Noves Ajudes de la Generalitat de Catalunya per a Persones Empresaries o Professionals i Empreses

Circular informativa departament FISCAL

Apreciat Client,       

S’ha aprovat una nova línia d’ajudes de la Generalitat per a les empreses. Els requisits per accedir-ne son:

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des del dia 21/06/21 fins al 30/06/21 a les 15.00 hores. L’ordre de presentació no dona prioritat.

Cal presentar el formulari d’inscripció emplenat les dades requerides. Aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l’ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

  1. Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia
  2. Que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020,
  3. Que la continuïn exercint en l’actualitat, i
  4. Que es trobin en alguna de les següents situacions:
    • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
    • Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
    • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

Caldrà, per tant, acreditar una rebaixa de facturació d’un mínim del 30% respecte al 2019 i 2020 i haver generat uns deutes meritats per contractes subscrits entre el 1/03/20 i el 31/05/21.

L’ajut concedit no serà, en cap cas, més gran que el deute acreditat. Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3000 euros. La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 euros.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Per qualsevol dubte, contacti’ns per email a comercial@gblancafort.com o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Ja falta menys.

El Departament Fiscal