Modificacions per a Autònoms en el Primer Període de Tarifa Plana

Circular informativa departament LABORAL        

D’acord amb el paràgraf 2 de l’article 38 ter de la Llei 20/2007, els treballadors autònoms que estiguin gaudint del primer període de tarifa plana podran aplicar-se una quota reduïda durant els següents dotze mesos naturals complets després d’aquest període, sempre que declarin que els seus ingressos econòmics nets anuals són inferiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) anual vigent durant els anys naturals que compren el període de pròrroga del benefici.

A més, el paràgraf 3 del mateix precepte assenyala que la sol·licitud s’ha de fer abans de l’inici del període de pròrroga. Amb aquesta sol·licitud, el treballador autònom declara que els ingressos econòmics nets que preveu obtenir seran inferiors al salari mínim interprofessional vigent durant els anys naturals en què s’apliqui la quota reduïda.

No obstant això, pel que fa als treballadors que, un cop sol·licitada la pròrroga de l’aplicació de la reducció, preveuen que obtindran ingressos econòmics nets superiors al salari mínim interprofessional vigent durant els següents dotze mesos naturals complets després del primer any de gaudi del benefici, es podrà sol·licitar la renúncia expressa a la seva aplicació, la qual tindrà efectes a partir del primer dia del mes següent a la comunicació de la renúncia corresponent.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral 

Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

Obligatorietat de tenir protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual per raó de sexe

Circular informativa departament LABORAL        

A la llum dels esdeveniments recents dins del futbol femení (cas Rubiales), aquesta situació ha posat de relleu la necessitat empresarial de complir amb l’obligació de tenir un protocol contra l’assetjament sexual al lloc de treball.

L’article 45.2 de la Llei Orgànica d’Igualtat (LO 3/2007) estableix la obligatorietat per a les empreses amb 50 o més treballadors de tenir un Pla d’Igualtat amb mesures per prevenir l’assetjament sexual per raó de sexe. A més, l’article 48.1 LOIMH afirma que totes les empreses han de promoure condicions de treball que evitin la comissió de delictes contra la llibertat sexual, incloent l’assetjament sexual per raó de sexe. El reglament que desenvolupa aquesta Llei Orgànica d’Igualtat, el RD 901/2020, estableix que totes les empreses han d’establir procediments per prevenir i gestionar les denúncies d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Per tant, fins i tot si l’empresa no té l’obligació d’elaborar un Pla d’Igualtat, en aquest cas, el protocol d’assetjament haurà de ser inclòs en el contingut. TOTES les empreses estan obligades a establir un protocol d’assetjament laboral.

En compliment d’aquesta obligació, els convenis col·lectius han incorporat diversos articles per abordar aquesta qüestió.

En conclusió, les empreses, independentment de la seva mida, han de prendre consciència de la necessitat de tenir un protocol contra l’assetjament i vetllar pel seu estricte compliment, ja que en cas contrari poden patir conseqüències administratives, com multes econòmiques imposades per la Inspecció de Treball, que poden oscil·lar entre 7.501 euros i 225.018 euros (article 40.1 de la LISOS). A més, en casos més greus, això pot constituir un delicte penal.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral 

Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

Informació sobre el nou procés dels comunicats d’alta/baixa i confirmació d’incapacitat temporal

Circular informativa departament LABORAL        

El Decret Llei 1060/2022 estableix un nou sistema de tramitació dels comunicats de baixa/alta i confirmació d’incapacitat temporal dels treballadors de l’empresa.

Pel que fa al nou sistema de tramitació:

Com a novetat primordial, indicar que desapareix el comunicat de baixa, alta i confirmació en paper, com fins ara venia sent obtingut pel treballador en el moment que es procedia a través del metge de capçalera a la tramitació d’una baixa d’incapacitat temporal, amb l’obligació de lliurar aquest document a l’empresa en el termini màxim de tres dies.

