Mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria

Circular informativa del Departament d’Administració finques i patrimoni

L’article 1 del Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre (publicat al BOE de 6 d’octubre i en vigor el mateix dia) de mesures urgents per impulsar l’activitat de rehabilitació edificatòria en el context del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, introdueix en matèria tributària, concretament a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, deduccions temporals per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, les quals s’aplicaran sobre les quantitats invertides en obres de rehabilitació que contribueixin a assolir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per utilitzar-lo com a habitatge d’acord amb la legislació sobre arrendaments urbans, de manera que la seva destinació primordial sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari , i als edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica. 

En concret són tres les noves deduccions temporals que s’aproven al RDL 19/2021, incorporant a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, la disposició addicional cinquanta:

 1. Deducció per les obres fetes que redueixin un 7% la demanda de calefacció i refrigeració en habitatge habitual. 

Requisits:

Percentatge de deducció: 20% de les quantitats satisfetes per obres realitzades al període d’aplicació.

 • Límit màxim: 5.000 euros per vivenda.
 • Període d’aplicació: del 6/10/2021 al 31/12/2022.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: vivienda habitual de contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que en aquest últim cas, l’habitatge es llogui abans del 31/12/2023.
 • Persones que poden acollir-se: persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació i millora en les que s’obtingui una reducció de almenys un 7% en la demanda de calefacció i refrigeració, segons certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, que haurà de ser expedit abans de 1/1/23.
 1. Deducció per les obres realitzades que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació energètica assolint les lletres «A» o «B» en habitatge habitual.

Requisits:

Percentatge de deducció: 40% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades al període d’aplicació.

 • Límit màxim: 7.500 euros per vivenda.
 • Període d’aplicació: des del 6/10/21 fins 31/12/22.
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: habitatge habitual del contribuent, o de qualsevol altra de la seva titularitat que tingués arrendada per al seu ús com a habitatge en aquell moment o en expectativa de lloguer, sempre que, en aquest darrer cas, l’habitatge es llogui abans de 31/12/23.
 • Persones que poden acollir-se: persones físiques que realitzin actuacions de rehabilitació o millora en les que es redueixi a l’almenys un 30% de l’consum d’energia primària no renovable, acreditable mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge, o millora de la qualificació energètica de l’habitatge per obtenir una classe energètica “A” o “B”, a la mateixa escala de qualificació. El certificat d’eficiència energètica haurà de ser expedit abans de l’1/12/23.
 1. Deducció per actuacions que redueixin un 30% el consum d’energia primària no renovable, o millorin la qualificació assolint les lletres A o B en edificis d’ús predominant residencial.

Requisits:

 • Percentatge de deducció: 60% de les quantitats satisfetes per les obres realitzades en el període d’aplicació
 • Límit màxim: 15.000 euros per habitatge
 • Període d’aplicació: desde l’6/10/21 fins 31/12/23
 • Immoble pel qual es pot acollir a la deducció: té que tractar-se d’actuacions de millora que afectin el conjunt de l’edifici.
 • Persones que poden acollir-se: persones físiques en l’edifici s’hagin realitzat obres de millora o rehabilitació en què s’obtingui una reducció de almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable, acreditable mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’edifici , o millora de la qualificació energètica de l’edifici per obtenir una classe energètica «A» o «B», a la mateixa escala de qualificació. 

Habilitació reglamentària per a subministrament d’informació

A l’apartat 1 de l’article 1 del RDL 19/2021 es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional tretzena (obligacions d’informació) de la LIRPF, per habilitar reglamentàriament que les comunitats autònomes estiguin obligades al subministrament d’informació respecte dels certificats d’eficiència energètica registrats i les resolucions definitives d’ajuda que hagin estat concedides per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges, juntament amb la relació de números de referència cadastrals a què es refereixin.

Continuarem informant de les novetats. Qualsevol aclariment o dubte estem a la vostra disposició.

Contacti’ns per email  o, en horari comercial, per WhatsApp o per telèfon.

Com sabeu, Blancafort continua treballant per informar els seus clients.

Ja falta menys.

El Departament d’Administració finques i patrimoni