Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial de la Generalitat de Catalunya

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

A continuació os informem que la Generalitat de Catalunya obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, segons ORDRE ECO/209/2021 de 9 de novembre, en base a las següents condicions:

Requisits generals:  

 1. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 2. Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d’activitat de la CNAE, a excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials,  i haver realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats. 
 3. Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, sense pagar i/o deutes relatius a costos fixos, pagats o no pagats.
 4. Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 30 de setembre de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març. 
 5. En el cas d’operacions declarades en L’IVA o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat  o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
 6. En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica del IVA, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en L’IRPF en 2019 i 2020, el descens de més d’un 30% en el volum d’operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:
  • Contribuents de l’IRPF: Rendiments íntegres d’activitats econòmiques (exercici 2019: (model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01)
  • Contribuents de l’IS: Base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l’Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 7. No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d’estimació directa en la declaració de l’IRPF de 2019.
 8. No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos.

Requisits específics per a persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:  

 1. Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 2. Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d’inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l’empresa o el/la professional o empresari. 
 3. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l’adolescència. 
 4. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística. 
 5. Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 6. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 
 7. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
 8. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions. 

Termini per efectuar la inscripció prèvia: 

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins el dia 19 de novembre de 2021 a las 14.00 hores.

Procediment: 

Presentació del formulari d’inscripció prèvia que produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut i que comporta l’autorització a la Generalitat de Catalunya o obtenir les certificacions o verificar les dades necessàries de l’Agència Estatal Tributaria.

Si teniu qualsevol necessitat concreta, contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

El Departament Fiscal

Convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis de la Generalitat

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

La Generalitat de Catalunya ha establert una nova convocatòria de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis per al Programa de suport per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments 

 • Terminis de sol·licitud:

La convocatòria està oberta des del 5 d’octubre de 2021 a les 9h fins el 31 de desembre de 2021 o exhauriment del pressupost assignat (1.590.000,00 €).

 • Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arrel de l’emergència sanitària del COVID-19.

 • Beneficiaris/es

Els professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris (s’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials.

 • Despeses no subvencionables:

Interessos deutors de comptes bancaris, Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals, despeses de procediments legals i judicials, impostos, despeses de transaccions financeres, comissions i pèrdues de canvi i d’altres despeses purament financeres, estudis, càterings i despeses d’alimentació.

 • Període d’execució:

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2021. 

 • Quantia de la subvenció: 

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

En cas de complir amb ls requisits i estar interessat en la seva tramitació, preguem  ens ho indiqui amb la màxima celeritat, a fi i efecte de que complir amb el termini de presentació. 

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Nuevo Real Decreto estableciendo las nuevas condiciones para los ERTE

Circular informativa del Departament Laboral

Apreciada clienta o Apreciat client,

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el dia 29 de setembre de 2021 el reial decret que recull les noves condicions per als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), a l’empara de la crisi de la Covid que estaran en vigor des de l’1 de novembre al 28 de febrer de 2022. Totes les empreses que ara tenen un d’aquests ERTO, a més de les que vulguin acollir-se a un de nou, hauran de tornar a sol·licitar-ho durant tot el mes d’octubre.

Per tal de garantir una adequada transició feia aquest nou marc jurídic, es disposa la pròrroga de les previsions recollides en el títol I i en la disposició addicional primera de Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, fins el 31 d’octubre de 2021. Aquestes previsions se seguiran aplicant fins a aquesta data, tant respecte dels expedients vigents el 30 de setembre de 2021, com en relació amb els que s’aprovin o comuniquin entre l’1 i el 31 d’octubre, als quals els resultaran d’ aplicació, per tant les condicions que haguessin correspost durant el mes de setembre de 2021.

Com a novetat en aquestes pròrrogues, les empreses que formin els seus treballadors tindran exoneracions del 80%; mentre que si no donen formació aquesta exempció de quota baixa al 50% en empreses de menys de 10 treballadors i al 40% en les de mida superior.