Amb aquesta desaparició, també desapareix l’obligació que el treballador lliuri aquesta part a l’empresa, ja que aquest no existeix en paper. Per això l’empresa no podrà conèixer si un treballador no compareix al lloc de treball si es tracta d’una situació de baixa mèdica, o per qualsevol altra causa, sinó que és el mateix treballador que el vol informar.

Als Autoritzats RED, se’ns ha obert una nova opció, per conèixer la situació dia a dia de cada treballador. Però aquesta opció pot trigar d’un dia a tres per poder rebre aquestes dades, ja que fins que l’INSS o Mútua no enviï aquestes dades a Tresoreria, no es comuniquen a l’Autoritzat RED.

Per tant, i mentre aquesta situació no es consolidi i s’esmenin algunes deficiències, és aconsellable que es publiqui una NORMATIVA INTERNA on s’indiqui als treballadors que, en cas de baixa mèdica a partir del dia 1 d’abril de 2023 , i per tal de poder tenir coneixement de la situació dels treballadors, es comuniqui aquesta situació de manera telefònica, mitjançant missatge o per qualsevol altre mitjà per saber que el treballador no compareix al lloc de treball per trobar-se en situació de baixa mèdica.

Aquesta mesura és aconsellable saber la situació dels treballadors de l’empresa. Però en principi, no hi ha suport legal que obligui els treballadors a comunicar aquesta situació a l’empresa, per la qual cosa no es pot sancionar el no donar avís.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral 

Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

Nou tràmit obligatori que han de fer els autònoms el 2023

Circular informativa del Departament Laboral 

 

Apreciada Clienta / Apreciat Client ,

Per als autònoms, 2023 és un any important, ja que entra en vigor el nou sistema de cotització i, amb ell, diversos canvis. Aquesta reforma es va posar en marxa a partir del dia 1 de gener del 2023, que es desplegarà en els propers tres anys de forma progressiva. Es tracta d’un sistema de quinze trams,que determina les bases de cotització i les quotes a abonar en funció dels rendiments nets de l’autònom, fins que s’instauri definitivament el model de cotitzacions per ingressos reals. Els treballadors per compte propi compten fins al 31 d’octubre de 2023 per realitzar el nou tràmit, que tindrà caràcter obligatori.

Els autònoms podran canviar fins a sis vegades l’any la seva quota, en funció de la previsió d’ingressos nets, descomptant els costos per poder desenvolupar la seva activitat. S’obriran sis terminis durant el 2023 perquè es puguin fer les modificacions oportunes.

En l’actualitat, en sol·licitar l’alta com a autònom, cal triar base de cotització en funció de la previsió de la mitjana mensual dels rendiments nets anuals. Per a aquest càlcul, s’han de tenir en compte tots els rendiments nets obtinguts de les diferents activitats realitzades, als quals s’han de sumar l’import de les quotes abonades a la Seguretat Social, si es tributa d’acord amb el règim d’estimació directa. A aquests rendiments nets, se li aplicarà una deducció per despeses genèriques del 7%, percentatge que, en el cas de socis mercantils o socis laborals que hagin estat d’alta com a autònoms 90 dies a l’any, la deducció es redueix a un 3% .

Per als autònoms que ja estiguessin donats d’alta abans del 31 de gener de 2023, aquests hauran de comunicar els rendiments abans del 31 d’octubre de 2023. Aquest és el darrer dia per a la comunicació d’activitats i, si escau, participació en societats.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.
Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

El Departament Laboral 

Modificació de les condicions laborals del servei de la llar familiar – Decret Llei 16/2022 de setembre

Circular informativa del Departament Laboral 

Apreciada Clienta / Apreciat Client ,

A continuació, passem a informar-vos sobre la modificació de les condicions de treball i cotitzacions de les persones treballadores al servei de la llar familiar segons Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre.
Aquest Reial decret, que ha entrat en vigor a partir del dia 1 doctubre de 2022, té com a objectiu equiparar les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores de la llar familiar a les de la resta de persones treballadores per compte aliè.
Es mantenen o amplien els beneficis a la cotització per a les persones que tinguin contractat un treballador al servei de la llar amb una reducció del 20% en l’aportació a la cotització a la Seguretat Social. Així mateix, es preveu una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial.
Aquestes bonificacions no seran indefinides, ja que després de dos anys de la seva entrada en vigor es procedirà a avaluar-ne l’eficàcia i valorarà la conveniència de mantenir els incentius esmentats a la contractació.
Hi ha altres bonificacions que s’aplicaven abans de l’entrada en vigor de les noves condicions laborals per a les empleades de la llar. Aquestes bonificacions són igualment per als ocupadors i, de reunir els requisits per gaudir-ne diverses, només s’aplicarà la de més quantia:

