Ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial de la Generalitat de Catalunya

Circular informativa del Departament Fiscal

Apreciada clienta o Apreciat client,

A continuació os informem que la Generalitat de Catalunya obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, segons ORDRE ECO/209/2021 de 9 de novembre, en base a las següents condicions:

Requisits generals:  

 1. Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya, o bé l’establiment permanent, en cas d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya.
 2. Exercir una activitat econòmica inclosa en algun dels sectors d’activitat de la CNAE, a excepció dels sectors d’activitat de la secció K: Activitats financeres i d’assegurances i secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials,  i haver realitzat o declarat aquestes activitats durant el 2019 i el 2020 i segueixin desenvolupant aquestes activitats. 
 3. Tenir deutes amb proveïdors, creditors financers i no financers, sense pagar i/o deutes relatius a costos fixos, pagats o no pagats.
 4. Haver generat aquestes obligacions entre l’1 de març de 2020 i 30 de setembre de 2021 i que procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, data d’entrada en vigor del Reial decret 5/2021, de 12 de març. 
 5. En el cas d’operacions declarades en L’IVA o altre tribut indirecte equivalent, que el volum anual declarat  o comprovat per l’Administració, en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
 6. En el cas que es facin exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica del IVA, o bé apliquin el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA i estimin el seu rendiment per règim d’estimació directa en L’IRPF en 2019 i 2020, el descens de més d’un 30% en el volum d’operacions del 2020 respecte al 2019 haurà de ser en:
  • Contribuents de l’IRPF: Rendiments íntegres d’activitats econòmiques (exercici 2019: (model 100, casella 0180; exercici 2020: model 130, casella 01)
  • Contribuents de l’IS: Base imposable prèvia declarada en l’últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l’Impost sobre Societats (models 202 o 222 respectivament, casella 13).
 7. No haver declarat un resultat negatiu per activitats econòmiques aplicant el règim d’estimació directa en la declaració de l’IRPF de 2019.
 8. No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos.

Requisits específics per a persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres:  

 1. Comprometre’s a mantenir l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajut fins al 30 de juny de 2022.
 2. Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d’inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l’empresa o el/la professional o empresari. 
 3. Complir amb els requisits i obligacions que s’estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l’adolescència. 
 4. Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística. 
 5. Respectar el dret a l’accessibilitat per a les persones amb discapacitat d’acord amb la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat. 
 6. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible. 
 7. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual. 
 8. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària d’acord amb la normativa en matèria de subvencions. 

Termini per efectuar la inscripció prèvia: 

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins el dia 19 de novembre de 2021 a las 14.00 hores.

Procediment: 

Presentació del formulari d’inscripció prèvia que produirà els efectes de sol·licitud de l’ajut i que comporta l’autorització a la Generalitat de Catalunya o obtenir les certificacions o verificar les dades necessàries de l’Agència Estatal Tributaria.

Si teniu qualsevol necessitat concreta, contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

El Departament Fiscal