Aquest text publicat al BOE aclareix alguns dels dubtes sobre com han de ser aquests cursos formatius, que van ser a més una de les qüestions que més va rebutjar la patronal per segellar l’acord al considerar impossible dur-los a terme. Igualment, els sindicats han reconegut la dificultat de la seva posada en marxa.

Aquestes són alguns aclariments per a la gestió d’aquests cursos conegudes ahir:

Quines empreses han de formar els seus treballadors per rebre majors exoneracions de quotes?

Totes les que sol·licitin a l’octubre l’autorització de pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació vinculats a la crisi pandèmica, i aquelles que presentin un ERTO per impediment o per limitacions a l’activitat normalitzada i trànsit entre tots dos.

Quin tipus de formació ha de facilitar l’empresa?

L’empresa pot escollir qualsevol dels tipus de formació professional per a l’ocupació en la Llei 30/2015. Això és formació bonificada a l’empresa o programes d’oferta dissenyats per patronals i sindicats.

Qui i com es van a costejar els cursos?

El finançament d’aquestes accions formatives anirà a càrrec d’una aportació extraordinària de el Servei Públic d’Ocupació Estatal. Les empreses han de canalitzar aquest cost a través d’un increment del crèdit per al finançament d’accions en l’àmbit de la formació programada”. D’aquesta manera, a les companyies en ERTO que formin els seus treballadors se’ls augmentarà el crèdit que ja tenen anualment segons el que paguen per la quota de formació- en les següents quantitats: en empreses d’1 a 9 treballadors, 425 euros per persona; en les que tinguin una plantilla de 10 a 49 persones, 400 euros per treballador; i en les de més de 50 empleats, 320 euros per cada un que es formi.

La formació ha d’estar relacionada amb l’activitat de l’empresa o del treballador?

No Però sí que es prioritzaran les accions formatives per atendre les “necessitats reals” de l’empresa i els treballadors, incloent les orientades a la capacitació digital i l’ocupabilitat dels treballadors, “encara que no tingui relació directa amb l’activitat desenvolupada a l’empresa”, indica la norma.

Hi ha un termini per fer els cursos?

Sí. El termini per a la impartició d’aquestes accions finalitza el 30 de juny de 2022.

Com sabrà la Seguretat Social si l’empresa ha format als seus treballadors per aplicar-li una exoneració o una altra?

Transcorregut el termini màxim per a l’execució de les activitats formatives (30 de juny de 2022), la Tresoreria de la Seguretat Social comunicarà el Servei Públic d’Ocupació Estatal la relació dels treballadors pels quals les empreses s’han aplicat les exoneracions de l’80% entre l’1 de novembre i el 28 de febrer. Posteriorment el SEPE “verificarà” que la formació s’ha realitzat. I si detectés que no han existit les accions formatives, la Seguretat Social li ho comunicarà a la Inspecció de Treball perquè aquesta iniciï els expedients sancionadors i liquidadors per aplicar-los la diferència amb les exoneracions més baixes que els correspondrien. Això no obstant, si l’empresa pot acreditar que sí va facilitar els cursos als seus treballadors podrà cobrar la major exoneració, encara que el treballador no hagi assistit a el curs.

Hi ha un mínim d’hores de formació que s’hagi de complir?

Sí, però només per a empreses a partir de 10 treballadors en plantilla. Aquelles de 10 a 49 treballadors hauran de fer cursos de, com a mínim, 30 hores; i les companyies amb 50 empleats o més, accions formatives de al menys 40 hores.

 

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Laboral 

Nou Reial decret llei establint prestacions per als treballadors autònoms

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

El Govern de l’Estat ha promulgat el Reial decret llei 18/2021 establint les següents prestacions per als treballadors autònoms -continuació de les ja existents fins ara- en els termes següents:

 • Art . 8. Exoneració de cotitzacions. Tots els treballadors que hagin percebut les prestacions POECATA3 o PECANE Reducció (PECANE 2.2) gaudiran d’exoneració en les seves cotitzacions durant el període octubre 2021 / gener 2022 si no sol·liciten cap nova prestació.
  • Alta en RETA fins 31/01/2022.
 • Art. 9. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per suspensió temporal de tota l’activitat (PECANE 1.4).
  • Quantia de la prestació: 70% Base mínima de cotització (BMC). Si hi ha 2 o més beneficiaris de la prestació en la unitat familiar, la quantia de la prestació serà el 40% BMC.
  • Alta en RETA 30 dies anteriors.
 • Art. 10. Prestació per cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (POECATA 5).
  • Quantia de la prestació: 70% Base Cotització mitjana. En cas de pluriactivitat (límit 1.407,29 € mes o 46,91 € dia), la quantia és el 50% BMC
  • Alta en SS 3T i 4T 2019 i sense interrupció.
  • Cal disposar d’una carència mínima de 12 mesos cotitzats per cessament d’activitat i no haver consumit aquesta manca amb alguna de les prestacions anteriors íntegrament.
  • Requisit específic de reducció de facturació: En 3T i 4T 2021 reducció ingressos> 50% 3T i 4T 2019.
  • Requisit específic de límit d’ingressos: Rendiment net <8.070 € 3T i 4T T 2021
 • Art. 11. Prestació extraordinària de Cessament d’Activitat per a treballadors que exerceixen l’activitat ja 2021.09.30 vinguessin percebent la prestació de l’art. 7 o art. 8 de l’RD-Llei 11/2021 i no poden accedir a la prestació regulada en l’article 10 d’aquesta norma (POECATA 4).
  • Quantia de la prestació: 50% Base mínima de cotització (BMC). Si hi ha 2 o més beneficiaris de la prestació en la unitat familiar, la quantia de la prestació serà el 40% BMC.
  • Alta en SS anterior 01/04/2020 i sense interrupció.
  • Requisit específic de reducció de facturació: ingressos 4T 2021 <75% 4T 2019
  • Requisit específic de límit d’ingressos:  Rendiment net 3T i 4T 2021 <75% SMI
 • Art. 12. Prestació per cessament d’activitat per a treballadors de temporada (PETECATA 5). 
  • Quantia de la prestació: 70% Base mínima de cotització (BMC).
  • S’ha d’haver cotitzat un mínim de 4 mesos i un màxim de 7 mesos en cada un dels anys 2018 i 2019 i al menys 2 dels mesos cotitzats han d’haver-se realitzat entre octubre i desembre de cada any.
  • No es pot haver estat d’alta per compte d’altri més de 120 dies al llarg de 2018 i 2019 ni haver estat d’alta o assimilat a l’alta per compte d’altri més de 60 dies en 2021.
  • Requisit específic de límit d’ingressos: Rendiment net < 6.725 euros 3T i 4T T 2021

En cas de complir amb els requisits i estar interessat en la tramitació, li preguem ens ho indiqui amb la màxima celeritat, tenint en compte que el termini de presentació comença aquest 1 d’octubre del 2021.
Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Fons Extraordinari de 20.000.000 € de l’Ajuntament de Barcelona per ajudar a la reactivació econòmica

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada Clienta o Apreciat Client

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat un Fons Extraordinari, amb la finalitat d’ajudar a la reactivació econòmica de la ciutat, amb un pressupost total de 20.000.000 €.

D’aquest fons se n’han fet dues convocatòries de subvencions a la inversió, de les que a continuació us detallem la informació de dates, procediment i documentació per si esteu interessats.

Primera convocatòria

Una primera convocatòria,  de 12.000.000 €, és sobre la que us vam informar en una comunicació recent, que s’adreça a les activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics de tota la ciutat que estiguin situats a peu de carrer (estan incloses les botigues interiors de centres o galeries comercials i les parades de mercats) i que té com a requisits necessaris haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març del 2020 i el 31 de desembre del 2021) una despesa d’inversió/manteniment, que pot anar entre els 2.000 € i els 7.000 €, en funció de la grandària de l’establiment.  L’import subvencionat pot arribar al 70% de la despesa feta, depenent del tipus d’establiment.