 • Un 20% a la quota de l’ocupador, si l’empleada no va realitzar tasques domèstiques per a aquest ocupador entre el 2 d’agost i el 31 de desembre del 2011.
 • Un 45% en la quota de l’ocupador en el cas de pertànyer a una família nombrosa.
 • Un 100% en la quota de l’ocupador si es dóna d’alta una persona amb mobilitat reduïda, que substitueixi una víctima de violència de gènere o que substitueixi la treballadora habitual per raons de baixa per maternitat o risc durant l’embaràs.

Queda fora de l’ordenament jurídic el desistiment en cas d’acomiadament, donant-los protecció ordinària i s’hi incorpora també el dret d’informació o de formalitat de contractes per escrit.
El decret estableix que, els ocupadors assumiran les obligacions en matèria de cotització, per als treballadors que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores al mes per ocupador, eliminant així la possibilitat que siguin els treballadors els que sol·licitin la seva afiliació, altes, baixes i variacions de dades.
La nova llei redueix el nombre de trams a vuit, eliminant els dos de major quantia. Així, les bases de cotització de les treballadores de la llar el 2023 seran les següents:

TramRetribució mensual €/mes
Base cotizació €/mes
1Fins a 269,00250,00
2Des de 269,01 fins a 418,00357,00
3Des de 418,01 fins a 568,00493,00
4Des de 568,01 fins a 718,00794,00
5Des de 718,01 fins a 869,00794,00
6Des de 869,01 fins a 1.017,00943,00
7Des de 1.017,01 fins a 1.166,691.166,70
8Des de 1.166,70
Retribució mensual

S’hauran d’aplicar les cotitzacions a la Seguretat Social, que a partir de l’1 d’octubre (de l’1 de gener en contractes de menys de 60 hores mensuals) comptaran amb dos conceptes nous, el de desocupació i el de FOGASA (Fons de Garantia Salarial ).
Amb els canvis, les cotitzacions per a les treballadores de la llar (i els seus ocupadors) queden de la manera següent:

Tipus de cotitzacióEmpleadorEmpleadaTotal
CONTING COMUNES23,60%4,70%28,30%
CONTING PROFES1,50%1,50%
FOGASA0,20%0,20%
ATUR5,50%1,55%7,05%
TOTAL30,80%6,25%37,05%

Malalties professionals

La norma estableix també el compromís de creació d’una comissió d’estudi l’objectiu del qual és la inclusió de la perspectiva de gènere en el quadre de malalties perquè s’identifiquin i es corregeixin les deficiències que hi ha a l’àmbit de la protecció davant les malalties professionals dels treballs desenvolupats majoritàriament per dones.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.
Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.
Blancafort volem saber la teva opinió. Ens ajudes si publiques una ressenya al nostre perfil. Moltes gràcies!

El Departament Laboral 

Información sobre nuevo sistema de cotización para AUTÓNOMOS

Circular informativa departamento LABORAL        

Apreciado Cliente/a

A continuación, pasamos a informarle sobre el nuevo sistema de cotización por AUTÓNOMOS.

Tal y como le informamos a la pasada circular informativa remitida el pasado mes de septiembre, donde se resumían los temas más relevantes del nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, enviamos seguidamente la tabla de las bases y cuotas por tramos que se aplicarán en el período transitorio entre 2023 y 2025 del nuevo sistema de cotización por ingresos reales al RETA.

