Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral a partir del dia 31 de Març de 2022

Circular informativa departament LABORAL        

INFORMACIÓ REIAL DECRET LLEI 32/2021

Noves Modalitats de Contractació després de la Reforma Laboral

a partir del dia 31 de Març de 2022

Apreciat Client

Amb l’aplicació del Reial Decret Llei 32/202 reforma laboral, la garantia d’estabilitat en l’ocupació i la transformació del mercat de treball, desapareixen totes les modalitats de contractació temporal que, fins ara, s’apliquen, donant prioritat a la contractació indefinida.

Amb la reforma es recupera la presumpció general que el contracte de treball és per un temps indefinit. Per això, només s’admeten dos supòsits taxats de temporalitat: per circumstàncies de la producció i de substitució. El contracte indefinit torna a ser el contracte tipus i els temporals, l’excepció.

Se suprimeixen les modalitats d’obra i servei, eventual i interinitat) Per això els de durada determinada passen a ser:

1.- Circumstàncies de la producció (amb dues modalitats)

2.- Substitució (amb 3 modalitats)

A més, la justificació de la temporalitat es fa més exigent, havent d’especificar amb precisió:

 1. La causa habilitant de la contractació temporal;

2.- Les circumstàncies concretes que la justifiquen, i

3.- La seva connexió amb la durada prevista. 

S’entén que poden existir els contractes de durada determinada: 

Frau de Llei = SIMULACIÓ

Ocultar sota l’aparença d’un contracte, l’existència d’un altre, per obtenir un resultat beneficiós davant de tercers.

a) SIMULACIÓ ABSOLUTA: fingir una contractació per rebre prestacions. Contracte inexistent. Infracció molt greu art. 23.1.c LIS

b) SIMULACIÓ RELATIVA. Aparença d’un contracte diferent. Com a exemples: 

b.1.- Contracte de treball aparent: temps parcial i treballar a jornada completa.

b.2.- Contracte de treball ocult: treballar sense contracte.

c) CONTRACTES TEMPORALS EN FRAU DE LLEI. Presumpció “iuris tantum” d’indefinits. Art. 15.3 ET: “es presumiran per temps indefinit els contractes subscrits en frau de llei”. (Art. 15.4. ET)

de fixos de la contractació, i la durada no podrà superar els SIS MESOS.

El Contracte de Circumstàncies de la Producció, amb el nou art. 15.2 ET.

El contracte de circumstàncies de la producció reemplaça els desapareguts contractes d’obra i servei eventual, i presenta dues modalitats:

1.- Circumstàncies imprevisibles, amb una durada màxima de 6 mesos.

2.- Circumstàncies previsibles, amb una durada màxima de 90 dies/any.

El contracte de Substitució (excontracte d’interinitat)

Amb el nou art. 15.3.2 ET el contracte de substitució substitueix el desaparegut contracte d’interinitat.

El nou contracte de substitució presenta tres modalitats:

1.- La substitució de treballadors amb dret a reserva de lloc de treball.

2.- La substitució per completar la jornada reduïda per una altra persona treballadora quan s’empari en causa legal o convencional, i

3.- La substitució per a cobertura temporal de vacant.

Es reforma l’art. 151 LGSS per incrementar la cotització dels contractes de durada determinada de curta durada, per la qual cosa els contractes de durada inferior a 30 dies tindran una cotització addicional a càrrec de l’empresa a la seva finalització. Es calcularà multiplicant per 3 la quota resultant d’aplicar la base mínima diaria de cotització del Grup 8 del Règim General de la Seguretat Social per a contingències comunes (37,53 €/dia el 2022) el tipus general de cotització a càrrec de l’empresa per a contingències comunes (23,60%). És a dir, per al 2022 un total de 26,57 €

CONTRACTES FORMATIUS

La reforma modifica l’art. 11 de l’ET, que establia els contractes formatius (pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge i la formació dual universitària) i que ara passen a ser un únic contracte formatiu, amb un règim únic i amb dues modalitats, que presenten les seves pròpies especialitats.

Se suprimeixen: 

-Contracte en pràctiques (títol universitari o FP mitjà-superior)

-Contracte per a la formació i aprenentatge

-Contracte per a la formació dual universitària

Es crea un nou contracte formatiu, que té per objecte 2 modalitats:

1.- Formació en alternança amb el treballador retribuït per compte d’altri (Art.11.2 ET)

2.- L’exercici d’una activitat laboral destinada a adquirir una pràctica professional adequada (Art. 11.3 ET)

El primer té per destinataris persones que s’estan formant, i el segon persones ja formades que necessiten adquirir pràctica professional en la seva disciplina.

Com a novetat, es possibilita la contractació a temps parcial als contractes formatius (art. 12.2 ET).

L’edat màxima serà amb persones de fins a 30 anys

. L’activitat del treballador ha d’estar relacionada directament amb les activitats formatives que justifiquen la contractació laboral.

El treballador compta amb dos tutors, un designat per l’entitat formativa i un altre per l’empresa. Aquest darrer haurà de comptar amb la formació o experiència adequada.

Les entitats formatives han d’elaborar, amb la participació de l’empresa, els plans formatius individuals. S’especificarà el contingut de la formació, el calendari i les activitats i els requisits de tutoria per al compliment dels objectius.

La durada del contracte serà de mínim 3 mesos i màxim 2 anys.

No es podrà celebrar si el treballador ha exercit activitat o posat a la mateixa empresa durant més de 6 mesos.

El temps de treball efectiu ha de ser compatible amb les activitats formatives

-No superior al 65% (Primer any), de la jornada màxima prevista a CLA i

-No superior al 85% (Segon any), de la jornada màxima prevista a CLA .

La retribució és la prevista al CLA, no sent inferior al 60% el primer any ni al 75% el segon, per al grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides, i en cap cas inferior a l’SMI en proporció al temps de treball efectiu.

Als contractes formatius en alternança se’ls aplicaran els beneficis a la cotització a la Seguretat Social, que a l’entrada en vigor d’aquesta disposició el 30 de març de 2022 i establerts per als contractes de formació i aprenentatge.

Per subscriure aquests contractes, les empreses poden sol·licitar al servei públic d’ocupació competent, informació sobre si aquestes persones que pretenen contractar han estat contractades sota aquesta modalitat, i la durada d’aquestes contractacions.

Queda eliminat el període de prova per a aquest tipus de contractes. 

Els treballadors comptaran amb total protecció en les prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial. 

La Reforma Laboral introdueix una millora en la cotització per als contractes de formació. 

La formació teòrica l’ha d’impartir un centre formatiu oficial.  

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

 

 

Noves mesures de protecció per a treballadors autònoms

Circular informativa departament LABORAL        

S’han aprovat per part del govern les noves mesures de protecció de Treballadors Autònoms. Aquestes es relacionen amb la informació disponible fins a la data:

-Art. 5.- PECANESUSPENSION2.

Respecte al que regula l’art. 13.1 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-Mar abans de l’01/01/21. 
 • La prestació finalitza l’últim dia del mes que finalitza la suspensió de l’activitat, o com a màxim el 31/05/21 si aquesta última data es anterior a l’aixecament de l’activitat.
 • Presentació és de 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor d’l’acord o resolució de tancament d’activitat.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% Base mínima cotització (BMC). Si és família nombrosa depenent dels ingressos d’aquesta activitat, + 20%, però si 2 o + membres poden accedir a la prestació, serà únicament el 40% amb independència de ser família nombrosa. 

Quotes: Exoneració de quotes des del primer dia del mes que s’adopta la mesura de tancament fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi la mesura, i més fins al 31/05/21.

– Art. 6.- PECANECARENCIA2.

Respecte al que regula l’art. 13.2 s’introdueixen alguns canvis:

 • Es pot sol·licitar la prestació a partir de l’01/02 a l’31/05/21.
 • Afiliats a el Sistema RETA / RETA-MAR abans de l’01/04/20.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 6.650 €.
  • Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 han de ser inferiors als que hi ha hagut en el primer trimestre de 2020.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2031.02.21 inclusivament, generaran dret a la prestació des del dia 01 / 02/21. Les presentades amb posterioritat, generaran dret a la prestació des del primer dia del mes següent.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.04.30 i el treballador RETA / RETA-MAR ha de mantenir-se d’alta en el Sistema durant el temps que duri la prestació.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació.

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC

Quotes: exoneració de quotes mentre duri la prestació.

– Art. 7.- POECATA3

Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi. Canvis al que regula la disposició addicional 4:

 • No cal haver accedit a una prestació anterior -PECATA, POECATA, POECATA2-.
 • Cal disposar de carència suficient per accedir a la prestació (mínim 12 mesos a 01/02/21).
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • Rendiments nets computables fiscalment de la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 inferiors a 7.980 €.
  • Reducció dels Ingressos computables fiscalment per la seva activitat per CP en el primer semestre de 2021 de + 50% dels que hi ha hagut en el segon trimestre de 2019.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generaran, dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30.
 • La resta de condicions d’accés i incompatibilitats són les mateixes que ja estaven establertes per l’anterior prestació. 

Requisit: cal presentar un nou formulari de sol·licitud i una nova declaració. 

Quantia: 50% BMC 

Quotes: Obligació d’ingressar les quotes per part de l’treballador. Mútua abonarà juntament amb la prestació l’import de les cotitzacions per contingències comunes.

– Art. 8.- PETECATA3

Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada. 

 • Es consideren treballadors de temporada aquells el únic treball al llarg de 2018 i 2019 es desenvolupada en el RETA / RETA-Mar durant un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cada un dels anys, abastant un mínim de 2 mesos a la primera meitat de l’any.
 • No haver treballat per compte d’altri més de 120 dies al llarg d’aquests anys, ni haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre de 2021.
 • Condicions econòmiques d’accés:
  • No haver obtingut durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 €.
 • Les sol·licituds presentades fins al 2021.02.21 inclusivament generaran dret a la prestació des del dia 2021.02.01. Les presentades amb posterioritat generen dret a la prestació des del dia següent a la presentació.
 • El termini de presentació finalitza a les 24:00 hores del dia 2021.05.30
 • És incompatible amb el treball per compte d’altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social incompatible amb la seva activitat per compte propi, amb el treball per compte propi i amb la percepció de rendiments de la societat afectada pel tancament si els ingressos percebuts en la primera meitat de 2021 superen els 6.650 €.

Quantia: 70% BMC 

Quotes: No hi ha obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys. 

El Departament Laboral

 

 

Nova regulació d’exoneració de quotes de la Seguretat Social

El Gobierno de España, mitjançant el Reial-Decret-Llei 35/2020, de 22 de desembre ha aprovat unes noves mesures urgents de recolzament a les activitats del sector turístic, hostaler i comercial per mitjà d’unes exoneracions de quotes de la seguretat social. En concret:

Activitats

Activitats classificades en els CNAE-09 següents:

 • 4634 Comerç majorista de begudes
 • 5610 Restaurants i serveis de menjar
 • 5630 Establiments de begudes
 • 9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
 • 9200 Jocs d’atzar i d’apostes

Requisits

Les empreses han d’estar afectades per expedients de regulació temporal (ERTO) de força major, que estiguin vigents, hagin estat tramitats d’acord amb l’art.22 del RDL 8/2020, de 17 de març i prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021. Les activitats indicades queden exonerades de cotització per als treballadors afectats

per l’expedient, i que reiniciïn la seva activitat a partir de l’1 de desembre, o que l’hagin reiniciat a partir del RDL 18/2020, de 12 de maig, pels períodes i percentatges treballats d’aquest mes i respecte dels quals estiguin suspesos el desembre de 2020 o el gener de 2021 pels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió. 

Percentatges d’exoneració

S’aplicarà sobre l’aportació empresarial a la Seguretat Social cotitzades en els mesos desembre de 2020 i gener de 2021 i consistirà, en el 85%, per a empreses amb menys de 50 treballadors, o el 75% si l’empresa en té 50 o més a 29 de febrer de 2020. 

Incompatibilitats

Amb les previstes en l’art.2 del RDL 30/2020 de 29 de setembre. 

Persones treballadores fixes discontínues

Les empreses que generin activitat productiva entre abril i octubre de 2021 i que inicuïn o mantinguin en alta durant aquests mesos persones treballadores fixes discontínues, podran aplicar bonificacions durant aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la seguretat social per aquestes persones. Aquesta bonificació, en el futur, serà compatible amb altres que es puguin gaudir, sense que les exempcions i bonificacions puguin superar el 100%. 

Devolució de quotes per variacions o errors comunicats fora de termini

Es modifica la Llei General de Seguretat Social, de manera que quan correspongui devolució de quotes a les empreses o treballadors per variació o correcció de dades aportades (per error), només es tindrà dret al retorn dels ingressos indeguts dels tres mesos anteriors a la comunicació. 

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email contestant aquest correu o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

El Departament Laboral

Nova ajuda als sectors de restauració i estètica

Circular informativa del departament LABORAL

 El Govern de la Generalitat ha acordat l’activació d’un paquet de mesures urgents amb l’objectiu de donar suport a aquells sectors econòmics més afectats per les noves mesures de contenció de la Covid-19 adoptades pel PROCICAT

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol línia d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració (bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d’un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals) o siguin titulars d’un centre d’estètica i bellesa, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament en base a la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre), per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Quantia de la prestació?

L’import màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros.

Termini de sol·licitud de l’ajuda.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació en el DOGC de la convocatòria (Núm. 8256 – 27.10.2020) o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Com es tramita la sol·licitud i quina documentació em caldrà presentar per demanar la subvenció?

 • Formulari de sol·licitud.
 • Declaració responsable.
 • Fotografia de la façana de l’establiment.
 • Fotografia de l’interior de l’establiment

Requisits exigits per la concessió de l’ajut.

Els requisits s’estableixen a la resolució dictada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), de 20/10/2020, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions (DOGC 8252 de 22/10/2020) i, entre elles, cal destacar les relacionades seguidament:

 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria.
 • Disposar d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals

Quines despeses són subvencionables?

Qualsevol despesa que s’hagi tingut des de l’1 de gener de 2020 (lloguers, subministres, compra de productes/mercaderies, despeses de gestoria…) de la qual en tinguem una factura. En canvi, constitueixen despeses no subvencionables els sous i salaris; amortitzacions, renting, o despeses internes sense factura de tercers.

Procediment de resolució.

Abans del 31 de desembre de 2020, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).emetrà una resolució amb les sol·licituds que s’han atorgat i les que s’han denegat en el cas de no complir amb els requisits d’aquest programa. En el moment que es publica la resolució a l’ ”e-tauler “de la Generalitat l’usuari rep una comunicació al e-mail que ens hagi indicat a la sol·licitud. Un cop s’hagi publicat la resolució de les sol·licituds, s’obrirà el procediment de justificació de l’expedient en el que caldrà presentar les factures que acrediten la despesa. Un cop s’hagi revisat l’expedient per l’àrea tècnica es procedirà al pagament.

Continuarem informant de les novetats conforme evolucioni la situació.

Si necessita que duem a terme qualsevol gestió, no oblidi sol·licitar el nostre  pressupost.

Qualsevol aclariment o dubte, restem a la vostra disposició.

 

Actuació laboral Covid 19

Actuació laboral Covid-19

Davant la situació d’excepcionalitat que estem patint per la pandèmia relacionada amb la infecció per coronavirus (Covid-19), i les mesures topades per evitar la seva propagació, a continuació passem a informar sobre les opcions que l’empresa pot emprendre en l’àmbit laboral:

Es permet instar un ERTE (EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL OCUPACIÓ). Aquesta figura la pot instar l’empresari en cas de “força major”.

Permet acomiadar temporalment i/o reduïr la jornada dels seus treballadors

L’article 47 de l’Estatut dels Treballadors preveu la suspensió dels contractes de treball quan es produeixin “causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció derivades de força major”. És una possibilitat que pot tenir caràcter permanent (ERE) o caràcter temporal (ERTE).

Davant d’això, també estableix l’article 47.3 de l’ET la possibilitat de ERTE per força major. Aquest procediment es va desenvolupar reglamentàriament a través del Reial Decret 1483/2012 de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament dels procediments d’acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. Per això va establir un procediment la causa ha de ser constatada per l’autoritat laboral, previ informe de la inspecció de treball i de tots els informes consideren indispensables. L’autoritat competent dicta resolució en el termini màxim de cinc dies. Aquest és l’únic reducte competencial que encara manté l’autoritat laboral.

Un ERTE permet a una empresa suspendre diversos contractes de treball durant un temps determinat, o bé reduir durant un temps les jornades laborals de certs treballadors. Això implica que l’empresa s’estalviaria aquests salaris durant el temps i sota les condicions en què es realitzi el ERTE, si bé els empleats segueixen vinculats a l’empresa. D’aquesta manera haurà de mantenir en alta als treballadors afectats, així com la cotització per la quota patronal. I és que és obligació de l’entitat gestora l’abonament de la prestació per desocupació que correspon, juntament amb l’ingrés de la quota obrera.

Hi ha diferents motius per iniciar un ERTE, normalment relacionats amb causes econòmiques, tècniques, organitzatives. Un d’aquests motius, menys freqüent, es troba en les trucades de causes de força major: esdeveniments extraordinaris i externs al cercle de les empreses, independents de la voluntat de l’empresari, com podria ser el cas d’una epidèmia o pandèmia. Per tant, està justificat legalment iniciar un ERTE amb motiu del risc generat pel coronavirus, tot i que el Ministeri de Treball ha anunciat que treballen en mesures perquè els efectes per al treballador es vegin minimitzats.

Es consideraran causes que justifiquen l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTE) si hi ha índexs d’absentisme que impedeixin la continuïtat de l’activitat en l’empresa o que decideixi l’autoritat sanitària declari el tancament per raons de cautela. Per tot això, l’empresa ha de seguir el procediment establert, que inclou el període de consultes amb la representació dels treballadors i tenir en compte que aquest s’aplica sigui quin sigui el nombre de treballadors afectats. En el cas que la interrupció de l’activitat s’entengui ocasionada per força major, serà necessària l’autorització prèvia de l’autoritat laboral, aplicant les peculiaritats previstes respecte a aquest causa.

Val a dir que en cas que un ERTE no sigui considerat de “força major”, el seu procediment s’estén a un mes, el període de consultes és de 15 dies i en el cas de PIMES sense representació sindical pot estendre a més temps encara.

Per això i per al cas que haguem de procedir a la sol·licitud de ERTE o ERE, serà necessària la reunió amb els treballadors de l’empresa per a l’aprovació de les modificacions necessàries i la presentació de l’expedient corresponent davant l’autoritat laboral.

Estarem a la vostra disposició com fins a la data per a resoldre qualsevol dubte o aclariment. En nom de les persones que treballem a Blancafort volem transmetre una ràpida recuperació a tots els afectats i ànims per a familiars i cercles pròxims.

Continuarem informant de les novetats d’acord evolucioni la situació.  Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició

La pregunta clau: ¿Es pot acomiadar un treballador estant de baixa?

A vegades algú ve i t’explica: “m’han acomiadat estant de baixa” o bé, “vaig tenir un accident i l’empresa em va acomiadar …” Davant d’aquest tipus de situacions ens preguntem: ¿és legal aquest acomiadament? Què es pot fer?

A simple vista la resposta és SI. Però has de saber que és possible sempre que l’empresa manifesti una de les causes establertes per llei i la raó no sigui la pròpia malaltia del treballador.

Per això l’acomiadament s’ha de fonamentar per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, que és el que es coneix com a acomiadament objectiu i queden establertes en la Llei.

Casos en què no podem ser acomiadats 

Quan la dona està embarassada o dins el període de lactància, és a dir, a les catorze setmanes posteriors al part, l’acomiadament serà considerat nul. Així mateix, tampoc poden ser acomiadats estant de baixa els membres del comitè d’empresa, que tenen una especial protecció.

¿Que passa amb la prestació per incapacitat temporal en cas d’acomiadament?

En el cas que el treballador estigui de baixa quan és acomiadat, i segueix en aquesta situació, tindrà dret a seguir cobrant una prestació que sigui igual a l’atur abonada per la Mútua de Treball que té contractada l’empresa. Un cop finalitzada la situació de baixa, aquest haurà de presentar una sol·licitud a la prestació de desocupació corresponent en un termini de quinze dies des de l’alta. En aquests casos, es durà a terme un descompte de la prestació d’atur sobre la quantitat percebuda des de la fi del contracte fins a l’alta mèdica.

Si tens algun dubte no dubtis a escriure’ns.

Blancafort és especialista en assessoria laboral

 

 

 

QUE ÉS LA QUITANÇA?

Tot  el que tens que saber sobre la quitança!

Quan finalitza una relació laboral de qualsevol tipus, tant sigui per causa de baixa voluntària, fi de contracte o acomiadament en qualsevol de les seves modalitats, l’empresa ve obligada a efectuar la liquidació de saldo i quitança de totes les quantitats reportades, però no percebudes fins a l’últim dia de treball. Read more

L’EMPRESA NO EM FACILITA LA CÒPIA DEL CONTRACTE, QUE PUC FER?

T’ha passat alguna vegada que estàs treballant en una empresa i has signat el contracte però no et faciliten una còpia?

De vegades succeeix que, els treballadors procedeixen a la signatura del contracte i de la còpia d’aquest, però, aquests dos documents, queden en poder de l’empresari, igual que el document annex al contracte on es declara que el treballador ha rebut informació i formació adequada al seu lloc de treball, així com d’altres elements essencials del contracte. Read more