Les dates per fer la sol·licitud d’aquests ajuts s’amplien fins al 9 de setembre, la convocatòria és de concurrència no competitiva fins l’exhauriment del pressupost.
Els àmbits en els quals es poden sol·licitar les ajudes són:

 • Millora d’instal·lacions
 • Adaptació de les instal·lacions en el context de la covid-19
 • Millores de digitalització
 • Millores d’accessibilitat a l’establiment
 • Millores en l’eficiència energètica i sostenibilitat

Segona convocatòria

La segona convocatòria, amb un pressupost de 7.750.000 €s’adreça a titulars d’una activitat econòmica, ja siguin establiments comercials i de serveis en general, establiments de restauració o oci nocturn i establiments d’allotjament turístic o activitats sense establiments tant d’autònoms/es i/o  d’altres formes empresarials (amb domicili dels seus titulars a la ciutat de Barcelona).

Les dates per fer la sol·licitud d’aquests ajuts són del 10 d’agost del 2021 al 17 de setembre de 2021. Aquesta convocatòria és de concurrència competitiva fins l’exhauriment del pressupost.

Com a requisit, serà necessari haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març del 2020 i el 31 de desembre del 2021) una despesa d’inversió mínima de 20.000 € en projectes realitzats o per realitzar en l’activitat econòmica de l’establiment o bé en l’àmbit del funcionament de l’activitat econòmica).

La subvenció atorgada pot arribar a un màxim de 100.000 €, en funció de la tipologia de l’activitat i les dimensions de l’establiment, i els projectes es valoraran segons els requisits que trobareu a la convocatòria.

És una gran oportunitat perquè els establiments o bé els/les autònoms/es puguin rebre suport per desenvolupar millores en els següents àmbits:

 • Condicionament i confort de l’establiment per a l’exercici de la seva activitat
 • Millora de l’accessibilitat i la inclusió de les persones amb discapacitat a l’activitat econòmica
 • Funcionament de l’activitat econòmica
 • Sostenibilitat i equitat de l’activitat econòmica

En el cas que compleixin amb les condicions previstes i estiguin interessats a sol·licitar-la, els preguem recopilin la documentació necessària acreditativa del seu projecte d’inversió i ens ho facin saber amb la major celeritat.
Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Ajudes pel Comerç a Barcelona

Apreciat Client

L’ajuntament de Barcelona ha impulsat una nova línia d’ajuts per impulsar la reactivació econòmica.

La convocatòria va adreçada les activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics de tota la ciutat que estiguin situats a peu de carrer (estan incloses les botigues interiors de centres o galeries comercials i les parades de mercats)

Com a requisit serà necessari haver fet o estar en disposició de fer (entre el 14 de març de 2020 i el 31 de desembre de l’2021) una despesa d’inversió / manteniment que pot oscil·lar entre els 2.000 € o 3.000 €, en funció de la superfície de l’establiment.

L’import subvencionat pot determinar el 70% de la despesa dut a terme.

És un bon moment per a sol·licitar finançament per dur a terme una millora en l’establiment: persianes, terrasses, equipaments, tendals, etc.

 

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients. Si teniu qualsevol dubte o necessitat concreta, contactar amb nosaltres.

Ja pots tramitar la teva subvenció. Si necessites ajuda, contacta amb nosaltres.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Noves Ajudes de la Generalitat de Catalunya per a Persones Empresaries o Professionals i Empreses

Circular informativa departament FISCAL

Apreciat Client,       

S’ha aprovat una nova línia d’ajudes de la Generalitat per a les empreses. Els requisits per accedir-ne son:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des del dia 21/06/21 fins al 30/06/21 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció emplenat les dades requerides. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

 1. Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia
 2. Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
 3. Que la continuïn exercint en l’actualitat, i
 4. Que es trobin en alguna de les següents situacions:
  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Caldrà, per tant, acreditar una rebaixa de facturació d’un mínim del 30% respecte al 2019 i 2020 i haver generat uns deutes meritats per contractes subscrits entre el 1/03/20 i el 31/05/21.