202320242025
TramoBaseCuotaBaseCuotaBaseCuota
Tabla reducida1<=670751,63€230€735,29€225€653,59€200€
2>670 y <=900849,67€260€816,99€250€784,31€240€
3>900 y <=1125,9898,69€275€872,55€267€849,67€260€
Tabla general1>1125,9 y <= 1300950,98€291€950,98€291€950,98€291€
2>1300 y <=1500960,78€294€960,78€294€960,78€294€
3>1500 y <=1700960,78€294€960,78€294€960,78€294€
4>1700 y <=18501.013,07€310€1.045,75€320€1.143,79€350€
5>1850 y <=20301.029,41€315€1.062,09€325€1.209,15€370€
6>2030 y <=23301.045,75€320€1.078,43€330€1.274,51€390€
7>2330 y <=27601.078,43€330€1.111,11€340€1.356,21€415€
8>2760 y <=31901.143,79€350€1.176,47€360€1.437,91€440€
9>3190 y <=36201.209,15€370€1.241,83€380€1.519,61€465€
10>3620 y <=40501.274,51€390€1.307,19€400€1.601,31€490€
11>4050 y <=60001.372,55€420€1.454,25€445€1.732,03€530€
12>60001.633,99€500€1.732,03€530€1.928,10€590€

 

Como saben, Blancafort continúa trabajando para informarles puntualmente de las novedades normativas.

Para cualquier duda, contáctenos por email o, en horario comercial, por WhatsApp o por teléfono.

El Departamento Laboral

En Blancafort queremos saber tu opinión. Nos ayudas si publicas una reseña en nuestro perfil. ¡Muchas gracias!

 

 

Informació sobre nou sistema de cotització per a AUTÒNOMS

Circular informativa departament LABORAL        

INFORMACIÓ REIAL DECRET LLEI 13/2022

Apreciat Client/a

El Decret Llei 13/2022 de 26 de juliol de 2.022 estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i millores en la protecció per cessament d’activitat, que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2023. Passem a resumir els temes més rellevants:

Pel que fa al nou sistema de cotització:

-Es desplega progressivament un sistema de quinze trams que determina les bases de cotització i les quotes en funció dels rendiments nets del treballador autònom. Aquest model de transició (període 2023-2025) s‟implantarà fins al definitiu de cotització per rendiment nets reals anuals obtinguts i comunicats per l’Administració Tributària a partir de l’exercici següent. Per això estan obligats a declarar IRPF tots els treballadors que en el període impositiu haguessin estat d’alta al RETA o REM.

Els treballadors que a 1 de gener de 2023 figurin en alta al RETA (o al REM) hauran de comunicar per mitjans electrònics a la TGSS, en un termini que finalitzarà el 31 d’octubre de 2023, les dades relacionades als paràgrafs 1 a 8 de l’article 30.2.b) del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social que són:

1.- Activitat econòmica o ocupació que dóna dret a la inclusió al RETA . 

2.- Acompliment de càrrecs dins de Societats

3.- Percentatge de participació a la societat

4.- Dades dels familiars col·laboradors

5.- NIF del client del qual depengui econòmicament (TRADE)

6.- Col·legi Professional en què hagin d’estar incorporats

-S’habilita un sistema que permet als treballadors per compte propi canviar la seva quota en funció de la previsió d’ingressos (fins a sis vegades a l’any): 1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre, 1 de novembre i 1 de gener de l’any següent. Aquesta opció es pot utilitzar en cas que durant l’any en curs els rendiments nets variïn.

-Al final de l’exercici fiscal, es regularitzaran les cotitzacions, retornant o reclamant quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l’indicat a les previsions anuals.

-La llei també fixa una quota bonificada per als nous autònoms de 80 euros al mes, durant dotze mesos (que substitueix la denominada “tarifa plana d’autònoms”, extensible dotze més quan els ingressos nets segueixin sent baixos. En la sol·licitud d’alta, els treballadors per compte propi hauran de fer una “declaració dels rendiments nets que el treballador autònom prevegi obtenir durant l’any natural en què es produeixi l’alta per la seva activitat econòmica o professional”

-Desapareix la figura de l’autònom a temps parcial

-Desapareixen els topalls de cotització en funció de l’edat.

-Desapareix la Tarifa Plana que és substituïda per una quota reduïda

-Els familiars del treballador autònom inclosos al RETA, no podran triar una base de cotització mensual inferior a la fixada per al grup 7 de cotització LPGE

Pel que fa a les millores en la protecció per cessament d’activitat:

-S’introdueixen dues noves modalitats de cessament parcial d’activitat per causes econòmiques. a la reducció de jornada de la plantilla i/o d’ingressos, o al manteniment de deutes amb creditors, en els termes establerts a la norma.

-S’hi inclou un nou supòsit de cessament d’activitat parcial per força major, vinculada a una declaració d’emergència adoptada per l’autoritat pública competent ia la caiguda d’ingressos del 75% de l’activitat.

-Es creen dues noves prestacions per cessament d’activitat per als autònoms davant de crisis “cícliques” o “sectorials”, vinculades al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l’Ocupació.

-Per als supòsits de cessament parcial o cessament per a la sostenibilitat en la modalitat cíclica, la quantia de la prestació serà del 50% de la base reguladora, mentre que per al supòsit de cessament per a la sostenibilitat sectorial, la prestació consistirà en una quantitat a tant alçat del 70% de la base reguladora. En tots tres supòsits, l’entitat gestora també assumirà el 50% de la cotització.

Seguirem informant de les novetats relatives a aquest assumpte.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

 

 

Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral a partir del dia 31 de Març de 2022

Circular informativa departament LABORAL        

INFORMACIÓ REIAL DECRET LLEI 32/2021

Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral

a partir del dia 31 de Març de 2022

Apreciat Client

Amb l’aplicació del Reial Decret Llei 32/202 reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, desapareixen totes les modalitats de contractació temporal que, fins ara, s’apliquen, donant prioritat a la contractació indefinida.

Amb la reforma es recupera la presumpció general que el contracte de treball és per un temps indefinit. Per això, només s’admeten dos supòsits taxats de temporalitat: per circumstàncies de la producció i de substitució. El contracte indefinit torna a ser el contracte tipus i els temporals, l’excepció.

Se suprimeixen les modalitats d’obra i servei, eventual i interinitat) Per això els de durada determinada passen a ser:

1.- Circumstàncies de la producció (amb dues modalitats)

2.- Substitució (amb 3 modalitats)

A més, la justificació de la temporalitat es fa més exigent, havent d’especificar amb precisió:

 1. La causa habilitant de la contractació temporal;

2.- Les circumstàncies concretes que la justifiquen, i

3.- La seva connexió amb la durada prevista. 

S’entén que poden existir els contractes de durada determinada: 

Frau de Llei = SIMULACIÓ

Ocultar sota l’aparença d’un contracte, l’existència d’un altre, per obtenir un resultat beneficiós davant de tercers.

a) SIMULACIÓ ABSOLUTA: fingir una contractació per rebre prestacions. Contracte inexistent. Infracció molt greu art. 23.1.c LIS

b) SIMULACIÓ RELATIVA. Aparença d’un contracte diferent. Com a exemples: 

b.1.- Contracte de treball aparent: temps parcial i treballar a jornada completa.

b.2.- Contracte de treball ocult: treballar sense contracte.

c) CONTRACTES TEMPORALS EN FRAU DE LLEI. Presumpció “iuris tantum” d’indefinits. Art. 15.3 ET: “es presumiran per temps indefinit els contractes subscrits en frau de llei”. (Art. 15.4. ET)

de fixos de la contractació, i la durada no podrà superar els SIS MESOS.

El Contracte de Circumstàncies de la Producció, amb el nou art. 15.2 ET.

El contracte de circumstàncies de la producció reemplaça els desapareguts contractes d’obra i servei eventual, i presenta dues modalitats:

1.- Circumstàncies imprevisibles, amb una durada màxima de 6 mesos.

2.- Circumstàncies previsibles, amb una durada màxima de 90 dies/any.

El contracte de Substitució (excontracte d’interinitat)

Amb el nou art. 15.3.2 ET el contracte de substitució substitueix el desaparegut contracte d’interinitat.

El nou contracte de substitució presenta tres modalitats:

1.- La substitució de treballadors amb dret a reserva de lloc de treball.

2.- La substitució per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora quan s’empari en causa legal o convencional, i

3.- La substitució per a cobertura temporal de vacant.

Es reforma l’art. 151 LGSS per incrementar la cotització dels contractes de durada determinada de curta durada, per la qual cosa els contractes de durada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresa a la seva finalització. Es calcularà multiplicant per 3 la quota resultant d’aplicar la base mínima diaria de cotització del Grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes (37,53 €/dia el 2022) el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a contingències comunes (23,60%). És a dir, per al 2022 un total de 26,57 €

CONTRACTES FORMATIUS

La reforma modifica l’art. 11 de l’ET, que establia els contractes formatius (pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge i la formació dual universitària) i que ara passen a ser un únic contracte formatiu, amb un règim únic i amb dues modalitats, que presenten les seves pròpies especialitats.

Se suprimeixen: 

-Contracte en pràctiques (títol universitari o FP mitjà-superior)

-Contracte per a la formació i aprenentatge

-Contracte per a la formació dual universitària

Es crea un nou contracte formatiu, que té per objecte 2 modalitats:

1.- Formació en alternança amb el treballador retribuït per compte d’altri (Art.11.2 ET)

2.- L’exercici d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada (Art. 11.3 ET)

El primer té per destinataris persones que s’estan formant, i el segon persones ja formades que necessiten adquirir pràctica professional en la seva disciplina.

Com a novetat, es possibilita la contractació a temps parcial als contractes formatius (art. 12.2 ET).

L’edat màxima serà amb persones de fins a 30 anys

. L’activitat del treballador ha d’estar relacionada directament amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral.

El treballador compta amb dos tutors, un designat per l’entitat formativa i un altre per l’empresa. Aquest darrer haurà de comptar amb la formació o experiència adequada.

Les entitats formatives han d’elaborar, amb la participació de l’empresa, els plans formatius individuals. S’especificarà el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al compliment dels objectius.

La durada del contracte serà de mínim 3 mesos i màxim 2 anys.

No es podrà celebrar si el treballador ha exercit activitat o posat a la mateixa empresa durant més de 6 mesos.

El temps de treball efectiu ha de ser compatible amb les activitats formatives

-No superior al 65% (Primer any), de la jornada màxima prevista a CLA i

-No superior al 85% (Segon any), de la jornada màxima prevista a CLA .

La retribució és la prevista al CLA, no sent inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon, per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, i en cap cas inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.

Als contractes formatius en alternança se’ls aplicaran els beneficis a la cotització a la Seguretat Social, que a l’entrada en vigor d’aquesta disposició el 30 de març de 2022 i establerts per als contractes de formació i aprenentatge.

Per subscriure aquests contractes, les empreses poden sol·licitar al servei públic d’ocupació competent, informació sobre si aquestes persones que pretenen contractar han estat contractades sota aquesta modalitat, i la durada d’aquestes contractacions.

Queda eliminat el període de prova per a aquest tipus de contractes. 

Els treballadors comptaran amb total protecció en les prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial. 

La Reforma Laboral introdueix una millora en la cotització per als contractes de formació. 

La formació teòrica l’ha d’impartir un centre formatiu oficial.  

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

 

 

Noves mesures de protecció per a treballadors autònoms

Circular informativa departament LABORAL        

S’han aprovat per part del govern les noves mesures de protecció de Treballadors Autònoms. Aquestes es relacionen amb la informació disponible fins a la data:

-Art. 5.- PECANESUSPENSION2.

Respecte al que regula l’art. 13.1 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-Mar abans de l’01/01/21. 
 • La prestació finalitza l’últim dia del mes que finalitza la suspensió de l’activitat, o com a màxim el 31/05/21 si aquesta última data es anterior a l’aixecament de l’activitat.
 • Presentació és de 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor d’l’acord o resolució de tancament d’activitat.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% Base mínima cotització (BMC). Si és família nombrosa depenent dels ingressos d’aquesta activitat, + 20%, però si 2 o + membres poden accedir a la prestació, serà únicament el 40% amb independència de ser família nombrosa. 

Quotes: Exoneració de quotes des del primer dia del mes que s’adopta la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la mesura, i més fins al 31/05/21.

– Art. 6.- PECANECARENCIA2.

Respecte al que regula l’art. 13.2 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02 a l’31/05/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-MAR abans de l’01/04/20.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 6.650 €.
  • Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 han de ser inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre de 2020.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2031.02.21 inclusivament, generaran dret a la prestació des del dia 01 / 02/21. Les presentades amb posterioritat, generaran dret a la prestació des del primer dia del mes següent.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.04.30 i el treballador RETA / RETA-MAR ha de mantenir-se d’alta en el Sistema durant el temps que duri la prestació.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació.

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC

Quotes: exoneració de quotes mentre duri la prestació.

– Art. 7.- POECATA3

Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi. Canvis al que regula la disposició addicional 4:

 • No cal haver accedit a una prestació anterior -PECATA, POECATA, POECATA2-.
 • Cal disposar de carència suficient per accedir a la prestació (mínim 12 mesos a 01/02/21).
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 7.980 €.
  • Reducció dels Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 de + 50% dels que hi ha hagut en el segon trimestre de 2019.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generaran, dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació. 

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC 

Quotes: Obligació d’ingressar les quotes per part de l’treballador. Mútua abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

– Art. 8.- PETECATA3

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada. 

 • Es consideren treballadors de temporada aquells el únic treball al llarg de 2018 i 2019 es desenvolupada en el RETA / RETA-Mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cada un dels anys, abastant un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
 • No haver treballat per compte d’altri més de 120 dies al llarg d’aquests anys, ni haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • No haver obtingut durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generen dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30
 • És incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social incompatible amb la seva activitat per compte propi, amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments de la societat afectada pel tancament si els ingressos percebuts en la primera meitat de 2021 superen els 6.650 €.

Quantia: 70% BMC 

Quotes: No hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys. 

El Departament Laboral

 

 

Nova regulació d’exoneració de quotes de la Seguretat Social

El Gobierno de España, mitjançant el Reial-Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament a les activitats del sector turístic, hostaler i comercial per mitjà d’unes exoneracions de quotes de la seguretat social. En concret:

Activitats

Activitats classificades en els CNAE-09 següents:

 • 4634 Comerç majorista de begudes
 • 5610 Restaurants i serveis de menjar
 • 5630 Establiments de begudes
 • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
 • 9200 Jocs d’atzar i d’apostes

Requisits

Les empreses han d’estar afectades per expedients de regulació temporal (ERTO) de força major, que estiguin vigents, hagin estat tramitats d’acord amb l’art.22 del RDL 8/2020, de 17 de març i prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021. Les activitats indicades queden exonerades de cotització per als treballadors afectats

per l’expedient, i que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre, o que l’hagin reiniciat a partir del RDL 18/2020, de 12 de maig, pels períodes i percentatges treballats d’aquest mes i respecte dels quals estiguin suspesos el desembre de 2020 o el gener de 2021 pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió. 

Percentatges d’exoneració

S’aplicarà sobre l’aportació empresarial a la Seguretat Social cotitzades en els mesos desembre de 2020 i gener de 2021 i consistirà, en el 85%, per a empreses amb menys de 50 treballadors, o el 75% si l’empresa en té 50 o més a 29 de febrer de 2020. 

Incompatibilitats

Amb les previstes en l’art.2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre. 

Persones treballadores fixes discontínues

Les empreses que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que inicuïn o mantinguin en alta durant aquests mesos persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%. 

Devolució de quotes per variacions o errors comunicats fora de termini

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de manera que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació. 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral