informació de l’estat de la factura.
 • Programari de facturació ha de garantir interconnexió i interoperabilitat gratuïtes.
 • Factures electròniques han de ser disponibles quatre anys des d’emissió per a consulta per destinatari.
 • A les grans empreses o amb més de 100 empleats, la factura electrònica serà obligatòria per a particulars que ho acceptin o ho hagin sol·licitat. Per a aquestes, s’estipula una sanció de fins a 10.000 euros si no compleixen o no permeten accés a persona que ha deixat de ser client.

Plataformes de crowdfunding.

 • S’estableix un nou règim jurídic per a les plataformes de finançament participatiu adaptat a la normativa europea
 • S’hi inclou una nova categoria «gestió de carteres» per permetre que el proveïdor de serveis de finançament participatiu inverteixi fons en nom de l’inversor.
 • El límit d’inversió per projecte s‟estableix en 5 milions d’euros, a partir del qual s‟exigeix ​​l’emissió d’un fullet.
 • S’estableix un límit únic d’inversió individual per projecte per a inversors al detall de 1.000 euros o el 50% de la riquesa (per superar-lo hauran de donar el consentiment exprés).

Institucions d’inversió col·lectiva i entitats de capital risc.

 • S’amplia el tipus d’empreses on poden invertir les entitats de capital risc, incloent-hi empreses financeres amb un alt component tecnològic (fintech).
 • Es redueix al 25% el percentatge de capital social que ha d’estar desemborsat al moment de la constitució de les societats de capital risc i es redueix el termini per desemborsar íntegrament la resta (amb anterioritat el percentatge mínim s’estipulava en el 50%).
 • Es possibilita que la inversió mínima d’aquestes entitats sigui de 10.000€ si es compleixen uns requisits específics (abans no podia baixar de 100.000€).
 • Es regulen els fons de deute.

Societats civils.

 • Les societats civils que pel seu objecte que no tinguin forma mercantil constituïdes conforme al dret comú, foral o especial que els sigui aplicable es poden inscriure al Registre Mercantil.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com saber si he de fer la declaració de la renda

Oh! Noooo! Ja hi tornem a ser gairebé a juny  i toca fer la declaració de renda!

Tic … Tac Tic … Tac quan arribem a aquestes fatídiques dates es desperta la nostra consciència que, amb els seus murmuris, martelleja el timpà recordant-nos el compliment de les nostres obligacions fiscals.

Molts ens trobem davant del dubte de si hem o no realitzar la declaració de la renda (IRPF) i si la presentarem com hauríem. Aquest problema és especialment present en el col·lectiu més jove , acabats d’incorporar al món laboral. D’altres són aquells que han percebut ingressos per motius diferents als ordinaris. Llavors ens endinsem en una dimensió desconeguda.

Potser és important aclarir que l’IRPF és un impost que es paga pels rendiments econòmics generats com a persona físiques. Aquests ingressos poden ser per la nostra feina (per compte propi o aliè), o com a rendiment pel capital propi, sigui mobiliari (fons, accions, participacions en negocis, etc.) o l’immobiliari (finques). A aquests ingressos podem restar (desgravar) les despeses que en tot cas han d’estar relacionada amb activitat laboral.

Aclariments d’alguns conceptes

Qui paga la renda?

Estan subjectes a aquest impost totes aquelles persones físiques que hagin residit a Espanya més de 183 dies. S’entén per estar “subjecte” a aquelles persones que tenen l’obligació de presentar-la. Les persones jurídiques, que són aquelles entitats que tenen poder d’actuació segons l’ordenament jurídic, també paguen impostos. En aquest cas l’impost de societats, una tributació específica. S’estableix un termini de residència mínim per tenir l’obligació de tributar a l’estat espanyol. Si pagues impostos en un altre país, pots estar exempt segons els casos i la legislació internacional.

Però, qui ha de fer la declaració de la renda?

Totes les persones que hagin obtingut rendes del treball superiors a 22.000 euros anuals.

A més, aquelles persones que rebin rendiments de treball de dos pagadors superiors a 14.000 euros anuals., sempre que del segon pagador i següents s’hagi rebut més de 1.500 euros en tot l’any.

Una altra opció són aquells que percebin rendiments de capital mobiliari superior a 1.600 € anuals.

Finalment, en el cas de disposar de rendes immobiliàries imputades, lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges i / o de preu taxat superin els 1000 € bruts anuals.

Si em surt a retornar, ¿és que no pago renda?

Cada mes, quan cobrem la nòmina, percebem la renda d’un local o una factura com a professional, vam rebre un import menor del qual hauríem d’haver cobrat. La normativa fiscal obliga a l’emissor del pagament a retenir una part de l’abonament, que s’ingressa directament a hisenda al nostre nom. A l’hora de presentar la declaració de renda, s’ha de calcular l’import a abonar un cop saldat els ingressos i avaluat les despeses i desgravacions. I en el cas que haguem abonat més del que toca, ens tornaran diners. Aquesta quantitat és nostra, només que l’hem pagat com a bestreta. Per tant, ens correspon la seva devolució. En cas de demora, podem exigir interessos.

 Em puc fer jo la renda?

Hisenda envia cada any les dades del contribuent que té disponibles i presenta una proposta de liquidació. Si la validem, ja la tindrem feta. Hisenda és el màxim interessat en que acceptem el seu esborrany. Sap que darrere d’aquesta no existeix comprovació ni assessorament fiscal, i que el contribuent se sotmet al seu criteri amb total indemnitat.

 És recomanable un assessor fiscal?

Recomanable? IMPRESCINDIBLE! Quan estàs malalt vas al metge, si tens un litigi, vas a l’advocat, si construeixes una casa, contractes un arquitecte ….

Em diràs que ningú t’ajudarà a planificar la teva estructura fiscal i financera? Un bon assessor que t’ajudi a treure el màxim rendiment al teu diners és el millor amic al teu progrés.

En Blancafort sabem escoltar i els nostres consells et faran complir els teus somnis.

Davant de qualsevol dubte, contacta amb el teu assessor a Barcelona

 

Documentació per a la liquidació del tercer trimestre 2021

Benvolgut client/a,

Amb l’objectiu de complimentar les declaracions-liquidacions tributàries de periodicitat trimestral preceptives (3T/2021), li preguem que ens faci arribar tota la documentació relativa a la seva empresa de què disposi amb la màxima celeritat (amb anterioritat al 13 d’octubre del 2.021) amb la finalitat de poder-los prestar un millor servei i facilitar la nostra feina del Departament Fiscal.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Esperem que gaudeixis d’un bon retorn després de les vacances. A veure si ben aviat tot es reactiva, i tornem a la normalitat.

Atentament,

Documentación para la liquidación del cuarto trimestre 2020

Estimado cliente / a,

Con el objetivo de cumplimentar las declaraciones-liquidaciones tributarias de periodicidad trimestral preceptivas (4T / 2020), le rogamos que nos haga llegar toda la documentación relativa a su empresa de que disponga con la máxima celeridad (con anterioridad al 7 de enero de 2.021) con el fin de poderlos prestar un mejor servicio y facilitar nuestro trabajo del Departamento Fiscal.

Para cualquier duda, contáctenos por email o, en horario comercial, por WhatsApp o por teléfono.

Deseando que goce de buena salud, aprovechamos la ocasión para desearle que acabe de pasar unas buenas fiestas, a pesar de las circunstancias adversas que padecemos.

Atentamente,

El Departamento Fiscal

Mesures Extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negoci 

Mesures Extraordinàries dirigides als arrendaments de locals de negoci

Circular informativa departament FISCAL

El Gobierno de España, mitjançant el Reial Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre  ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament de l’activitat econòmica desenvolupada a través de locals de negoci arrendats, d’ús diferent a l’habitatge, que permetrà la viabilitat de l’activitat, en especial en  el sector turístic, hostalera i comercial. 

Si el propietari és una gran tenidor

Si el propietari és una gran tenidor (titular de més de 10 immobles urbans excloent garatges i trasters o bé una superfície construïda de més de 1500 m2) l’arrendatari podrà sol·licitar:

 1. UNA REDUCCIÓ DEL 50 % DE LA RENDA. S’aplicarà durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, i les seves pròrrogues, i fins a un termini màxim de 4 mesos addicionals comptats des de la finalització de l’estat d’alarma.
 2. UNA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE LA RENDA ARRENDATÀRIA. S’aplicarà durant el temps que duri l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, i les seves pròrrogues, i que podrà estendre’s a les mensualitats següents i fins a un màxim de 4 mesos. Aquest ajornament s’aplica (1) a partir de la mensualitat següent de la sol·licitud fefaent de l’arrendatari a l’arrendador, (2) sense interessos ni penalitzacions, (3) i el pagament ajornat meritarà fins a 24 mesos de la finalització de la moratòria i dins del període de vigència del contracte d’arrendament. 

La sol·licitud s’haurà de cursar abans del 31 de gener de 2021 i s’haurà d’aplicar a partir del a mensualitat següent de la comunicació fefaent.  

Queden exclosos de l’ajornament les despeses de manteniment a càrrec de l’arrendatari. 

L’arrendador podrà elegir l’alternativa escollida en un termini de 7 dies hàbils des de la recepció de la petició per part de l’arrendatari. Si no hi ha resposta, s’aplica la sol·licitud formulada per l’arrendatari.  En el cas en que les parts haguessin arribat a un acord sobre la reducció de la renda o la moratòria de pagament les mesures de reducció o d’ajornament també seran d’aplicació, però s’aplicaran únicament per la part del període no afectat per l’acord entre les parts.

Si el propietari no és un gran tenidor

Si el propietari no és un gran tenidor l’arrendatari podrà sol·licitar:

L’AJORNAMENT TEMPORAL I EXTRAORDINARI DEL PAGAMENT DE LA RENDA ARRENDATICIA, sempre i quan no s’hagués acordat per ambdues parts un ajornament o rebaixa de la renda de forma voluntària.

(1) Les parts podran disposar de la fiança pel pagament total o parcial de mensualitats de renda, (2) i l’arrendatari haurà de retornar l’import de la fiança disposada en el termini d’un any des de la data de l’acord o en el termini que quedi de vigència del contracte si és inferior a un any.

En aquests supòsits, s’estableix un incentiu fiscal pel qual aquests arrendadors podran computar en l’any 2021, pel càlcul del rendiment del capital immobiliari, la quantia de la rebaixa de renda voluntàriament acordada a partir de 14 de març de 2020 corresponents a les mensualitats de gener, febrer i març de 2021. 

Requisits i Documentació

Requisits: l’empresari arrendatari haurà d’estar donat d’alta en el règim de la seguretat social i l’activitat suspesa o bé una reducció de al menys 75%. 

Documentació: Caldrà aportar o bé un certificat de suspensió de l’activitat de l’Agència Tributaria o bé una declaració responsable on es faci constar la reducció en al facturació. 

 

En aquests moments hi ha una duplicitat normativa Estatal, REIAL DECRET LLEI 35/2020 estatal i Catalana DECRET LLEI 34/2020.

 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

COVID i els Veïns. Relacions amb Veïns

Són temps difícils i amb l’arribada de la COVID 19,  la relació amb els veïns ha canviat. Els nostres comerços preferits han tancat les portes o han restringit el seu accés. Han proliferat les màscares i els gels protectors. Les distàncies s’han incrementat. Es prodiguen les cues. Sorgeixen noves terrasses i es redueix la mobilitat. Res és el mateix. 

Noves relacions amb veïns

Tanmateix, el confinament també ha millorat les relacions entre veïns. En molts casos, aquestes no solien passar d’una salutació protocol·lària o el creuament d’una mirada, coincidint a l’ascensor. La necessitat de relacionar-se amb algú, fins i tot amb els veïns, per preocupar-se per l’altre al replà, balcó o pati, ha incrementat les opcions per interactuar. Es genera una atenció social recíproca. En alguns casos, han sorgit xarxes de cooperació i suport mutu, especialment en l’ajuda a veïns majors o persones necessitades, en les seves compres, per tal d’evitar que es vegin obligats a sortir de casa. És imprescindible que no assumeixin riscos. En alguns espais, fins i tot, s’han organitzat ‘festes’ al balcó per animar veïns més sols i gratificar tant de sacrifici. La relació amb els convivents segurament es mantindrà millorada, ja que s’ha incrementat la importància de socialitzar, s’ha pres consciència de la necessitat ineludible de l’acompanyament afectiu. Tot és més fàcil si pots compartir.  

Empatia amb els veïns i sorolls

El soroll sempre ha estat un problema de relacions en totes les comunitats de veïns. A l’estar confinats tots a casa seva, aquest risc s’ha incrementat durant la pandèmia. Més persones a la llar suposa nens jugant, més vídeotrucades, música, televisió a tota hora, mascotes, etc., moltes vegades, en horaris que no estem acostumats. Per això és necessari practicar ‘l’empatia bidireccional’. És imprescindible mantenir una actitud més flexible en aspectes com el soroll, però també fer un esforç en respectar certs horaris. Cal tenir en compte l’edat i les circumstàncies de cada veí, especialment amb les que compartim replà, parets, terres o sostres. És important, sobretot, mantenir el diàleg, sigui a través d’una visita o comentari, cartes, l’administrador o el porter. La paraula és l’emissari del pacte. 

En Blancafort som especialistes en gestió de patrimoni com a administradors de finques. Podem gestionar el lloguer de la teva propietat, la teva comunitat o ajudar-te a comprar o vendre la teva finca. En aquests temps de crisi, l’ajuda d’altres sempre és benvinguda.

Contacta directament amb nosaltres per email , en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

COVID i els Veïns. Neteja i àrees comunes

La segona onada de la pandèmia ens ha ensenyat que no podem relaxar-nos en temps de la COVID, i que cal estar molt atents a la neteja i higiene. Ser conscients de el paper de cada un de nosaltres pel que fa a la protecció sanitària d’una finca és essencial per reduir els contagis. Nosaltres, com a experts en l’administració de finques, podem assessorar-te amb una sèrie de recomanacions.

Neteja i conserge

La neteja i desinfecció s’ha convertit en un element fonamental en aquesta crisi. Les persones encarregades de la neteja, siguin porters, conserges, empleats o empreses, han prestat una atenció especial en els llocs on podria romandre el virus, com la porta principal i els poms, els interruptors, bústies, botoneres de l’ascensor i baranes de les escales. Cal destacar que el porter ha assumit un paper important en la convivència dels veïns en aquelles finques en què tenen contractat aquest servei, assumint la responsabilitat de garantir la neteja de l’edifici i la seguretat de les persones que hi habiten. Aquests poden ajudar a la convivència promocionant el diàleg, sigui creant xarxes i contactes de comunicació com a grups, o preocupant-se que no hi hagi problemes i discussions entre veïns.  

Àrees comunes i ascensor

En àrees comunes d’un edifici residencial s’ha de guardar una especial cura. És imprescindible mantenir la distància, portar posada la màscareta en tot el tram comú i utilitzar gel hidro-alcohòlic, sempre que sigui possible. No es pot obviar netejar les mans i, si és possible, canviar el calçat, cada vegada que s’entra i se surt de casa. D’aquesta manera, no només et protegeixes a tu, sinó que ajudes a altres veïns, i ells a tu. Cal ressaltar l’especial cura que s’ha de revestir en els ascensors. Són llocs tancats, amb poca ventilació, i on passa molta gent. El major risc és compartir un ascensor petit amb algú, ja que és impossible mantenir la mínima distància de seguretat recomanada. En aquest cas, hem de fer-lo servir de manera individual, de forma alternativa, o idealment deixar d’usar-lo per fer més exercici, si les circumstàncies ens acompanyen. És important sempre portar mascareta dins de l’ascensor; hi ha estudis que indiquen que les gotes molt petites poden quedar suspeses en l’aire durant 3 hores si no està ventilat. 

Si necessites més informació sobre com protegir-te de l’COVID en la teva comunitat, no dubtis en contactar amb Blancafort. Com administradors de finques, sabem com mantenir-te a tu i al veïnat segur.

Nova ajuda als sectors turístics

Circular informativa departament FISCAL

A continuació us informem que l’Agència Catalana de Turisme del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya va aprovar, mitjançant la resolució EMC/2810/2020, les bases d’una línia de subvencions adreçades a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19, a fi i efecte de compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat, en base a les següents condicions:

 1. Beneficiaris: Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic: guies de turisme habilitats; titulars d’establiments turístics (hotels; apartaments; càmpings; allotjaments de turisme rural); agències de viatge; activitats d’interès turístic (congressos, rutes guiades, senderisme, cicloturisme, nàutica; enoturisme; ecoturisme; parcs naturals temàtics o aquàtics) i les activitats d’explotació d’habitatges d’ús turístic.
 2. Exclusions: Establiments de restauració; allotjaments juvenils; recintes d’autocaravanes; refugis de muntanya no inscrits; assessors turístics; empreses publicitàries: acadèmies d’idiomes i centres formatius; organitzadors de cursos escolars, estades esportives, estudis a l’estranger o activitats de traducció o d’interpretació; centres recreatius, oci i espectacles; lloguer de vehicles; gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material esportiu i els col·lectius, associacions o gremis.
 3. Requisits:
  1. Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya -en alguns casos-.
  2. Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social alhora de la declaració de l’estat d’alarma governamental (14/03/2020).
  3. Lloc de desenvolupament de l’activitat econòmica i seu fiscal a Catalunya
  4. Compliment de les obligacions tributaries (Estat/Generalitat/Seguretat Social).
  5. No haver estat condemnat per sentència ferma.
 4. Quantia dels ajuts: Una aportació única per persona beneficiaria:
  1. Guies de turisme: 2.000 €
  2. Autònoms i empreses amb mitjana < o = 5 treballadors: 5.000 €
  3. Empreses amb mitjana 6 a 49 treballadors: 10.000 €
  4. Empreses amb mitjana = o > 50 treballadors: 20.000 €
  5. Empreses exploten habitatges turístics < o = 10 treballadors: 5.000 €
  6. Empreses exploten habitatges turístics = o > 11 treballadors: 10.000 €
 5. Procediment: Concessió sota el principi de concurrència no competitiva. Període de tramitació màxim de 6 mesos i resolució de la Direcció de l’Agència Catalana de Turisme La dotació pressupostària és limitada i s’atendran per ordre de presentació fins que s’acabi la quantia.

És important demanar-ho tant aviat com estigui el formulari disponible per gestionar l’ajut.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per a vèncer aquesta xacra, en aquest moments en el camp de la informació.

Si teniu qualsevol necessitat concreta, fer-nos-ho saber.

Ens en sortirem!

Nova ajuda als sectors de restauració i estètica

Circular informativa del departament LABORAL

 El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre), per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Quantia de la prestació?

L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Termini de sol·licitud de l’ajuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria (Núm. 8256 – 27.10.2020) o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Com es tramita la sol·licitud i quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

 • Formulari de sol·licitud.
 • Declaració responsable.
 • Fotografia de la façana de l’establiment.
 • Fotografia de l’interior de l’establiment

Requisits exigits per la concessió de l’ajut.

Els requisits s’estableixen a la resolució dictada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), de 20/10/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions (DOGC 8252 de 22/10/2020) i, entre elles, cal destacar les relacionades seguidament:

 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual en tinguem una factura. En canvi, constitueixen despeses no subvencionables els sous i salaris; amortitzacions, renting, o despeses internes sense factura de tercers.

Procediment de resolució.

Abans del 31 de desembre de 2020, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han denegat en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’ ”e-tauler “de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al e-mail que ens hagi indicat a la sol·licitud. Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop s’hagi revisat l’expedient per l’àrea tècnica es procedirà al pagament.

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Si necessita que duem a terme qualsevol gestió, no oblidi sol·licitar el nostre  pressupost.

Qualsevol aclariment o dubte, restem a la vostra disposició.