L’ajut concedit no serà, en cap cas, més gran que el deute acreditat. Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3000 euros. La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email a comercial@gblancafort.com o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Complicacions de la Renda a cause de la pandemia

Com ja vam informar en la nostra circular anterior, la campanya de la Declaració de la Renda de l’exercici físic 2020 va començar, tot i la pandèmia i de totes les seves conseqüències, el passat 7 d’abril i finalitza el 30 de juny, ¡queden menys de dos setmanes! ,. Cada contribuent té les seves pròpies circumstàncies, i com és possible que les teves hagin canviat, és bo saber sobre elles.

Per exemple, hauràs sentit que els ciutadans que no arribin a un límit d’ingressos, no tenen l’obligació de presentar la declaració de renda. 

Aquest límit es troba en 22.000 EUR per rendiments de treball d’un sol pagador.

Estan obligats a presentar la declaració els ciutadans que hagin rebut més de 22.000 euros anuals en concepte de rendiment de treball procedents d’un únic pagador, o, si hi ha més d’un pagador, que hagi rebut menys de 1.500 euros anuals per part del segon i els successius pagadors.

IMPORTANT: La prestació percebuda per SEPE, independentment de la modalitat de ERTO, té la consideració de rendiments de la feina. La situació és la mateixa quan es tracta de pensions contributives procedents de la Seguretat Social. 

ATENCIÓ: quan el contribuent consta de dos o més pagadors i la quantitat percebuda del segon i successius supera els 1.500 euros anuals, el límit per a presentar la declaració descendeix fins als 14.000 euros.

Així doncs, no cal confiar que no se superen els 22.000 euros, i comprovar que aquest límit no es redueix a 14.000 euros, o tindrem un problema amb l’Agència Tributària.

I ara ve la cirereta … les retencions

Durant l’any 2020, si no hi hagués hagut pandèmia, les empreses haguessin retingut en els seus salaris als seus treballadors una quantitat en concepte d’IRPF, és a dir, que el treballador ja no rep una part del sou corresponent al IRPF a pagar. Malauradament, però, a causa de la pandèmia han aparegut nous pagadors, com el SEPE, amb la diferència que el SEPE no reté per defecte cap quantitat. La conseqüència és que el treballador li sortirà en aquest cas a pagar en la seva declaració. 

Així doncs s’ha ajuntat la fam amb les ganes de menjar, ja que per la pandèmia apareix un molts casos un nou pagador, com el SEPE, afectant llindars de declaració de renda i a més sense retenir.

Amb aquest panorama, des Blancafort recomanem ferventment que s’assessori amb un especialista en fiscalitat com nosaltres, perquè l’assessori sobre la seva situació específica i l’ajudi en la seva declaració de renda.

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

TEU ASSESSOR EN LÍNIA T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens alguna pregunta o consulta, recorda posar-te en contacte per correu electrònic o, durant el nostre horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

Renda 2020: Comença la campanya de la renda

La teva declaració de renda online

El passat 7 d’abril va arrencar la campanya de la Renda 2020.
Aquest any és especial per les circumstàncies degudes a la pandèmia.
Com a resposta aquesta situació, GBlancafort vol prestar la seva ajuda i ofereix:

RENDA ONLINE 2020

L’era digital s’ha precipitat, i a GBlancafort comptem amb el millor sistema de Renda Online de mercat per a què els clients presentin la seva declaració sense necessitat de desplaçar-se i gestionar-la de la forma més ràpida i eficient possible.
És molt senzill, segueix aquests passos si no els has començat ja:

1. CONTACTA AMB NOSALTRES

Correu electrònic: info@grupblancafort.com
Telèfon: 93 217 76 31
WhatsApp: 93 218 27 98

2. SOL·LICITA PRESSUPOST (en cas que siguis client, passa al PAS 3)

Contesta les següents preguntes abans d’enviar-te pressupost:

 • Renda individual o conjunta?
 • Has tingut rendiments de capital immobiliari?
 • Compra o venda d’accions?
 • Treballes per compte pròpia o aliena?

3. FACILITA DADES

Rebràs una relació del que necessitem. Envia-ho on line o presencial

4. ASSESSORAMENT

Sol·licita cita personalitzada: telefònica, telemàtica o presencial.
L’assessor t’ajuda a treure el màxim rendiment als teus diners i al teu patrimoni. És el teu confident.

Avantatges de contractar el nostre servei de Renda Online

 • Assessor en línia sense necessitat de moure’t de casa
 • Tracte personalitzat via telefònica o mitjançant Skype
 • Assessorament personalitzat a cada persona
 • Planificació financera a llarg termini

CONTRACTA EL NOSTRE SERVEI ONLINE

ÚNIC AL MERCAT

EL TEU ASSESSOR ONLINE T’ESPERA

GBlancafort proporciona solucions al client

Si tens dubtes o consultes, recorda de contactar per email o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal

 

Renda 2020. L’Agència Tributària sempre guanya

L’Agència Tributària ha publicat el calendari per la renda, corresponent a l’exercici de l’2020. El període per a la declaració de renda i patrimoni s’obre el 7 d’abril de 2021. És hora de començar reunir tota la documentació que necessitarem.

És imprescindible presentar la declaració de la renda dins del termini, és a dir, fins al 30 de juny de 2021. Si no, la persona que es retrassa s’exposa a el pagament de sancions o multes.

L’Agència Tributària genera un esborrany de la declaració de la renda amb les dades que ha recopilat sobre cadascun de nosaltres, i promou que el contribuent accepti aquest esborrany. Això sempre beneficia a l’Agència Tributària i no al contribuent, i anem a explicar per què: 

Dades bàsiques

L’agència disposa de les dades històriques i les que obté de creuar de forma automatitzada amb altres contribuents. Per tant, elimina per defecte qualsevol circumstància personal que no estigui inclosa en els mateixos. Dóna per precises les dades proporcionades. 

L’esborrany proposa pagar més del que és real

En el cas que les circumstàncies concretes del contribuent facin que aquest hagi de pagar més impostos dels correctes, li interessa que el contribuent confirmi l’esborrany per així recaptar més. I com és bastant improbable que el contribuent revisi posteriorment aquestes circumstàncies, el resultat és positiu per a l’Agència Tributària. D’aquesta manera s’evita la revisió efectiva de les dades aportades, i que s’apliquin deduccions o particularitats que afecten el ciutadà. 

Òbviament, és un acte de bona fe perquè l’esborrany està basat en les dades que l’Agència Tributària té de contribuent en aquest moment, encara que no sigui real ni just. 

En aquests casos és responsabilitat del contribuent revisar aquestes circumstàncies que el poden ajudar a pagar menys impostos que els plantejats per l’Agència Tributària. L’ajuda d’un assessor de confiança especialitzat com Gblancafort, en aquests casos, és de suma necessitat, i suposa un clar benefici per al client.  

L’esborrany proposa pagar menys del que és real

Per contra, en el cas que les circumstàncies facin que aquests siguin menors que els reals, encara que no ho sembli,  l’Agència Tributària també vol que es confirmi l’esborrany perquè són les dades que posseeix. 

No obstant això, això no treu que l’Agència Tributària inspeccioni de nou aquesta declaració. Si amb posterioritat descobreix noves dades amb aportacions informatives d’altres agents econòmics o contribuents. En el cas que impliquin un increment d’impostos a pagar, reclama la quantia juntament amb els interessos oportuns i, fins i tot, possibles sancions. Per tant, és de vital importància comptar amb un gestor experimentat com GBlancafort per identificar i analitzar aquestes circumstàncies, i calibrar la informació que disposa el client.

Per tant, tot i que consideris que la teva declaració de renda és prou senzilla, no caiguis en la temptació d’aprovar l’esborrany de la declaració que t’indica l’Agència Tributària, sense haver consultat amb el teu gestor

Si tens dubtes, o la teva declaració no coincideix amb l’esborrany, et recomanem que contactis amb un assessor de confiança com nosaltres per ajudar-te en el procés de presentar la declaració de renda a temps i sense problemes. 

Els problemes amb l’Agència Tributària es resolen amb interessos.

GBlancafort proporciona solucions a client.

Si tens dubtes o consultes, contacta per email o, en horari comercial ,per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal